Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2023

SEB:s rörelseresultat för det tredje kvartalet 2023 uppgick till 13,0 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 19,8 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 18,9 procent och en kapitalbuffert om 430 baspunkter.

– Den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten förblev förhöjd under det tredje kvartalet. Inflationstakten började sjunka från höga nivåer när centralbankerna fortsatte sina penningpolitiska åtstramningar och höjningar av styrräntan. Stigande räntor fortsatte att ha en positiv effekt på SEB:s resultat under det tredje kvartalet, även om den positiva effekten på räntenettot har avtagit jämfört med tidigare kvartal, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Rörelseresultatet ökade med 7 procent från föregående kvartal, främst drivet av högre rörelseintäkter. Kreditkvaliteten var fortsatt robust, vilket återspeglades i en liten nettoåterföring av reserver i kvartalet.

– Våra kunder har i år behövt anpassa sig till en ny ekonomisk verklighet. Våra dedikerade medarbetare stöttar våra kunder att navigera i denna osäkra miljö medan vi behåller vårt fokus på att vara en långsiktig partner. Det gläder mig att tillgängligheten och kundnöjdheten bland privatkunder i Sverige förbättrades betydligt under kvartalet. SEB:s starka finansiella position ger goda skyddsvallar framåt och gör att vi kan fortsätta stötta våra kunder och hålla igång ekonomin, säger Johan Torgeby.

Sammandrag                      
                           
  Kv3    Kv2    Kv3    Jan-sep    Helår
Mkr 2023   2023    2022   2023 2022   2022
Summa rörelseintäkter 20 979   20 019 5   16 552 27   60 057 45 680 31   64 478
Summa rörelsekostnader -6 905   -6 948 -1   -6 293 10   -20 319 -18 288 11   -25 044
Förväntade kreditförluster, netto 17   -43     -567     -298 -1 501 -80   -2 007
Påförda avgifter -1 108   -934 19   -572 94   -2 744 -1 711 60   -2 288
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 12 983   12 093 7   9 119 42   36 696 24 181 52   35 138
Jämförelsestörande poster                         -1 399
Rörelseresultat 12 983   12 093 7   9 119 42   36 696 24 181 52   33 739
                           
NETTORESULTAT 10 581   9 768 8   7 311 45   29 742 19 475 53   26 877
                           
Räntabilitet på eget kapital, % 19.8    18.8      14.9      18.9  13.5      13.8 
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 19.8    18.8      14.9      18.9  13.5      14.5 
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 5.07    4.65      3.43      14.17  9.09      12.58 
                           
Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

 

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-25 07:00 CET.