Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bokslutskommuniké 1999

SEB - RÄTT PLACERAD I DEN NYA EKONOMIN
 
Inom SEB har vi sedan 1997 satsat kraftfullt på sparande och kapitalförvaltning. Under 1998 satte vi i koncernen upp ett antal stretchmål: fem hemmamarknader, ett fem gånger större förvaltat kapital samt fem miljoner Internetkunder vid utgången av 2004.
 
Resultatet för 1999 är bra och visar tydligt att våra satsningar bär frukt. Vår tydliga kraftsamling på Asset Management har inneburit att det förvaltade kapitalet ökat från 499 till 702 miljarder, och att provisionsnettot ökat med 26 procent.
 
SEB förstärker omvandlingen till e-bank
1999 blev året då ett antal avgörande, strukturella steg togs för att bygga en ny plattform. SEB tar nu steget från nordisk till europeisk, från universalbank till en koncern med Internet i centrum, från att vara produktorienterad till att styras av kundernas behov inom de två huvudkundgrupperna - 
affärsintensiva privatkunder och nordiska företag.
 
Ett 50-tal kontor läggs ned i Sverige
Med i dag 380 000 av våra mest intressanta kunder på Internet - 25 procent av det totala antalet kunder, den högsta andelen i världen - har vi i Sverige nu nått en avgörande punkt. Antalet kontorsbesök har minskat såpass att vi kan börja ta konsekvenserna av kundernas förändrade beteende. Vi kommer därför att stänga ett femtiotal kontor, dvs en femtedel, under det första halvåret i år. Kontoren kommer även i framtiden att spela en viktig roll, framför allt när det gäller rådgivning.
 
Vårt försteg på Internet ger chansen till stort steg ut i Europa
SEB har varit tidigt ute när det gäller Internet och har erfarenheten från en ständig utveckling i tre år. I den första fasen var Internet en teknik som användes för att göra enkla tjänster som betalningar tillgängliga över en ny kanal. Så småningom kom vi med alltfler tjänster såsom fonder och aktie­handel. Nu befinner vi oss i övergången till en helt ny fas, där vi utnyttjar den nya affärslogik som möjliggjorts genom Internet.
 
SEB hör till världseliten när det gäller andelen kunder som använder Internetbanken - 25 procent.
På våra etablerade marknader när det gäller Internet, dvs Sverige med 380 000 kunder i februari och Estland med 35 000 kunder, ser vi att kostnadsbesparingarna i de "gamla arbetssätten" nu börjar komma. Men Internet är så mycket mer än ett sätt att spara pengar i de "gamla kanalerna". Våra kunder på Internet gör flera affärer än de som inte använder Internet och ger högre lönsamhet. Med den paneuropeiska modellen, som är ett fantastiskt instrument för kundens finansiella planering, tror vi också att vi kan värva nya kunder på de marknader där vi redan finns.
 
Den största och mest intressanta möjligheten är naturligtvis vår expansion i Europa där vi tar del av en växande placeringsmarknad med ett verktyg som är överlägset för kunderna. I Danmark lanseras den nya paneuropeiska modellen i slutet av mars, i Tyskland i BfGs regi i tredje kvartalet. Vi analyserar just nu möjligheterna att också starta i Storbritannien i slutet av året, i egen regi eller tillsammans med en partner.
 
SEB - mitt i Europas "wireless valley"
Det är inte bara på privatssidan som Internet blivit stort. SEB har idag den största andelen företagskunder på Internet. Under året kommer ytterligare en storsatsning på detta område för att knyta ihop våra olika företagstjänster. Tillväxten i Sverige generellt, och särskilt inom "den nya ekonomins" företag, är självklart i fokus för oss på företagssidan, där vi redan är starka.
 
Kostnaderna är fortsatt ett prioriterat kapitel
Samtidigt ser vi tydligt hur våra kostnader ökar. De största ökningarna kommer från Asset Management och Liv, och andra växande verksamheter som Enskilda Securities, där intäkterna växer än kraftigare. Dessa områden kommer att fortsätta satsas på, även om fokus för Asset Management under år 2000 blir att växa in i kostymen och att prioritera lönsamhet före tillväxt. Det är inom Nordisk Bankverksamhet, som i huvudsak verkar på en mogen marknad med krympande marginaler, som kostnadsbesparingarna i huvudsak ska ske.
 
Dock fortsätter i intensifierad form kostnadsreduktioner på många områden. Dessutom har nu ökningen av IT-kostnaderna avstannat efter en tids stora projekt. Ofta krävs dock en period efter de initiala investeringarna i nya system innan besparingarna syns.
 
SEB befinner sig mitt på bryggan mellan gammal och ny affärslogik. Vi är klara på att det är ett paradigmskifte. Den nödvändiga kompetensväxlingen kan vi rent praktiskt åstadkomma utan stora kostnader genom de stora övervärden vi har i våra pensionsstiftelser. Som ett led i kostnadsbe­sparingarna fortsätter SEB under våren 2000 satsningen på avtalspensionering av medarbetare. Kostnaderna för detta bärs av gottgörelse från SEB:s pensionsstiftelser, där övervärdet under 1999 stigit från 13 till 18 miljarder kronor.
 
Kapitalrationalisering och riskneddragning har fortsatt
Inom Merchant Banking har kapitalrationalisering varit ett prioriterat område under året och det allokerade kapitalet har dragits ner från 10 400 Mkr till 9 500 Mkr. Riskerna, både inom emerging markets och inom proprietary trading, har dragits ner till lägre, idag komfortabla nivåer.
 
Omstruktureringen av BfG påbörjad
I BfG pågår nu ett omfattande arbete för att omstrukturera och öka lönsamheten. Kärnverksamheten inom sparande och privatkunder är intressant och nyligen blev det känt att BfG är den tyska bank som har den högsta andelen nöjda kunder. Våra genomgångar sedan vi övertog banken den 3 januari är också mycket positiva. Mål och planer för kostnadsbesparingar och intäktshöjningar har ökat från 60 till 80-100 miljoner euro per år. Målen ska nås genom det omstruktureringsarbete som satts igång för att öka lönsamheten. Det innebär att minst 500 arbetstillfällen kommer att försvinna och att de icke-strategiska enheterna granskas för att omstruktureras, säljas eller läggas ned. BfG ska, som vi berättade redan i oktober förra året, bli vår portal till sparandet i Europa. BfG har i dag 65 000 Internet- och onlinekunder. I tredje kvartalet lanseras den paneuropeiska Internetmodellen.
 
- Det är en utmaning att omvandla gamla företag i traditionella branscher. Men det handlar inte om att montera ned, det handlar om att förändra och skapa nytt, det är det enda sättet att få tillväxt, kommenterar Lars H Thunell, VD och koncernchef.
 
Resultat per huvudgrupp och affärsområde
Från och med 2000 samlas flertalet av SEB:s affärsområden i fyra huvudgrupper - Nordisk Bankverksamhet, Asset Management och Liv, BfG och "Övrigtgruppen". Den sistnämnda gruppen består av ett antal bolag/affärsområden - Enskilda Securities, SEB Kort, SEB Internet, SEB Baltic Holding och SEB IT - som drivs mer självständigt under egna varumärken.
 
NORDISK BANKVERKSAMHET
Nordisk Bankverksamhet omfattar affärsområdena Försäljning & Service, Merchant Banking samt Finansiella Tjänster, exklusive SEB Kort som bildar en egen enhet från och med 2000. Den nya huvudgruppen hade ett samlat förvaltningsresultat på 4 644 Mkr 1999. Intäkterna ökade med 1 pro- cent. Kostnadsökningen, netto, blev 5 procent, varav personalkostnader, netto, uppgick till 12 pro­cent. Antalet anställda i medeltal var cirka 6 500.
 
Försäljning & Service - stängning av 50 kontor
Intäkterna var i stort sett oförändrade, 5 360 Mkr. Räntenettot sjönk främst beroende på försämrade marginaler. Minskningen av räntenettot kompenserades av ökade provisionsintäkter, huvudsakligen från värdepapper, fonder, betalningar och försäkringar. Trots att antalet anställda reducerades med 243 steg kostnaderna med 4 procent till följd av högre personalkostnader och den fortsatta satsningen på Internet. Förvaltningsresultatet minskade med 3 procent till 1 481 Mkr och räntabiliteten på det allokerade kapitalet, 7 100 Mkr, uppgick till 15,0 procent (15,5 procent).*
 
Allt färre kunder besöker kontoren för att utföra enklare ärenden i takt med att utnyttjandet av framför allt Internet, men även telefon- och automattjänster ökar. Under 1999 har utvecklingen
nått den punkt där kontoren som fysisk mötesplats inte längre behövs i samma omfattning som tidigare. Samtidigt har bankens fokusering på de mer affärsintensiva kunderna och deras behov av kvalificerade rådgivning lett till en strävan efter att koncentrera resurserna till de områden där dessa kunder finns. Under 2000 kommer därför ett 50-tal kontor att läggas ned. Cirka 280 personer berörs av neddragningen, som netto ger en besparing på 150 befattningar.
 
Finansiella Tjänster -fortsatt hög räntabilitet
Inom Finansiella Tjänster visade framför allt SEB Finans en stark resultatutveckling, +22 procent.
Totalt ökade affärsområdets förvaltningsresultat med 7 procent til 1 078 Mkr. Räntabiliteten på allokerat kapital, 1 300 Mkr, uppgick till 59,7 procent (55,8 Mkr).
 
Vid utgången av 1999 uppgick SEB Finans utlåningsvolym till 18 762 Mkr (16 634 Mkr). SEB Securities Services förvarade svenska och utländska värdepapper med ett sammanlagt värde på 2 211 miljarder kronor (1 575 miljarder). SEB Korts omsättning under 1999 uppgick till
112 889 Mkr (103 030 Mkr).
 
_____________________________________________________________________________
*) Kapitalet har allokerats till koncernens olika affärsområden i proportion till deras riskexponering. Vid beräkning av räntabiliteten för affärsområdena har förvaltningsresultaten efter schablonskatt ställts i relation till det fördelade riskkapitalet. I avkastningsberäkningen tas också hänsyn till den del av koncernens goodwill, som kan hänföras till vissa affärsområden. (se vidare sidan xx).
 
 
Merchant Banking - högre kundrelaterade intäkter och framgångsrik kapitalrationalisering
Merchant Banking redovisade för 1999 ett förvaltningsresultat på 2 470 Mkr (291 Mkr). Målet att öka de kundrelaterade intäkterna och minska beroendet av de mer volatila, marknadsriskrelaterade intäkterna nåddes. De kundrelaterade intäkterna ökade med 4,5 procent, vilket är resultatet av en mycket positiv utveckling för valutahandeln samt satsningen på den framväxande europeiska skuldkapitalmarknaden för företag. Som en följd av en lägre marknadsrisknivå sjönk intäkterna från eget positionstagande till 840 Mkr (1 089 Mkr). Kundrelaterade intäkter utgjorde 83 procent av de totala intäkterna.
 
Ett omfattande arbete har sedan 1998 lagts ned på att öka kapitaleffektiviteten. Sedan SEB i juni 1998 började mäta affärsområdenas riskutnyttjande enligt Capital at Risk metoden har Merchant Banking minskat risknivån med 19 procent. Detta har främst uppnåtts dels genom den kraftiga minskningen av exponeringen mot emerging markets, dels genom lägre och bättre kontrollerade marknadsrisker. Räntabiliteten på det allokerade kapitalet, som under året minskat från 10 400 Mkr till 9 500 Mkr, uppgick till 18,7 procent (2,0 procent). Kapitalrationaliseringen fortsätter under innevarande år. Satsningar inom tillväxtområden som exempelvis den europeiska skuldkapital­marknaden har bl a finansierats genom effektivisering inom det internationella nätverket, t ex har antalet anställda utanför Norden minskats med nära 20 procent sedan 1998. Att kostnaderna ändå steg med 8 procent förklaras i första hand av resultatrelaterade ersättningar och i andra hand av högre IT-kostnader i samband med införandet av euron och förberedelser inför 2000. Återvin­ningarna översteg kreditförlusterna vilket medförde att nettot blev +441 Mkr (-2 010 Mkr i form
av reserveringar 1998).
 
ASSET MANAGEMENT OCH LIV
Denna huvudgrupp omfattar affärsområdena Asset Management och SEB Trygg Liv, som till­sammans nådde ett förvaltningsresultat på 2 597 Mkr under 1999. Intäkterna inklusive förändringar i övervärden ökade med 39 procent. Kostnadsökningen, netto, blev 27 procent, varav personal­kostnader, netto, ökade med 45 procent. Medeltalet anställda under året var 1 800.
 
Asset Management - 40 procents ökning av det förvaltade kapitalet
Intäkterna steg med 29 procent till 3 035 Mkr, främst till följd av stigande börskurser, men också på grund av ökade aktiviteter och förvärv. Kostnaderna ökade med 40 procent, huvudsakligen beroende på förvärvet av ABB Investment Management hösten 1998 och satsningarna i Danmark och England. Stigande resultatrelaterade ersättningar till följd av ökade aktiviteter och förbättrat för­valtningsutfall bidrog också till kostnadsökningen. Förvaltningsresultatet förbättrades med 19 pro­cent till 1 211 Mkr (1 019 Mkr). Räntabiliteten på allokerat kapital inklusive hänförbar goodwill, 3 750 Mkr, uppgick till 23,3 procent (19,6 procent).
 
Per den 31 december 1999 förvaltade Asset Management 702 miljarder kronor (499 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 274 miljarder kronor, traditionell livförsäkring för 228 miljarder samt fonder och fondförsäkringar för 200 miljarder. 72 miljarder av volymerna för portföljförvalt­ning och traditionell livförsäkring emanerar från avtalet med danska Codan. Nettoinsättningarna uppgick till cirka 14 miljarder kronor, varav cirka 8 miljarder i koncernens fonder och 6 miljarder i portföljförvaltning för kunder i Sverige och övriga Norden samt England, Luxemburg, Schweiz och USA.
 
SEB Enskilda Banken hade ett starkt kapitalinflöde, där 75 procent kom från nya kunder. Under 1999 ökade det förvaltade kapitalet från 150 till 230 miljarder kronor.
 
SEB Trygg Liv - fördubblat resultat
Förvaltningsresultatet mer än fördubblades till 1 386 Mkr (575 Mkr). Försäljningen, dvs nyteckning och extra inbetalningar på befintliga försäkringar, ökade med 22 procent till 8,8 miljarder kronor (7,3 miljarder). Premieinkomsten (inbetalda premier) ökade med 20 procent till 15,1 miljarder kronor (12,6 miljarder). Förändringen av övervärdet i livförsäkringsrörelsen var dubbelt så stor som under jämförelseåret 1998, 1 502 Mkr (752 Mkr).
 
Räntabiliteten på allokerat kapital inklusive hänförbar goodwill, 3 250 Mkr, uppgick till
30,7 procent (12,7 procent).
 
Förvaltningskapitalet vid årets utgång uppgick till 230 miljarder kronor (190 miljarder). (Se vidare appendix sidan 13).
 
ÖVRIG VERKSAMHET
Det samlade förvaltningsresultatet för dessa enheter uppgick till 1 147 Mkr (583 Mkr). Intäkts­ökningen uppgick till 60 procent och kostnadsökningen, netto, till 48 procent. Däri ingick personalkostnadsökningar, netto, med 72 procent.
 
Enskilda Securities - bästa resultatet hittills
Enskilda Securities gjorde under 1999 sitt hittills bästa resultat, 592 Mkr (217 Mkr). Resultatför­bättringen baserade sig på en mycket hög omsättning inom aktiehandeln och ett stort antal fram­gångsrika corporate finance-transaktioner. Intäkterna ökade med 70 procent till 2 279 Mkr, medan kostnaderna steg med 55 procent beroende på nyrekryteringar och ökade resultatrelaterade ersättningar.
 
Räntabiliteten på allokerat kapital, 650 Mkr, uppgick till 65,6 procent (24,0 procent).Enskilda Securities andel av aktiehandeln i Sverige uppgick under 1999 till drygt 10 procent, vilket innebar en oförändrad position som största aktör på den svenska börsen. Enskilda är också klart ledande inom nordisk M&A (fusioner och förvärv).
 
Från och med den 1 januari 1999 är verksamheten inom Enskilda Securities bolagiserad.
 
Efter verksamhetsårets slut har Enskilda Securities tecknat avtal med norska Orkla Finans ASA om att förvärva Orkla Finans (Fondsmegling) med betalning i form av egna nyemitterade aktier. Efter köpet kommer SEB att ha 77,5 procent och Orkla Finans ASA 22,5 procent av aktierna i Enskilda Securities.
 
Baltikum - ökat ägande
SEB har under 1999 successivt ökat sitt ägande i Baltikum, som sedan hösten 1999 utgör ett eget affärsområde inom koncernen. Vid utgången av 1999 hade SEB 50,2 procent i Eesti Ühispank, Estland, 50,5 procent i Latvijas Unibanka, Lettland och 40,8 procent i Vilniaus Bankas, Litauen.
De bägge förstnämnda bankerna är därmed konsoliderade i SEB sedan oktober respektive juli 1999, medan Vilniaus Bankas redovisas som resultatandel. Resultatutvecklingen i de tre bankerna var positiv. Förvaltningsresultatet uppgick till 170 Mkr. Räntabilitet på allokerat kapital, 980 Mkr, blev 12,5 procent.
 
Under innevarande år kommer antalet kontor i Eesti Ühispank att minska från nuvarande 82 till
cirka 50-60. Neddragningen är en följd av det snabbt växande utnyttjandet av bankens elektroniska tjänster, huvudsakligen Internet. Antalet anställda kommer att reduceras under innevarande år.
Även i Latvijas Unibanka och Vilniaus Bankas väntar personalneddragningar till följd av den tekniska utvecklingen.
 
SEB Internet - nu i centrum
SEB Internet utgör en separat enhet inom koncernen sedan sommaren 1999. Kostnaderna för den svenska Internetbanksverksamheten, som under 1999 uppgick till närmare 300 Mkr, bärs av de affärsområden, vars kunder utnyttjar tjänsterna. Intäkterna från verksamheten återfinns i berörda affärsområden, dvs främst Försäljning & Service och Asset Management. Investeringarna i den paneuropeiska modellen av Internetbanken uppgick under 1999 till cirka 100 Mkr.
 
Under 1999 har antalet affärstransaktioner på SEB Internet ökat med 70 procent. 20 procent av privatkundernas aktiehandelstransaktioner och 30 procent av de privata fakturabetalningarna sker
via Internetbanken.
 
Under innevarande år kommer SEB:s nya e-bank att lanseras i Danmark i mars och Tyskland under tredje kvartalet, med Codan Banks och BfG Banks existerande tjänster på nätet som bas.
 
Sakförsäkringsrörelsen
Resultatet av koncernens sakförsäkringsrörelse uppgick till 57 Mkr (2 497 Mkr). I resultatet ingår en realisationsvinst på 500 Mkr från avyttringen av Trygg-Hansa Försäkrings AB till danska Codan den 14 oktober 1999 (med avräkning per den 31 augusti 1999). Resultatet omfattar även den s k Run-off-verksamhet som finns kvar i SEB-koncernen.
 
BfG -omstrukturering inledd
BfG Bank förvärvades den 3 januari 2000 och ingår således inte i SEB:s resultat eller balansräkning för 1999. BfG:s egen redovisning följer fortfarande tyska principer och är ännu inte anpassad till de svenska och internationella principer som gäller för SEB-koncernen. Av SEB justerat, jämförbart resultat före skatt för BfG beräknas uppgå till 60 miljoner euro enligt samma modell som i emissionsprospektet.
 
Inklusive engångsvinster som ingår i BfG:s eget resultat uppgår resultatet till 117 miljoner euro. Detta resultat har inför det kommande förvärvet belastats med omstruktureringskostnader på
83 miljoner euro samt beräknade generella reservavsättningar mm enligt tyska redovisningsregler på sammanlagt 203 miljoner euro. Efter dessa bokslutsåtgärder redovisar BfG, i enlighet med sina egna redovisningsprinciper, ett resultat före skatt på -163 miljoner euro. Det redovisade resultatet behandlas i SEB:s förvärvsanalys för 2000 på så sätt att en del av den beräknade skillnaden mellan förvärvspris och eget kapital (3 000 Mkr) disponeras redan före förvärvet.
 
Per den 31 december 1999 förvaltade BfG 110 miljarder kronor, varav cirka 80 procent i fonder. BfG, som varit mycket framgångsrik i sin satsning på sparande, är enligt en omfattande under­sökning i slutet av 1999 den bank i Tyskland som har högst andel nöjda kunder.
 
Under innevarande år skall kostnadsnivån sänkas genom samordning med SEB på ett antal områden, avyttringar samt neddragningar av centrala funktioner. Åtgärderna medför en personalminskning på minst 500 tjänster. Dessutom läggs verksamheten i Deutsche Handelsbank ned, vilket medför en personalminskning på ytterligare 75 tjänster.
 
Koncernens resultat
 
Intäkter - kraftigt ökade provisionsintäkter
Räntenettot ökade med 3 procent till 6 913 Mkr (6 707 Mkr) bland annat beroende på den under året växande skillnaden mellan lång och kort ränta. Räntenettot från in- och utlåningen ökade marginellt  till följd av nytillkommande volymer från de baltiska bankerna, som tillsammans svarade för cirka 200 Mkr av räntenettot 1999. Kostnaden för insättningsgarantin uppgick till 263 Mkr (268 Mkr).
 
Provisionsnettot steg med 26 procent till 8 317 Mkr (6 619 Mkr), huvudsakligen till följd av kraftigt ökade värdepappersprovisioner från aktiehandel och kapitalförvaltning, men också på grund av förbättrade provisioner från betaltjänster.
 
Nettoresultatet av finansiella transaktioner - exklusive förändringarna i Trygg-Hansas placerings­portfölj - ökade med 29 procent till 2 269 Mkr (1 757 Mkr) Det berodde främst på goda trading­resultat inom såväl aktie- som valutahandel. Resultatet av handeln i egen portfölj påverkades negativt av de stigande långa räntorna. Under året drogs riskerna i denna verksamhet ned med
40 procent.
 
Per den 31 december 1999 skulle en förändring med en procentenhet av marknadsräntorna innebära att marknadsvärdet på koncernens positioner i kronor och valuta ökade/minskade med cirka 0,8 mil­jarder kronor (1,9 miljarder). Minskningen förklaras av den minskade handeln i egen portfölj.
 
Övriga intäkter minskade med 8 procent till 2 040 Mkr (2 218 Mkr). Realisationsvinsterna uppgick till 948 Mkr (1 181 Mkr). I jämförelsesiffran för fjolåret ingick en realisationsvinst från försäljning av bankfastigheter på cirka en miljard kronor. I årets utfall ingår resultat från avkastning och för­säljning av investmentportföljen om 541 Mkr samt utdelning från riskkapitalfonder om 300 Mkr.
 
Sammantaget uppgick koncernens rörelseintäkter - exklusive den avyttrade sakförsäkringsrörelsen - till 19 758 Mkr (17 528 Mkr).
 
En väsentlig del av resultatet från livförsäkringsverksamheten utgörs av förändring av övervärdet i denna verksamhet, främst avseende fondförsäkringar. I enlighet med nu rådande principer redovisas denna värdeförändring på egen rad inom förvaltningsresultatet. I ett analytiskt perspektiv bör värdeförändringen dock jämställas med intäkter. Mätt på detta sätt uppgår de korrigerade intäkterna till 21 260 Mkr (18 280 Mkr), en ökning på 16 procent.
 
Kostnader-allt större andel är rörliga
Koncernens kostnader uppgick till 15 098 Mkr (12 973 Mkr), en ökning med 16 procent. Kostnads­ökningen förklaras i första hand av en uppbyggnad av Internet och en fortsatt snabb tillväxt inom Asset Management, SEB Trygg Liv och Enskilda Securities, vilka också uppvisar goda resultat­ökningar. Därutöver har satsningar skett i Norden och Baltikum och Codan Bank tillkommit under hösten.
 
Generellt sett är det väsentliga skillnader i såväl kostnadsstruktur som kostnadsutveckling mellan de olika nya huvudgrupperna inom SEB, främst mellan de tillväxtorienterade delarna och det mer förvaltningsorienterade.
 
En del av kostnadsökningen beror på pensionskostnaderna, för vilka gottgörelse erhålles av SEB:s pensionsstiftelse. Pensionsavräkningen redovisas under egen rubrik i resultaträkningen och uppgick 1999 till 873 Mkr (531 Mkr). Reduceras kostnaderna med denna gottgörelse/ återläggning uppgår kostnaderna netto till 14 225 Mkr (12 442 Mkr), en ökning med 14 procent.
 
I/K-talet uppgick till 1,50 (1,47). Den positiva utvecklingen under fjärde kvartalet ledde till ett I/K-tal på 1,65 för kvartalet. Motsvarande K/I-tal (kostnads/intäktsrelation) uppgick till 0,67 (0,68). För fjärde kvartalet innebar det en förbättring till 0,61.
 
En väsentlig del av ökningen av personalkostnaderna beror - förutom av nyrekryteringar inom tillväxtområdena - på att resultatrelaterade ersättningar ökat till följd av den positiva resultatut­vecklingen inom främst Enskilda Securities, Asset Management samt Merchant Banking. Personalkostnaderna uppgick således till 8 419 Mkr ( 6 816 Mkr), en ökning med 20 procent efter reduktion med ovannämnda pensionsavräkning. För övriga kostnader begränsades ökningen till 8 procent.
 
IT-kostnaderna - inklusive personal inom SEB IT - uppgick till 2 806 Mkr (2 857 Mkr), en minskning med 2 procent. Inräknas även personal inom affärsområdena kan den totala IT-kostnaden beräknas till drygt 3 miljarder kronor, vilket är av samma storleksordning som föregående år. Det innebär att den tidigare uttalade ambitionen att hålla IT-kostnader på oförändrad nivå för 1999 har kunnat hållas. Inför år 2000 planeras en ytterligare effektivisering inom IT-området bl.a. genom att knyta styrningen närmare till affärsutvecklingen samt bolagisering av själva IT-organisationen och inrättande av en central Chief Information Officer (CIO)-funktion.
 
Antalet medarbetare, mätt som medeltal under året, ökade med 528 till 13 875. Ökningen för­klaras av att Eesti Ühisbank och Latvijas Unibanka konsoliderades i SEB-koncernen under andra halvåret 1999. Exklusive tillskotten från de baltiska bankerna minskade medeltalet anställda med 459.
 
I slutet av 1999 kom SEB:s ledning och fackliga organisationer överens om att vinstandelssystemet skulle ersättas med en pensionsförsäkring för åren 1999 och 2000. Det gångna årets kostnad för detta uppgick till 376 Mkr (att jämföra med 1998 års avsättning till vinstandelar på 292 Mkr). Uppgörelsen medför att större delen av kostnaden kan finansieras genom gottgörelse från SEB:s pensionsstiftelser.
 
Vid utgången av 1999 hade 1 699 Mkr av omstruktureringsreserven på 2 255 Mkr tagits i anspråk.
 
Kreditförluster och osäkra fordringar - återvinningar och minskad exponering
Under 1999 var koncernens återvinningar och upplösta reserver större än kreditförlusterna inklusive värdeförändringar på övertagen egendom och nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. Därmed redovisas ett positivt netto på 289 Mkr (förlust 2 251 Mkr 1998). De konstaterade förlusterna och reserveringar för befarade förluster uppgick till 1 089 Mkr (2 801 Mkr) medan återvinningar och upplösningar av reserver, inklusive landriskreserven 440 Mkr, uppgick till
1 295 Mkr (564 Mkr).
 
Reserven för koncernens engagemang på emerging markets uppgick vid utgången av 1999 till
1 797 Mkr (2 525 Mkr), varav 790 Mkr (1 318 Mkr) gäller Ryssland.
 
Exponering, geografiskt fördelad


 
Asien1
5 166
 
 
  Hongkong
1 443
 
 
  Kina
791
 
 
  Övriga specificerade länder2
1 930
 
 
Latinamerika3
3 190
 
 
  Brasilien
1 277
 
 
Öst- och Centraleuropa4
1 577
 
 
  Ryssland
1 025
 
 
Afrika och Mellanöstern5
2 268
 
 
  Turkiet
786
 
 
Total
12 202
 
 
Reserv
1 797
 
 
Total netto
10 405
 
 
 
 
 
1. Inkluderar bl a Hongkong, Kina, Indien, Pakistan, Taiwan och Macao
 
2. Inkluderar Filippinerna, Malaysia, Thailand, Korea och Indonesien
 
3. Inkluderar bl a Brasilien, Argentina, Mexiko och Peru
 
4. Inkluderar bl a Ryssland, Israel, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien,
Slovakien, Rumänien, Ungern, Slovenien, Kroatien, Kazachstan och Ukraina
 
5. Inkluderar bl a Turkiet, Iran, Saudiarabien, Egypten, Sydafrika, Etiopien och Algeriet
 
Osäkra fordringar netto sjönk med 21 procent till 2 824 Mkr (3 577 Mkr), medan volymen övertagen egendom minskade med 39 procent till 626 Mkr (1 031 Mkr). Andelen osäkra fordringar sjönk till 0,82 procent (1,08 procent). Reserveringsgrad för osäkra fordringar ökade till
59,6 procent (52,0 procent),
 
Pensionsavräkning - stora övervärden i pensionsstiftelserna
Rörelsens kostnader belastas löpande med faktiskt betalda allmänna pensionsavgifter och kalkyl­mässiga pensionskostnader enligt bankens tilläggspensionsplan. I koncernens förvaltningsresultat återläggs dessa pensionskostnader, eftersom SEB har rätt att gottgöra sig för dessa typer av kostnader från de från banken fristående pensionsstiftelserna. Denna rätt gäller så länge stiftelsernas förmögenhet överstiger beräknad pensionsförpliktelse.
 
För 1999 uppgick pensionsavräkningen till 873 Mkr (531 Mkr). Därtill kommer att engångskost­nader för förtida pensioneringar belastar pensionsstiftelserna direkt med 716 Mkr (461 Mkr). Stiftelsernas förmögenhet uppgick till drygt 25 miljarder kronor (19 miljarder) medan förpliktel­
serna uppgick till 7 miljarder kronor (6 miljarder) Övervärdet har således vuxit från 13 till
18 miljarder under 1999.
 
Skattekostnader
Skatt hänförbar till förvaltningsresultatet uppgår till 1 776 Mkr (1 211 Mkr), vilket ger en vägd skattesats på 24 procent. Av skattekostnaden på 1 355 Mkr (1 000 Mkr) utgör betald skatt
1 288 Mkr (527 Mkr), skatt för tidigare år 276 Mkr (-450 Mkr) och uppskjuten skatt -209 Mkr
(923 Mkr). Sammantaget motsvarar detta en skattesats på 23 procent.
 
Stigande förvaltningsresultat
Rörelseresultatet exklusive sakförsäkringsrörelsen uppgick till 5 065 Mkr (2 304 Mkr).Förändringen av övervärden i livförsäkringsrörelsen var 1 502 Mkr (752 Mkr). Med tillägg för förändringen av övervärdet samt en pensionsavräkning på 873 Mkr (531 Mkr) uppgick förvaltningsresultatet - exklusive sakförsäkringsrörelsen - till 7 440 Mkr (3 587 Mkr).
 
Inklusive sakförsäkring var förvaltningsresultatet 7 497 Mkr (6 084 Mkr) före skatt och 5 665 Mkr (4 867 Mkr) efter skatt.
 
Vinst per aktie och räntabilitet 
Beräkningen av vinst per aktie med och utan hänsyn till förändringar av övervärden i livförsäkringsrörelsen framgår nedan:
 


 
Resultat inkl. förändring av övervärden
Resultat exkl. förändring av övervärden
 
1999
1998
1999
1998
 
 
 
 
 
Rörelseresultat
5 122
4 801
5 122
4 801
Pensionsavräkning
873
531
873
531
Förändringar av övervärden i livför säkringsrörelsen
 
1 502
 
752
 
 
Förvaltningsresultat
7 497
6 084
 
 
Skatter och minoritet
1 832
1 217
1 411
1 006
Resultat efter skatt
5 665
4 867
4 584
4 326
Vinst per aktie
(beräknad på vägt antal aktier
i samband med nyemissionen
589 839 372)
9:60
8:25
7:77
7:33
Vinst per aktie
(justerad för fondemissionselementet)
8:60
7:40
 
 
Räntabilitet
17,2
16,1
14,6
14,8
 
 
Satsningar i Norden, Baltikum och Tyskland
Under året avyttrade SEB Trygg-Hansa Försäkrings AB (sakförsäkringsrörelsen) för 4,3 miljarder kronor till danska Codan. Samtidigt förvärvade SEB Codan Bank, 49 procent i Codan Link samt Codans 15,8-procentiga andel i Amagerbanken för sammanlagt cirka 1 miljard kronor. Överens­kommelsen med Codan omfattade också avtal om kapitalförvaltning.
 
SEB ökade under året successivt sitt innehav i de tre delägda baltiska bankerna Eesti Ühispank
i Estland (från 34 till 50,2 procent), Latvijas Unibanka i Lettland (från 44,3 till 50,5 procent) och Vilniaus Bankas i Litauen (från 35,8 till 40,8 procent). De två förstnämnda bankerna har därmed konsoliderats i SEB-koncernen.
 
I oktober 1999 träffade SEB avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i BfG Bank för 1,6 mil­jarder euro (3,1 miljarder d-mark) eller 13,9 miljarder kronor från Crédit Lyonnais. Förvärvet finansierades delvis genom en nyemission på 4,1 miljarder kronor. BfG är konsoliderat i SEB-koncernen från och med den 3 januari 2000.
 
Efter verksamhetsårets slut har SEB:s dotterbolag Enskilda Securities och norska Orkla Finans ASA tecknat avtal som innebär Enskilda Securities förvärvar Orkla Finans (Fondsmegling) och betalar med egna nyemitterade aktier. Det medför att Enskilda Securities kommer att ägas till 77,5 procent av SEB och till 22,5 procent av Orkla Finans ASA.
 
Balansomslutning och eget kapital
Koncernens balansomslutning ökade med 3 procent ill 710 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på att utlåningen ökade med 6 procent till 342,9 miljarder inklusive repor. Det egna kapitalet ökade med 8 procent till 33 miljarder kronor. Kapitalet från nyemissionen på 4,1 miljarder kronor registrerades inte förrän i januari 2000 och ingår därmed inte i det egna kapitalet per den 31 decem­ber 1999. Om övervärdet i livförsäkringsverksamheten efter schablonskatt inkluderas uppgår kapitalet till 35,8 miljarder.
 


Kreditportföljen fördelad per bransch
inklusive ansvarsförbindelser, åtaganden och derivat
(före reserv för befarade kreditförluster)
 
 
 
 
 
 
1999
%
1998
%
Företag och banker
 
 
 
 
Bank1
89 982
16,4
91 932
17,5
Finans och försäkring
37 972
6,9
35 957
6,8
Fastighetsförvaltning
60 288
11,0
60 687
11,6
Handel, hotell och restaurang
27 891
5,1
30 755
5,9
Transport
27 340
5,0
21 320
4,1
Övrig serviceverksamhet
22 191
4,1
19 582
3,7
Byggnadsindustri
6 553
1,2
5 919
1,1
Tillverkningsindustri
74 057
13,5
73 810
14,1
Övrigt
45 114
8,2
35 000
6,7
 
391 388
71,4
374 962
71,5
Offentlig förvaltning
 
 
 
 
Kommuner och landsting
14 395
2,6
13 125
2,5
Kommunägda bolag
29 910
5,5
30 730
5,8
 
44 305
8,1
43 855
8,3
 
 
 
 
 
Hushåll
 
 
 
 
Bostadskrediter (bolån)
65 802
12,0
57 678
11,0
Övrig utlåning
36 366
6,7
33 182
6,3
 
102 168
18,7
90 860
17,3
 
 
 
 
 
Ej sektor och branschfördelat
10 120
1,8
15 632
2,9
 
 
 
 
 
Summa kreditportfölj
547 981
 
525 309
 
 

 
 
 
Affärsområdenas räntabilitet och allokerat kapital
För att utnyttja koncernens kapitalbas på bästa möjliga sätt och bedöma lönsamheten i de olika affärsområdena med större precision använder SEB en styrmodell baserad på Capital at Risk.
 
Allokerat kapital för affärsområdena består av Capital at Risk samt den andel av goodwill som är hänförbar till förvärvade bolag och som motsvaras av ett behov av eget kapital.
 
Capital at Risk utgör värderingen av den risk för oväntade förluster i de positioner som koncernens affärer medför vid varje givet tillfälle och bygger på statistiska sannolikhetsberäkningar för olika typer av risk (kredit- och marknadsrisker, operationella risker m fl). Det kapital som allokerats till koncernens olika affärsområden har beräknats i proportion till deras riskexponering. Vid beräkning av räntabiliteten för affärsområdena har resultaten efter schablonskatt ställts i relation till det allokerade kapitalet.
 
Kapitalbas och kapitaltäckning
Primärkapitalet för den finansiella företagsgruppen (som omfattar intressebolag men inte för­säkringsföretag) uppgick den 31 december 1999 till 34,3 miljarder (25,1 miljarder). Av detta belopp hänför sig, i enlighet med rådande regler, 4,1 miljarder till den nyemission som genomfördes före årsskiftet 1999/2000. Dessutom ingår ett så kallat primärkapitaltillskott på 200 miljoner euro, som SEB emitterade våren 1999. Kapitalbasen uppgick vid utgången av året till 46,5 miljarder kronor (33,6 miljarder).Samtidigt ökade de riskvägda tillgångarna till 318 miljarder kronor (309 miljarder) till följd av att Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka konsoliderades i SEB under hösten 1999. Därmed uppgick kapitaltäckningsgraden till 14,6 procent (10,9 procent) och primärkapitalrelationen till 10,8 procent (8,1 procent) att jämföra med målet på minst 7,0 procent.

 
 
Utdelningspolitik
Styrelsens målsättning är att utdelningen per aktie skall motsvara 30-50 procent av vinsten per aktie beräknad med hänsyn till förvaltningsresultat efter skatt. Utdelningens storlek avgörs av koncernens finansiella ställning och utvecklingsmöjligheter. SEB eftersträvar en långsiktig tillväxt baserad på en primärkapitalrelation för den finansiella företagsgruppen på minst 7 procent.
 
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om kronor 3:50 (kronor 3:13) per A- och C-aktie. Förslaget mot­svarar 43,5 procent per aktie enligt SEB:s definition. Den totala utdelningssumman uppgår till
2 466 Mkr (2 059 Mkr). Sista dag för handel med bankens aktie med rätt till utdelning är tisdagen den 11 april 2000.
 
Stockholm den 15 februari 2000
Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef
 
Årsredovisningen skickas ut i slutet av mars 2000. Den finns då också tillgänglig på Internet (www.seb.se)
 
Ordinarie bolagsstämma hålls den 11 april 2000 klockan 16.00 på Cirkus, Kungliga Djurgården.
 
Delårsrapporten för januari-mars 2000 publiceras den 28 april 2000. (Internetadress:
www.seb.se). Följande rapportdatum är den 22 augusti och 26 oktober 2000.
 
För ytterligare information kontakta
Gunilla Wikman, Koncerninformationschef, telefon 08-763 81 25
Lotta Treschow, Investerarrelationer, telefon 08-763 95 59

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk.