Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2022

SEB:s rörelseresultat för det första kvartalet 2022 uppgick till 7,9 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 13,4 procent och en kapitalbuffert över myndighetskravet på 490 baspunkter.

– Årets första kvartal dominerades av Rysslands invasion av Ukraina. SEB har anslutit sig till det internationella samfundet i fördömandet av Rysslands agerande och våra tankar går till våra medarbetare och kunder i Ukraina och till alla dem som påverkas av kriget, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

– Trots den ökade osäkerheten och mindre gynnsamma makroekonomiska utsikter, var det ett starkt finansiellt kvartal för SEB och vår kapital- och likviditetsposition är fortsatt stark, säger Johan Torgeby.

Rörelseresultatet ökade med 5 procent jämfört med föregående kvartal, till 7,9 miljarder kronor. Avkastningen på eget kapital var 13,4 procent. Förväntade nettokreditförluster ökade till 8 baspunkter på grund av mindre gynnsamma makroekonomiska scenarier, osäkerhet kopplat till högre energipriser, samt kriget i Ukraina. Givet denna osäkerhet är det svårt att göra prognoser för helåret, men vi anser att vi är välreserverade och de förväntade nettokreditförlusterna kommer därmed sannolikt att ligga kvar på en låg nivå för helåret.

Sammandrag

 

Kv1

 

Kv4

 

Jan-mar

 

Helår

Mkr

2022

 

2021

%

 

2022

2021

%

 

2021

Summa rörelseintäkter

14 768

 

14 127

 5

 

14 768

13 616

 8

 

55 638

Summa rörelsekostnader

-5 793

 

-6 097

- 5

 

-5 793

-5 718

 1

 

-23 245

Förväntade kreditförluster, netto

- 535

 

- 299

 79

 

- 535

- 156

 

 

- 510

Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter

- 582

 

- 255

 128

 

- 582

- 267

 118

 

-1 019

Rörelseresultat

7 857

 

7 476

 5

 

7 857

7 475

 5

 

30 864

       

 

     

 

   

NETTORESULTAT

6 403

 

6 198

 3

 

6 403

6 018

 6

 

25 423

       

 

     

 

   
                     

Räntabilitet på eget kapital, %

13,4

 

12,9

   

13,4

13.8

   

13,9

                     

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

2:98

 

2:87

   

2:98

2:78

   

11:75

                     

Jämförelsetalen för 2021 har omräknats. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 07:00 CET.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Per Andersson, ställföreträdande chef Investor Relations
070-667 74 81
per.andersson@seb.se

Frank Hojem, chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.