Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inflationen sjönk rejält – ändrad viktning avgörande

Inflationstakten i Sverige – enligt det viktigaste måttet just nu – sjönk markant i januari. Till stor del kan utvecklingen förklaras med ändrade konsumtionsmönster, men även bortsett från detta hamnade inflationen under Riksbankens prognos. SEB:s ekonomer räknar därför fortfarande med att en första räntesänkning kommer under det första halvåret i år.

Inflationen enligt måttet KPIF exklusive energi – kärninflationen, som är vägledande för Riksbanken – sjönk till 4,4 procent på årsbasis, helt i linje med både SEB-ekonomernas prognos och vad analytikerkåren generellt trodde. Måttet KPIF är egentligen det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål, men eftersom detta mått påverkas mycket av stora förändringar i energipriser fokuserar Riksbanken just nu extra mycket på KPIF rensat för energipriser. Nedgången var stor jämfört med decembers 5,3 procent på årsbasis, men kan alltså till stor del förklaras av att viktförhållandena mellan de olika varor och tjänster som ingår i SCB:s inflationsberäkningar har ändrats. Det beror i sin tur på ändrade konsumtionsmönster. Sammansättningen av SCB:s konsumentkorg uppdateras vid varje årsskifte.

Enligt SCB var vikteffekten i januari 2024 –0,48 procent för KPIF ex energi jämfört med +0,14 procent förra året. Det tyder på att en stor del av avmattningen i det här kärninflationsmåttet kan härledas till viktningen av olika produkter och tjänster i konsumentkorgen. En starkare korgeffekt än normalt skulle kunna tyda på att prisökningarna har varit större än väntat. Korgeffekten kommer dock att fortsätta att bidra till att hålla den uppmätta inflationen låg under hela året.

Inga stora överraskningar i prisförändringarna för varor och tjänster 

Prisförändringarna var i stort sett som förväntat, med några undantag.

Priserna på så kallade kärnvaror – t.ex. kläder och vitvaror – sjönk mindre än förutspått.

Trycket nedåt från internationella resor var mindre än väntat, främst på grund av att deras vikt sänktes i korgen. Samtidigt innebär det att den säsongsmässiga uppgången för de här priserna under sommaren kommer att få mindre påverkan på inflationen.

Sjuk- och hälsovårdspriserna ökade mer än väntat. De här priserna kommer sannolikt att förbli höga 2024, men knappast att vara långsiktigt inflationsdrivande. 

KPIF sjunker mindre än väntat 

Större prishöjning på elnätsavgifter än vad som förutsetts, och en något mindre nedgång för bensinpriser, bidrog till att KPIF – som inkluderar energipriser – steg mer än väntat. Uppgången i KPIF jämfört med i december förklaras framför allt av att elkostnaderna var väldigt låga i december.

Inga stora revideringar väntar

Sammanfattningsvis bidrog en större korgeffekt än normalt till nedgången i kärninflationen – och även om KPIF-inflationen steg mer än väntat kommer Riksbanksdirektionen sannolikt att vara någorlunda nöjd med dagens läsning. De kommer därför att upprepa budskapet att en räntesänkning första halvåret i år är möjlig, om nuvarande positiva inflationsutveckling fortsätter. SEB behåller också sin prognos om en räntesänkning under första halvåret. 

Bankens initiala bedömning är att januariinflationen inte kommer leda till några större revideringar av vår nuvarande prognos.

Läs analyser och kommentarer från SEB:s ekonomer