Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

5 investeringstips inför AI-revolutionen

AI-revolutionen är här och en fråga många har är hur man ska tänka kring sina investeringar givet de stora förändringar som ekonomin och hela samhället kan komma att stå inför på kort och lång sikt. Nedan har jag satt ihop 5, lite mer generella, tips för hur man kan tänka.

UPPDATERAD 21 juni 2023. AI-revolutionen har växlat upp tempo och har potential att förändra mycket i samhället under de kommande åren men även en hel del redan på mycket kortare sikt. Hur tekniken utvecklas och hur den kan påverka ekonomin och hela samhället är en stor och komplex fråga som avhandlas i en tidigare Veckans Tanke här. I den här analysen ska vi i stället fundera mer kring en annan viktig sak som hänger samman med AI-revolutionen. Hur ska man tänka kring investeringar givet den här nya världen som håller på att växa fram?

1. Företagen som bygger AI-verktygen
Det mest uppenbara sättet att investera i AI-revolutionen är försöka identifiera och hitta de företag som ligger i framkant när det gäller att utveckla den nya AI-tekniken. Här finns allt ifrån de stora techjättarna som Google, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla och Nvidia till mindre och mer nischade AI-företag. Dessa företag kan både sälja tekniken till andra företag, utnyttja den för att effektivisera sin egen verksamhet men på sikt även använda AI till att expandera sina tjänster till branscher som idag domineras av helt andra företag. Även om investeringar i de här företagen ger en direkt exponering mot AI är strategin inte utan risker. Ett problem är att det är svårt att i förväg att veta vilka företag som kommer gå vinnande ur AI-racet och lyckas utveckla och leverera den bästa tekniken inom området. En annan komplicerande faktor som blivit extra tydlig i Googles fall att AI samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter också kan vara ett stort hot mot ett företags nuvarande affärsmodell. Trots att Google ligger mycket långt fram inom AI och mycket väl kan komma att bli den ledande AI-utvecklaren kan AI-tekniken också slå sönder Googles nuvarande länk- och annonsbaserade intäktsmodell. När AI:n direkt tar fram den information du söker så blir det betydligt mindre annonsintäkter för Google.

En annan risk är att den hype som under de senaste månaderna uppstått kring artificiell intelligens har lett till att AI-bolag blivit väldigt dyra. Ett inte ovanligt investeringsmisstag är att betala ett för högt pris för ett bra bolag. Den här risken ökar dramatiskt när intresset från investerarkollektivet är på topp som det är just nu. Sammanfattningsvis är det inte lätt att navigera rätt i den här djungeln som dessutom befinner sig i snabb förändring och rådet blir att i alla fall se till att sprida riskerna bland AI-bolagen och inte lägga alla ägg i samma korg.

2. Företagen som drar mest nytta av tekniken?
Vill man undvika svårigheterna med att hitta rätt AI-utvecklare och minska riskerna att betala ett överpris på grund av den nuvarande hypen kan en annan strategi vara att försöka leta bland de branscher och företag som har mest att vinna på att använda den nya tekniken. En nyckel till att kunna skapa användbara AI-modeller och dra nytta av tekniken är att ha tillgång till stora mängder data som kan användas för att träna AI-modellerna. Det gör att företag med tillgång till stora mängder data har potential att bli vinnare på AI-tekniken.

De allra flesta är dock fortfarande inte speciellt bra på att utnyttja all data man har och har alltså mycket att vinna på att börja använda den nya tekniken både för att öka sin försäljning och för att effektivisera sin verksamhet. Läkemedelsindustrin är en annan bransch där AI spås kunna användas i allt större utsträckning för att ta fram nya revolutionerande läkemedel betydligt snabbare och billigare än tidigare.
Eftersom det finns många företag som har potential att utnyttja AI blir nyckeln att hitta de som ligger långt fram i att implementera tekniken i sin affär. De företagen kommer att kunna öka sina vinster och ta marknadsandelar från mer långsamma konkurrenter.

3. Vilka branscher kommer att växa mest?
Ett tredje sätt är att försöka identifiera vilka branscher och delar av ekonomin som kommer att växa snabbast när AI sätter ett allt större avtryck i vår vardag. På längre sikt är en trolig utveckling (i alla fall enligt undertecknad) att maskiner och datorer kommer att ta över allt fler arbetsuppgifter som idag görs av människor. Det här är en enorm förändring som kommer att ge massa olika effekter. En viktig sådan är att vi kommer få alltmer fritid i takt med att arbetsmarknaden förändras. Det kommer gradvis leda till en strukturell ökning i efterfrågan på andra saker att fylla dagarna med. Den här trenden går dessutom hand i hand med en demografisk förändring i många länder där vi både lever längre och antalet pensionärer ökar. Att AI dessutom på längre sikt har potential att lyfta massor av människor ur fattigdom kommer också bidra till ökad efterfrågan på meningsfulla saker att göra på sin fritid.
Vinnarbranscher är olika former av underhållning. Resor, film, kultur, sport, dataspel, betting mm är då självklara val. Turism ser ur det här perspektivet ut att vara en tydlig vinnare. Airbnb, Booking, Expedia Group och andra turistföretag borde få mer att göra. De gynnas inte bara av en ökad efterfrågan på resor men har också tillgång till stora mängder data som AI kan använda. Kanske kan till och med de sedan decennier hårt pressade flygbolagen (äntligen) också bli vinnare. Flygbolagen kan på sikt också sänka sina kostnader genom att ersätta mänskliga piloter med AI. Det senare kan låta läskigt men faktum är att det är betydligt mindre komplicerat att åstadkomma ett självkörande flygplan än en självkörande bil.
En stigande levnadsstandard och kraftigt ökad medellivslängd i världen som följd av bättre, billigare och mer spridd hälso- och sjukvård kommer också att öka efterfrågan på de flesta typer av råvaror. Alltifrån gruvindustri, till jord- och skogsbruk kommer uppleva större efterfrågan och även gynnas av att låginflationsmiljön som AI bidrar till borgar för låga kostnader för kapital.

4. Vilka branscher påverkas minst av AI?
En helt annan investeringsfilosofi är i stället att försöka undvika AI helt och hållet och välja branscher som kan antas påverkas minst av AI-revolutionen. Att investera i den typen av bolag blir mer defensivt i alla fall sett ur ett AI-perspektiv. Man kommer visserligen inte att kunna profitera direkt på AI-trenden men risken att bli sätta sina pengar i ett företag som påverkas negativt och blir obsolet eller utkonkurrerat är också liten. Exempel på den typen av investeringar är fastighets- och byggbranschen som borde kunna klara sig relativt bra och påverkas betydligt mindre av AI-revolutionen än många andra branscher. Det betyder inte att dessa branscher inte kommer att kunna dra nytta av AI genom att använda tekniken för att bli mer effektiva, utan bara att det som dessa industrier producerar fortfarande kommer att behövas ungefär på samma sätt som idag. Alla kommer fortfarande att behöva tak över huvudet och att bygga hus kommer vara ett område som robotar inte lär ta över inom överskådlig framtid. Fastigheter generellt kommer också att gynnas av den låginflationsmiljö som AI genom stora produktivitetsvinster bidrar till. Andra sådana ”säkra” branscher är transporter och råvaror, inom jordbruk och trä- och gruvindustri.

5. Vilka branscher ska man undvika?
Om vi avslutningsvis försöker identifiera vilka av dagens branscher och företag som har mest att förlora på AI-revolutionen är det svårt att komma runt att AI kommer att reducera värdet av många sorters humankapital. Många företag som idag lever på att sälja olika typer av experttjänster till andra företag eller till hushåll kommer att få uppleva allt större prispress på dessa tjänster. Här hittar man olika typer av rådgivning som managementkonsulter, redovisningsfirmor, arkitekter, juristfirmor men även företag som sysslar med utbildning. De här branscherna kommer få växande problem med att ta betalt i takt med att olika AI-tjänster blir allt bättre, billigare och kan göra allt mer. Till en början kommer en del av den här sortens tjänsteföretag antagligen kunna klara sig bra genom att anamma och utnyttja AI till att bli mer produktiva och ta marknadsandelar från konkurrenter som är för långsamma med att ta till sig den nya tekniken. Men på sikt kommer den här typen av humankapitalintensiva tjänster att bli en stapelvara som kommer vara tillgänglig för alla till ett relativt lågt pris.

Disclaimer

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla, och det är därför inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländska valuta, kan förändringar i valutakursen påverka avkastningen. För fonder och andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering.

Johan Javeus
Seniorekonom

Johan Javeus

Seniorekonom

Johan Javeus