Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2023

Johan Torgeby och Masih Yazdi
Johan Torgeby och Masih Yazdi

SEB:s rörelseresultat för det första kvartalet 2023 uppgick till 11,6 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 17,9 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,2 procent, och en kapitalbuffert om 480 baspunkter. 

 

– SEB hade en bra början på året. Under första kvartalet påverkades kundernas sentiment, aktivitetsnivå och våra resultat till stor del av externa faktorer såsom högre räntor och den ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

SEB:s storföretagskunder var fortsatt försiktiga under första kvartalet, vilket återspeglades i stabil utlåning och ökade inlåningsvolymer samtidigt som efterfrågan på tjänster kopplat till riskhantering förblev hög. Finansiella institutioner var fortsatt fokuserade på riskhantering samtidigt som de förblev aktiva i den nya räntemiljön. SEB:s privatkunder var fortsatt försiktiga med att ta mer lån, och banken kan nu också i sin inlåning se ett allt snabbare skifte till sparkonton med högre räntor.

– Vi tror att en del av de positiva effekter vi sett på räntenettot från de högre räntorna är övergående, då både företags- och privatkunder fortsätter att anpassa sig till den nya räntemiljön, säger Johan Torgeby.

Sammandrag

 

Kv1

 

Kv4

 

Jan-mar

 

Helår

Mkr

2023

 

2022

%

 

2023

2022

%

 

2022

Summa rörelseintäkter

19 060

 

18 798

 1

 

19 060

14 739

 29

 

64 478

Summa rörelsekostnader

-6 465

 

-6 757

- 4

 

-6 465

-5 793

 12

 

-25 044

Förväntade kreditförluster, netto

- 272

 

- 506

- 46

 

- 272

- 535

- 49

 

-2 007

Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter

- 702

 

- 578

 21

 

- 702

- 582

 21

 

-2 288

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

11 620

 

10 957

 6

 

11 620

7 828

 48

 

35 138

Jämförelsestörande poster

 

 

-1 399

- 100

 

 

 

 

 

-1 399

Rörelseresultat

11 620

 

9 558

 22

 

11 620

7 828

 48

 

33 739

 

 

   

 

 

 

 

 

   

NETTORESULTAT

9 393

 

7 402

 27

 

9 393

6 374

 47

 

26 877

 

 

   

 

 

 

 

 

   
 

 

       

 

       

Räntabilitet på eget kapital, %

17,9

 

14,7

   

17,9

13,3

   

13.8

Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, %

17,9

 

17,4

   

17,9

13,3

   

14.5

 

 

       

 

       

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

4:45

 

3:49

   

4:45

2:96

   

12:58

                     

Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal .
Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.


Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se