Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för andra kvartalet 2023

SEB:s rörelseresultat för det andra kvartalet 2023 uppgick till 12,1 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 18,8 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,3 procent och en kapitalbuffert om 450 baspunkter.

– Vi rapporterar ett starkt resultat för andra kvartalet, drivet av vår företagsaffär. Vi såg god aktivitet bland våra storföretagskunder, vilket återspeglades i ökande utlånings- och inlåningsvolymer samt ökad aktivitet på kapitalmarknaderna, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Rörelseresultatet ökade med 4 procent från föregående kvartal. Både rörelseintäkterna och rörelsekostnaderna steg. Kreditkvaliteten var fortsatt robust och förväntade nettokreditförluster var nära noll, trots ökade portföljreserveringar.

– Halvvägs in i ett år som har präglats av en osäker makroekonomisk miljö, är det tydligt att vår diversifierade affärsmodell med bred internationell närvaro och helhetserbjudande tjänar oss och våra kunder väl. SEB står starkt, med historiskt höga likviditetsbuffertar och en fortsatt solid kreditkvalitet, säger Johan Torgeby.

Sammandrag

                     
                           

 

Kv2

 

Kv1

 

Kv2

 

Jan-jun

 

Helår

Mkr

2023

 

2023

%

 

2022

%

 

2023

2022

%

 

2022

Summa rörelseintäkter

20 019

 

19 060

 5

 

14 390

 39

 

39 078

29 129

 34

 

64 478

Summa rörelsekostnader

-6 948

 

-6 465

 7

 

-6 201

 12

 

-13 414

-11 995

 12

 

-25 044

Förväntade kreditförluster, netto

- 43

 

- 272

- 84

 

- 399

- 89

 

- 315

- 933

- 66

 

-2 007

Påförda avgifter

- 934

 

- 702

 33

 

- 556

 68

 

-1 636

-1 138

 44

 

-2 288

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

12 093

 

11 620

 4

 

7 234

 67

 

23 714

15 062

 57

 

35 138

Jämförelsestörande poster

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

-1 399

Rörelseresultat

12 093

 

11 620

 4

 

7 234

 67

 

23 714

15 062

 57

 

33 739

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

NETTORESULTAT

9 768

 

9 393

 4

 

5 790

 69

 

19 161

12 164

 58

 

26 877

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   
 

 

             

 

       

Räntabilitet på eget kapital, %

18,8

 

17,9

   

12,2

   

18,4

12,7

   

13.8

Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, %

18,8

 

17,9

   

12,2

   

18,4

12,7

   

14.5

 

 

             

 

       

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

4:65

 

4:45

   

2:70

   

9:10

5:67

   

12:58

                           

Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

 

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se