Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2022

SEB:s rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 9,1 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 14,9 procent och en kapitalbuffert om 410 baspunkter.

– Den högre inflationen, stigande räntor och volatila finansmarknader hade en tydlig påverkan på kundsentiment, aktivitetsnivåer och vårt resultat i kvartalet. Med solid intjäning och solida kapital- och likviditetsbuffertar anser vi oss vara i ett gynnsamt läge för att kunna fortsätta stötta våra kunder och investera i vår affär i linje med vår 2030-strategi. När förutsättningarna nu blir allt mer utmanande för många av våra kunder är vår strävan att förbli en stabil och tillförlitlig partner, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Rörelseresultatet steg till 9,1 miljarder kronor i det tredje kvartalet, från 7,3 miljarder kronor föregående kvartal, drivet av högre rörelseintäkter medan rörelsekostnaderna var stabila. Avkastning på eget kapital ökade till 14,9 procent från 12,3 procent föregående kvartal, och kapitalbufferten uppgick till 410 baspunkter. Kreditkvaliteten är fortsatt robust. Ytterligare nedrevideringar av de makroekonomiska utsikterna gjorde att förväntade nettokreditförluster steg till 8 baspunkter.

Sammandrag

 

Kv3

 

Kv2

 

Kv3

 

Jan-sep

 

Helår

Mkr

2022

 

2022

%

 

2021

%

 

2022

2021

%

 

2021

Summa rörelseintäkter

16 551

 

14 441

 15

 

13 971

 18

 

45 759

41 511

 10

 

55 638

Summa rörelsekostnader

-6 293

 

-6 201

 1

 

-5 671

 11

 

-18 288

-17 148

 7

 

-23 245

Förväntade kreditförluster, netto

- 567

 

- 399

 42

 

- 49

 

 

-1 501

- 211

 

 

- 510

Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter

- 572

 

- 556

 3

 

- 255

 125

 

-1 711

- 764

 124

 

-1 019

Rörelseresultat

9 118

 

7 285

 25

 

7 997

 14

 

24 260

23 388

 4

 

30 864

       

 

   

 

     

 

   

NETTORESULTAT

7 311

 

5 842

 25

 

6 634

 10

 

19 555

19 225

 2

 

25 423

       

 

   

 

     

 

   
                           

Räntabilitet på eget kapital, %

14,9

 

12,3

   

14,1

   

13,5

14,2

   

13,9

                           

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

3:43

 

2:73

   

3:06

   

9:13

8:88

   

11:75

                           

Jämförelsetalen för 2021 har omräknats. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-26 07:00 CET.