Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Den galopperande inflationen och räntan

Robert Bergqvist

SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist analyserar om centralbankerna, med räntans hjälp, kan ”rädda” världen från stagflation eller om tåget redan har lämnat stationen? Han menar att mycket talar för att världen påbörjat en ny era med ökad global instabilitet med långtgående geopolitiska, ekonomiska och finansiella konsekvenser.

Rysslands skoningslösa aggression mot Ukraina innebär ett oerhört mänskligt li­­­­dande och en mycket farlig säkerhetspolitisk situation för Europa och världen. Ingen vet idag när och hur kriget kan upphöra eller hur framtiden ser ut för Ukraina och Ryssland. Mycket talar för att världen påbörjat en ny era med ökad global in­stabilitet med långtgående geopoliti­ska, ekonomis­ka och fi­nansiel­la konsekvenser.

Världen har ett allvarligt inflationsproblem. Pandemins efterdyningar och pågåen­de Uk­rai­­na­krig ökar risken för global stagfla­tion, det vill säga stagnerande eller till och med ne­gativ tillväxt och en sam­tidigt hög inflation. Stagflation är börsens kans­ke värsta fiende; den minskar efter­frågan, höjer räntor och pressar värderingar. Frågan är: kan cen­­tralbankerna, med räntans hjälp, ”rädda” världen från stagflation eller har tåget redan lämnat stationen?

Skiftet från låg- till höginflationsmiljö har varit brutalt i såväl kraft som snabbhet. Att tolka in­flationsökningen 2021 som ”temporär” var, sett i backspegeln, ett stort misstag. Det handlar inte längre om höga energi- och matpriser eller prischoc­ker för vissa varu­grup­per; den un­derlig­gande inflatio­nen har också stigit i raketfart. Den visar även oroande tecken på att bita sig fast genom ökat kompensationstänkande hos lön­tagare och före­tag som vill ha real köpkraft och kunna försvara lönsamhetsmarginaler.

Pandemin och den extraordinära policyresponsen från regeringars stödpolitik la grun­den till den snabba och främst varuintensiva efterfrågeåter­hämt­ningen. Global varuinflatio­n fick därmed överdriven näring. Produktionssidan har inte kunnat möta den globala efter­­frågan vil­ket orsakat bland annat insatsvarubri­ster och svåra logistikproblem. Kriget i Ukraina har sedan adderat nya störningar, särskilt för råvaror och livsmedel. I USA har även bristen på arbetskraft pres­sat upp lönetillväxten till historiskt höga 6,5 procent i årstakt.

Hög inflation är inte bra. Inte heller alltför låg inflation är något eftersträvansvärt. Hög in­flation ger ofta volatil inflation. Det ger till exempel löntagare, företag och in­vesterare stora pro­blem att fatta bra be­slut om till exempel löner, prislistor, investeringar och avkastning. Allt­för låg inflation, eller till och med fallande priser (deflation), skapar också problem vilket Japan kan be­kräfta. Lagom och förutsägbar inflation på cirka 2 procent är det mest opti­mala.    

Nu utmanas utformningen av både centralbankers penningpolitik och regeringars finans­po­litik. Central­bankerna har i denna miljö i praktiken inget annat val än att agera förebyg­gande och tro­värdigt så att inte inflationsförväntningar­na på längre sikt stiger. Riktat fi­nanspolitiskt krisstöd till vissa grupper kan vara motiverat för de som drabbas av inflatio­nen; brett utformat krisstöd gör däremot att inflationsbrasan får ytterligare bränsle.  

Kan världen tämja inflationskrafterna? Centralbankerna är på tårna. Ingen vill se en re­pris av 1970-talet. Det finns skäl att vara försiktigt optimistisk. Om vi lyckades få ned inflatio­nen under 1990-talet kan vi lyckas igen. Inflationen väntas gå ned med viss ”automatik”. Dels får så kallade baseffekter inflationen att falla på grund av att priserna började stiga rejält för ett år sedan; jämförelsevärdena blir högre och inflationen mäts i årstakt. Dels kommer pandemi­relaterade obalanser gradvis att minska samtidigt som relativprisändringar på sikt ökar produk­tion av olika bristvaror. Arbetskraftsutbudet kan också öka – och lönetrycket min­ska – om allt fler återvänder till arbetsmarknaden framför allt i USA och Storbritannien.

Efterfrågetrycket går också ned på grund av att globala finansiella förhållan­den re­dan har stra­mats åt det senaste dryga halvåret. Räntor har stigit rejält, börser har bac­kat och kredit­försörjningen blir mer försiktig. Hushållen, som är själva tillväxtmotorn i ekono­min, kom­mer inte heller att ha samma konsumtionsutrymme på grund av allt högre priser och stigan­de boendekostnader. Det dämpar efterfrågan och även inflationen på sikt.

Företags anpassning till en ny säkerhetsordning kan få mer långsiktiga återverknin­gar på globala värdekedjor – och hålla uppe inflationstrycket. Möjliga politiska steg mot ökad fragmentering av världsekonomin i tydliga geopolitiska block kan leda till att fö­re­­tag mås­te överväga ökad di­versifiering och pro­duk­tions­säkerhet i termer av geogra­­fisk sprid­ning och antal motpar­ter samt nivån på lager. Företag kan även be­höva ta höjd för att po­li­tiska beslut i allt stör­re ut­sträck­ning snabbt kan ändra spelplanen för hur man kan navi­gera i glo­ba­la mark­nadseko­no­­min.

Inflationskrafter från andra strukturella faktorer på produktionssidan kan också ge en mer uthållig in­flation. Hit räknas till exempel åldrande befolkningar, gröna omställningen och glo­ba­li­se­rin­gens möjligen avtagande disinflationistiska krafter. Målen att uppnå energi- och klimat­säkerhet går i samma riktning – och båda bråd­skar. Omställningen utmanar tillgån­gen på fossila bränslen och metaller i närtid för att klara att producera mer grön energi.

Flertalet ekonomier får stöd från arbetsmarknader och balansräkningar hos hus­håll och företag som är förhållandevis starka. Ban­ker­ har goda möjligheter att fortsätta säkra en kreditförsörjning som hjälper tillväxten kortsiktigt och som underlättar den gröna och digitala omställningen även i ett sämre konjunkturläge. 

Helt avgörande för om världen tagit steget in i en höginflationsmiljö blir inflationsförvänt­nin­garna. En allmän acceptans för stigande kostnader och inflation gör det lättare för fö­re­­tag att hö­ja priserna och behålla marginaler. USA:s förväntade och kraftfulla räntehöj­nin­gar har bidragit till att sänka inflationsförväntningarna. Det är positivt.

Företag vittnar om att det aldrig har varit så lätt att höja priserna som idag. Men det är en balansakt – eftersmaken kan bli bitter. Hushål­lens köp­kraft, sär­­skilt de med starkt beg­rän­sade ekonomiska mar­gi­na­ler, urholkas och ger på sikt en vikande efterfrågan. Förr eller senare tvingas företag att brom­sa pris­höjningarna och överväga sänkta kost­nader eller sämre lönsamhet.