2020-08-25 13:30

Ingen fossil energi i SEB:s indexnära fonder

Elisabet Jamal Bergström och Peter Svalstedt

Allt fler av SEB:s kunder efterfrågar hållbara investeringar. Därför gör vi om indexfonderna och utesluter utvinning av fossila bränslen och fossil energiproduktion. 

–Nu gör vi om tre av våra indexfonder med ett sammanlagt förvaltat kapital om drygt 43 miljarder kronor och exkluderar utvinning av alla fossila bränslen och även energibolag som genererar energi baserad på fossila bränslen, berättar Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet och ägarstyrning inom Investment Management.

Fonderna blir nu ”indexnära”, vilket innebär att fonderna även i fortsättningen kommer att följa jämförelseindex, men kommer att avvika mer från index än traditionella indexfonder då de exkluderar bolag som inte följer fondbolagets hållbarhetskrav.

– Hållbarhet är en viktig del av alla våra investeringsprocesser. Att kunna exkludera bolag som inte lever upp till hållbarhetskraven på ett tydligt och enkelt sätt är viktigt för oss i processen för vår indexnära förvaltning, säger Peter Svalstedt, chef för Index och Solutions.

Kristina Hermann-Holst

Fonderna utesluter sedan tidigare företag enligt flera kriterier.
– Men nu tas ytterligare ett steg där vi anpassar produkterna i linje med kundernas ökade hållbarhetskrav på indexprodukter, säger Kristina Hermann-Holst, product manager på Investment Management. Detta innebär att samtliga tre fonder i och med denna förändring får samma nivå av exkluderingar gällande fossila bränslen. (se faktaruta)

– Det är glädjande att vi gör denna förändring inom vårt passiva och indexnära utbud, då våra kunder i allt högre utsträckning efterfrågar hållbara fonder och dessutom ställer allt högre krav på nivån, säger Fredrik Öberg som är ansvarig för SEB:s institutionella kapitalförvaltning och distribution i Sverige.

För kunderna innebär detta inte några förändringar gällande avgifter eller risknivåer. De fonder som från och med den 21 augusti blir ”indexnära” är SEB Europa Indexfond, SEB USA Indexfond, och de två indexfonderna SEB Etisk Global Indexfond och SEB Hållbarhetsfond Global Index som slås ihop till en indexnära fond. Samtliga fonder kommer att marknadsföras under namnet ”indexnära” i Sverige.