Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-juni 2000

STARK INTÄKTSUTVECKLING, FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET OCH TILLVÄXT
 
Koncernens förvaltningsresultat*ökade med 83 procent till 6 346 Mkr (3 473 Mkr), medan räntabiliteten* förbättrades till 22,3 procent (16,0 procent) och vinsten per aktie* steg till 6:47 (3:97).
 
Effekter av struktur- och effektivitetshöjande åtgärder
  • Ett 50-tal bankkontor i Sverige stängda - samtidigt som intäktsökningen är stark
  • Omstruktureringen av BfG snabbare än plan - förhandlingar med facket avslutade
  • Koncentration av Merchant Bankings internationella nätverk minskar kostnaderna
  • Minskad kapitalanvändning genom outsourcing och värdepapperisering
  • Försäljningen av aktier i Svensk Exportkredit ger realisationsvinst på 500 Mkr.
 
Tillväxten i Europa och inom e-banking fortsätter
  • Totala antalet e-banking-kunder nu cirka 620 000
  • Starkt inflöde av e-banking-kunder i Tyskland
  • Lanseringen av SEB e-banking i Danmark väl mottagen
  • Ansökan om tillstånd att förvärva cirka 30 procent av aktierna i polska banken BOS
 


  Januari-juni
2000
Januari- juni
1999
Förändring,
procent
Koncernens förvaltningsresultat*, Mkr 6 346 3 473 83
Räntabilitet*, % 22,3 16,0  
Räntabilitet, 12 månaders rullande*, % 18,6 10,9  
Vinst per aktie*, kronor 6:47 3:97 63
Koncernens rörelseresultat, Mkr 5 429 2 757 97
Provisionsnetto 6 939 3 815 82
Engångsposter, Mkr 1 597 754  
Kapital under förvaltning, miljarder kronor 918 549 67
Depåförvaltning, miljarder kronor 2 570 1 904 35
 
*Koncernens förvaltningsresultat utgörs av koncernens rörelseresultat plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen och pensionsavräkning.
Från och med första kvartalet 2000 följer SEB Finansinspektionens föreskrifter och råd gällande från 2001 och presenterar en resultaträkning, där resultaten för bank- respektive försäkringsrörelsen redovisas separat. Dessutom presenteras en operationell redovisning.
 
VD-kommentar
- Omvandlingen av SEB ger nu resultat. Förbättringen beror delvis på intäktsökningar inom våra tillväxtområden, men också på de åtgärder vi vidtagit för att förbättra kapital- och kostnadsstrukturen, säger Lars H. Thunell, VD och koncernchef.
- Den positiva intäktsutvecklingen under första kvartalet fortsatte under det andra, trots sämre börsutveckling. Uppdelningen i fyra huvudgrupper har tydliggjort inriktningen i varje grupp och medfört ett antal åtgärder, som nu börjar synas i resultatet.
 
- Inom Nordisk bankverksamhet har kapital- och kostnadseffektivitet stått i fokus. En rad effektivitetshöjande åtgärder avspeglas nu i lägre kostnadsnivåer, minskad risk och krympande allokerat kapital. Jag finner det särskilt intressant att de åtgärder som satts in redan börjat ge resultat samtidigt som affärsaktiviteten varit hög och intäkterna ökat.
 
- Asset Management & Liv har under året inriktat sig på fortsatt tillväxt - under lönsamhet. Det förvaltade kapitalet ökar med 68 procent, baserat på den generella tillväxten för sparande. Det är också glädjande att notera det starka inflödet av nya kunder i Private Banking. Förändringen av övervärdet i försäkringsrörelsen var i stort sett oförändrad under första halvåret till följd av den svaga börsutvecklingen under andra kvartalet.
 
- Inom BfG prioriteras arbetet med att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten och samtidigt växa inom e-banking och kapitalförvaltning. Målen för kostnadsbesparingar inom det omfattande omstruktureringsprogrammet har höjts. BfG väntas därigenom nå räntabilitetsmålet på 15 procent under 2004, dvs ett år tidigare än plan. Vi har också nått ett avtal med det fackliga rådet i BfG. Det gör det möjligt att - inklusive sålda och nedlagda dotterbolag - minska antalet anställda med 800 personer. Det är tillfredsställande att notera att detta kunnat uppnås samtidigt som BfG haft en stark tillströmning av e-bankskunder.
 
- Enskilda Securities, som genomgått en förändringsprocess under det gångna året, visar ett fantastiskt resultat. Enskilda Securities är nu nummer ett inom nordisk investment banking.
 
- På e-banking-området har vi i april mjukstartat lanseringen av vårt system i Danmark, där det fått ett positivt mottagande. Nästa steg gäller mäklarverksamhet på nätet i Tyskland och nylansering i England senare under hösten. Precis som i Danmark kommer lanseringarna att ske gradvis, utan stora marknadsföringssatsningar.
 
- I Baltikum fortsätter neddragningen av antalet kontor och personal, samtidigt som antalet internetkunder ökar. Genom att vi nu äntligen fått tillfälle att investera i Polen via det planerade förvärvet av den polska banken BOS sluter vi cirkeln runt Östersjön.
 
- När jag summerar första hälften av 2000 kan jag konstatera att SEB har funnit sin nya form med en stabil intjäning i den nordiska bankverksamheten, högre effektivtet och minskad risk. SEB är väl positionerad för att bli den ledande "e-centriska" kunddrivna leverantören av finansiella tjänster i Europa.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk: