Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har publicerat Green Bond Investor Report för 2023

SEB har publicerat 2023 års investerarrapport för gröna obligationer. Den ger en översikt av SEB:s gröna tillgångar, enligt ramverket för gröna obligationer, och den positiva miljöpåverkan från de gröna obligationer som SEB har emitterat sedan 2022. 

Per den 31 december 2023 uppgick SEB:s portfölj av gröna tillgångar till 61,5 miljarder kronor, en ökning med mer än 30 procent jämfört med 2022. Tillväxten kom främst från finansiering av förnybar energi och gröna byggnader. 

– Gröna obligationer och annan hållbar finansiering är en viktig del av våra kunders omställning till en koldioxidsnål framtid och av SEB:s hållbarhetsstrategi och jag är därför glad över att vår gröna portfölj växer i den här takten. Denna utveckling har under de senaste två åren bidragit till en ökning av vårt index för hållbarhetsaktiviteter med 123 procent, och vår övergripande ambition är att öka hållbarhetsaktiviteter med 6–8 gånger till 2030 jämfört med 2021 års baslinje, säger Jonas Ahlström, chef för SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner.

SEB emitterade sin första gröna obligation 2017. Efter en uppdatering av ramverket för gröna obligationer i början av 2022 har SEB emitterat fyra gröna obligationer som tillsammans uppgår till 3,5 miljarder euro, eller 38,9 miljarder kronor.

– Gröna obligationer har varit en del av vår upplåningsstrategi sedan 2017 och kompletterar vår övriga marknadsfinansiering. Genom att emittera gröna obligationer har SEB ytterligare diversifierat sin globala investerarbas och samtidigt stöttat bankens kunder i deras hållbarhetsomställning, säger Kimberly Bauner, chef för Group Treasury på SEB.

Ramverket, som i stort är anpassat till EU:s taxonomi, syftar till att bidra till den långsiktiga visionen om ett koldioxidsnålt och miljömässigt hållbart samhälle. Nästan 60 procent av tillgångarna består av projekt för förnybar energi, främst vindkraft. Återstoden är finansiering av gröna byggnader, rena transporter, hållbart skogsbruk, förebyggande av föroreningar och energieffektivitetsprojekt. Sverige och Finland står för cirka en tredjedel vardera av portföljen, medan resterande tillgångar finns i Tyskland, Baltikum, Storbritannien och Norge.

Intäkterna från de gröna obligationerna beräknas årligen undvika eller minska utsläppen med 1 414 737 ton CO2-ekvivalenter. Det motsvarar utsläppen från cirka 1,9 miljoner bilar* som kör en genomsnittlig sträcka på 12 000 kilometer per år.

Mer information om SEB:s hållbarhetsarbete finns i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023:
Års- och hållbarhetsrapporter

Läs mer och ladda ner The Green Bond Investor Report 2023:
Green bond investor reports

*Preliminärt genomsnittligt utsläpp från en ny bil i Sverige under 2023 var 61 g CO2/km (ref. Trafikverket).