Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommenterar Kalla Faktas inslag om kolkraft

TV4:s program Kalla Fakta påstår i ett inslag den 1 februari att SEB har finansierat ett nytt kolkraftverk i Tyskland och att banken därmed har brutit mot sin egen policy från 2015 om att inte finansiera ny kolkraft. SEB tillbakavisar Kalla faktas påstående. Banken har följt sin policy.

Här kommenterar SEB några av de påståenden Kalla Fakta gör i programmet, samt ger sin syn på bankens roll i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi och ett mer hållbart samhälle.
 
För det första, hur ser ni på er roll och ert ansvar i klimatomställningen?

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning, och SEB är och ska vara en del av den hållbarhetsomställning som måste ske. Vi har förbundit oss att vara det genom att skriva under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Det betyder att vi åtagit oss att anpassa vår affärsstrategi och utlåning så att den är i linje med och bidrar till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.

Som bank har vi ett stort ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet, vad vi finansierar och investerar i. Det betyder att vi både engagerar oss och stöttar våra kunder att ställa om till en mer hållbar framtid i de fall där en sådan omställning är möjlig men att vi också samtidigt kan behöva avsluta kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka. Vi ser också att vi har en viktig roll i att vara med och finansiera den enorma omställning som nu sker och som kommer att accelerera framöver, till exempel vad gäller förnybar energi, ny teknik och nya lösningar som hjälper våra samhällen att minska sitt fossilberoende.

Våra åtaganden gentemot FN:s klimatmål och Parisavtalet står inte i motsats till att ha kunder med stora klimatavtryck – tvärtom. Ska vi uppfylla Parisavtalet måste de företag som har de största klimatavtrycken ställa om. SEB har valt att engagera sig för att vara en del av den omställningen. Vi måste jobba brett, på alla fronter, om vi ska lyckas möta hotet från den globala uppvärmningen.

Allt eftersom vi är med och påskyndar omställningen hos våra kunder så kommer också bankens exponering mot fossila bränslen att minska. SEB tar även andra steg för att minska denna exponering, och har klivit ur delar av till exempel oljesektorn helt. Banken kommer vidare under de kommande åren att fasa ut sin  exponering mot kol. SEB sätter också årliga tak för sin kreditexponering mot fossila bränslen inom olje- och gassektorn – tak som sänks på årlig basis. Genom en uppdaterad sektorpolicy för fossila bränslen som SEB snart kommer att publicera kommer vi att skärpa riktlinjerna ytterligare till att innefatta fler områden och tydligare ställningstaganden.

Varför kan SEB:s vd Johan Torgeby inte svara på frågor om enskilda företag?

Som bank får vi inte kommentera, bekräfta eller dementera enskilda kundengagemang på grund av den lagstadgade banksekretessen. Det här handlar både om respekt för våra privat- och företagskunders integritet – och det är dessutom ett lagbrott att bryta mot banksekretessen.

Lika lite som man kan ringa upp banken och kolla hur mycket grannen har på sparkontot eller i bolån, lika lite kan banken kommentera huruvida ett företag är eller inte är kund i banken eller kommentera den relationen. Precis som journalister har att förhålla sig till de lagar och regler som finns för journalistiken, bland annat källskydd, har vi att förhålla oss till de lagar som rör banksekretess.

Kalla Fakta påstår att SEB finansierat ett nytt kolkraftverk som Uniper precis tagit i bruk i Tyskland, och att SEB därmed har brutit mot sin egen policy från 2015 om att inte finansiera ny kolkraft eller nya kolgruvor. Stämmer det?

Nej. Kalla Faktas påstående är felaktigt. SEB införde 2015 en policy som innebär att vi inte finansierar nya kolkraftverk eller nya kolgruvor. Den policyn har vi följt och den ligger fast.

Vi får inte, på grund av lagen om banksekretess, bekräfta eller dementera eller diskutera enskilda kundengagemang. Vi noterar dock i publika källor att det nya kolkraftverket som Kalla Fakta nämner i sitt program, Datteln-4, i princip var färdigbyggt redan 2013 även om det på grund av olika förseningar, bland annat överklaganden, inte kom i bruk förrän 2020.

Men ni har ju enligt Kalla Fakta utlåning till Uniper, vars stora projekt de senaste åren har varit ett nytt kolkraftverk. Hur vet ni att era lån inte använts till detta kolkraftverk?

Generellt kan vi säga att även om ett företag som är kund hos SEB har fossil verksamhet eller skulle bygga ett nytt kolkraftverk, så kan man inte dra slutsatsen att lånen från SEB per automatik har gått till fossila projekt. I Tyskland har vi till exempel lånat ut pengar till energibolag med fossil verksamhet men där våra lån har finansierat investeringar i förnybar energi som vindkraft som ett led i företagens hållbarhetsomställning.

Vi har också metoder för att följa upp hur de pengar vi lånar ut används, och vet att vi har följt vår policy från 2015 om att inte finansiera ny kolkraft eller nya kolgruvor.

Kalla Fakta påstår att SEB:s utlåning till bolag med stora klimatavtryck är en ”smutsig hemlighet” som banken försökt dölja. Stämmer detta?

Nej, det är ett felaktigt påstående. Denna utlåning framgår tydligt i de siffror över vår utlåning och kreditexponering som publiceras och uppdateras varje kvartal. Det framgår även tydligt i vår kolpolicy från 2015, där vi förbundit oss att inte finansiera nya kolkraftverk eller nya kolgruvor, samt i publik information om hur vi ser på klimatutmaningen och vår roll i omställningen, till exempel här

Kalla Fakta säger också att SEB har lånat ut pengar till RWE, som expanderar sina kolgruvor. Hur går det egentligen ihop med bankens klimatpolicy?

Vi får återigen, på grund av lagen om banksekretess, inte bekräfta eller dementera enskilda kundrelationer. Det är dock ingen hemlighet att vi har ett fåtal kunder inom energisektorn i Tyskland som delvis har kolverksamhet.

Generellt sett har vi valt att engagera oss för att bidra till den omställning dessa bolag måste göra, både för att ha en framtid i den mer hållbara värld vi rör oss mot och för att leva upp till de lagkrav som finns i Tyskland vad gäller landets plan för att fasa ut sin kolanvändning.

Våra kunder har ambitiösa planer för omställning, och vi vill vara med och stötta dem på den resan. Vi anser att det är ett ansvar vi har som bank – att vara med och finansiera förnybar energi och ny hållbar teknik. Skulle vi välja att inte stötta omställningen skulle vi istället hindra utvecklingen i den sektor där omställningsbehovet är störst – och där det också finns störst potential för positiv påverkan på klimatet när bolagen minskar sina klimatavtryck. Det måste dock finnas en vilja och en möjlighet att ställa om. Om vi i hållbarhetsdialogen med våra kunder upptäcker att vi inte delar målbild kan vi komma att avsluta kundrelationen.

Varför har ni fortfarande kunder som använder kol?

Vi har ett fåtal kunder, bland annat tyska energibolag, som fortfarande har kvar kol i sin energimix.

Att kol fortfarande används i Tyskland beror bland annat på att landets regering för några år sedan beslöt sig för att stänga sina kärnkraftverk, och Tyskland kommer därför under ett antal år framöver att vara beroende av en viss del kolkraft för att klara sin elförsörjning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att de tyska energibolagen, och våra kunder, satsar stort på förnybar energi som vindkraft och solkraft och på att fasa ut kolkraften i enlighet med Parisavtalet och de beslut som fattats av Tysklands regering. Vi stödjer dem i denna nödvändiga omställning, genom att till exempel finansiera investeringar i förnybar energi. Beroendet av kolkraft minskar också snabbt i Tyskland.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla länder har sina specifika utmaningar och sina planer för omställning. Det gäller Sverige, där i princip all elektricitet kommer från kärnkraft och vattenkraft, och Tyskland, där man trots stora investeringar i förnybar energi kommer att vara beroende av kolkraft under flera år framöver för att samhället ska fungera. Vi jobbar i varje land med deras specifika utmaningar och deras lösningar, och är en del i omställningen i alla länder där vi är verksamma.

Varför gör ni er inte bara av med kolexponeringen?

Den processen pågår, och SEB kommer de kommande 5-10 åren att fasa ut sin exponering mot kol, med undantag för Tyskland där vi kommer stötta våra kunder att på ett ansvarsfullt sätt göra detta i enlighet med landets utfasningsplan. Policyn från 2015 om att inte finansiera ny kolkraft eller nya kolkraftverk är en del i den processen. Genom en uppdaterad sektorpolicy för fossila bränslen som SEB snart kommer att publicera kommer vi att skärpa riktlinjerna ytterligare till att innefatta fler områden och tydligare ställningstaganden.