Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2021

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2021 uppgick till 7,5 miljarder kronor med en räntabilitet på eget kapital på 13,8 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 20,3 procent.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Den generella oro som fanns i världsekonomin under förra året har ersatts av en ökad optimism. Det har i sin tur påverkat flera delar av SEB:s affär och rörelseresultatet förbättrades med 17 procent i kvartalet. Kreditkvaliteten var stark och de förväntade nettokreditförlusterna förväntas normaliseras redan under 2021 utifrån de förbättrade makroekonomiska utsikterna. Kapitalbufferten låg 780 baspunkter över kravet.”

Finansiell information

 

Kv1

 

Kv4

 

 

Jan–mar

 

Helår

Mkr

2021

 

2020

%

 

 

2021

2020

%

 

2020

Summa rörelseintäkter

13 347

 

13 066

 2

   

13 347

10 089

 32

 

49 717

Summa rörelsekostnader

-5 718

 

-5 842

- 2

   

-5 718

-5 646

 1

 

-22 747

Förväntade kreditförluster, netto

- 156

 

- 835

- 81

   

- 156

-1 494

- 90

 

-6 118

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

7 475

 

6 382

 17

   

7 475

2 950

 153

 

20 846

Jämförelsestörande poster

                   

-1 000

Rörelseresultat

7 475

 

6 382

 17

   

7 475

2 950

 153

 

19 846

NETTORESULTAT

6 018

 

5 123

 17

   

6 018

2 355

 156

 

15 746

                       

Räntabilitet på eget kapital, %

13.8

 

12.2

     

13.8

6.0

   

9.7

Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, %

13.8

 

12.1

     

13.8

6.0

   

10.3

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

2:78

 

2:37

     

2:78

1:09

   

7:28

 Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör, 0771-621 000
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations, 070-462 21 11
Karin Lepasoon, chef Group Marketing and Communication, 0771-621 000
Henrik Westman, tillförordnad chef Corporate Communication, 070-763 51 34

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2021, cirka kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv