Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bokslutskommuniké och resultat för fjärde kvartalet 2022

Johan Torgeby och Masih Yazdi
Johan Torgeby och Masih Yazdi

SEB:s rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 9,6 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 14,7 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,0 procent, och en kapitalbuffert om 470 baspunkter. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6:75 kronor per aktie, och har beslutat att nyttja bemyndigandet från årsstämman 2022 för att påbörja ett nytt kvartalsbaserat aktieåterköpsprogram om 1,25 miljarder kronor.

– När vi stänger böckerna för 2022 ser vi tillbaka på ett år som präglades av ett tragiskt krig i Europa, historiskt höga energipriser, globalt inflationstryck och snabba räntehöjningar från centralbanker. Under fjärde kvartalet fortsatte den unika makroekonomiska omgivningen att påverka kundernas sentiment och aktivitetsnivå, och vårt resultat drevs av hög tradingaktivitet och högre räntor. Med solid intjäningsförmåga och solida kapital- och likviditetsbuffertar anser vi oss vara i ett bra läge för att kunna fortsätta stötta våra kunder och investera i vår affär, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Sammandrag 

 

Kv4

 

Kv3

 

Kv4

 

Jan-Dec

Mkr

2022

 

2022

%

 

2021

%

 

2022

2021

%

Summa rörelseintäkter

18 829

 

16 551

 14

 

14 127

 33

 

64 589

55 638

 16

Summa rörelsekostnader

-6 757

 

-6 293

 7

 

-6 097

 11

 

-25 044

-23 245

 8

Förväntade kreditförluster, netto

- 506

 

- 567

- 11

 

- 299

 70

 

-2 007

- 510

 

Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter

- 578

 

- 572

 1

 

- 255

 127

 

-2 288

-1 019

 125

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

10 988

 

9 118

 21

 

7 476

 47

 

35 249

30 864

 14

Jämförelsestörande poster

-1 399

   

 

   

 

 

-1 399

 

 

Rörelseresultat

9 590

 

9 118

 5

 

7 476

 28

 

33 850

30 864

 10

       

 

   

 

     

 

NETTORESULTAT

7 434

 

7 311

 2

 

6 198

 20

 

26 989

25 423

 6

       

 

   

 

     

 

                       

Räntabilitet på eget kapital, %

14,7

 

14,9

   

12,9

   

13,8

13,9

 

Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, %

17,4

 

14,9

   

12,9

   

14,5

13,9

 
                       

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

3:50

 

3:43

   

2:87

   

12:63

11:75

 
                       

Jämförelsetalen för 2021 har omräknats. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.


Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se