Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har antagit etikpolicy för kunddata

SEB har antagit en etikpolicy för kunddata som sätter ramarna för ansvarsfull hantering av kunddata, datadriven innovation och AI-användning. Policyn består av åtta principer för ansvarsfull affärsutveckling och innovation som ska skydda kunderna och slå vakt om bankens förtroende.

Data och databaserade tekniker som AI och maskininlärning är centrala element i finansbranschens omställning. Datadriven innovation ger stora möjligheter att förbättra kundupplevelse, automatisera affärsprocesser, effektivera beslutsfattande med mera. Men, den skapar också etiska risker vad gäller exempelvis bristande transparens, inkorrekta antaganden, datakvalitet, säkerhet och integritet.  

– Därför behöver vi utveckla etiska principer som är långsiktiga och går bortom regelefterlevnad. Dessa principer är till för att slå vakt om mänskliga rättigheter, skydda kunderna och säkerställa att vi i vår kontinuerliga utveckling av våra tjänster och vårt erbjudande hanterar kunddata på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, säger Chief Transformation Officer Sara Öhrvall, som har lett arbetet med att ta fram policyn.  

Grundläggande principer

Policyn fastslår att det grundläggande syftet med att samla in och behandla kunddata ska vara att gynna intressenterna. Kunderna ska kunna lita på att SEB hanterar kunddata på ett försiktigt och respektfullt sätt och tar ansvar för sin hantering av kunddata.   

Andra viktiga principer i policyn är transparens och förklarbarhet. SEB ska sträva efter att så långt som möjligt kunna redovisa sin användning av datakällor, modeller och AI, samt förklara hur AI-baserade beslut fattas.  

I policyn framhålls också att datadrivna modeller baserade på kunddata kan förstärka medvetna och omedvetna fördomar. SEB ska därför övervaka denna aspekt och proaktivt verka för att motverka den.  

I policyn fastslås också att SEB inte ska sälja kunddata till tredje part för kommersiellt bruk. SEB kan emellertid dela data med tredje part, men då ska det vara för att skapa tjänster som skapar tydligt värde för kunderna, när kunder har bett om det eller när det krävs enligt lag.  

Vid all hantering av kunddata, AI och maskininlärning ska SEB också ta hänsyn till hur bankens system och modeller långsiktigt påverkar samhälle och miljö.  

Läs policyn här