Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Mångfald avgörande för vår långsiktiga framgång”

I dag är startskottet för den europeiska mångfaldsmånaden och SEB deltar med en mängd aktiviteter. ”Inkludering och mångfald är avgörande för vår långsiktiga framgång och genom att delta i det här initiativet vill vi visa vårt engagemang för denna viktiga fråga”, säger koncernchef Johan Torgeby.

Under 2017 inledde SEB ett strukturerat arbete för att flytta fram positionerna vad gäller inkludering och mångfald. En tvärfunktionell arbetsgrupp inledde aktiviteter i alla länder och geografier för att öka medvetenheten och kartlägga nuläget. År 2018 utsågs en chef för inkludering och mångfald och året därefter antogs en koncerngemensam inkluderings- och mångfaldspolicy. Sedan i mars i år är SEB även medlem i Diversity Charter Sweden, en ideell förening för att främja mångfald i arbetslivet.

Variation av perspektiv

Grunden för policyn och det strukturerade inkluderings- och mångfaldsarbetet är en övertygelse om att en bred variation av perspektiv, kunskaper och erfarenheter skapar ökad kreativitet, främjar innovation, leder till bättre beslutsfattande och riskhantering.

– För mig är det enkelt. Ett team där det finns plats för många olika synpunkter, erfarenheter och perspektiv kommer alltid att överträffa ett team som saknar en mångfald av perspektiv, erfarenheter och olika uppfattningar, säger Johan Torgeby.

I mångfaldspolicyn fastslås att SEB respekterar och uppskattar skillnader i personlighet, yrkesmässig bakgrund och utbildning, såväl som individuella skillnader vad gäller till exempel ålder, kön, geografisk bakgrund, sexuell läggning och funktionsvariation.

– SEB ska vara en plats där alla är värderade och respekterade oavsett deras personliga identitet. Alla ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential, säger Johan Torgeby.

Spegla samhället

I policyn finns också en tydlig ambition om att sammansättningen av SEB:s personalstyrka ska spegla sin kundbas och samhället i stort på de platser där banken verkar. 

– Det är viktigt både av affärsmässiga skäl och för att ta vårt sociala ansvar som arbetsgivare. Därför arbetar vi aktivt med att öka mångfalden ur alla aspekter, säger Mia Hamstedt, chef för inkludering och mångfald på SEB.

Den statistik som SEB får hålla om sina medarbetare är endast sådan som hänger ihop med anställningen, exempelvis ålder, kön och vilket land personen är anställd i.

Däremot får banken inte föra register över medarbetarnas etnicitet/nationalitet, tro, politiska tillhörighet, sexuella läggning eller funktionsvariation.

Utländsk härkomst

Men, genom att använda anonymiserad personaldata kan SEB i Sverige med hjälp av Statistiska Centralbyrån, SCB, få tillbaka statistik över hur stor del av personalen som har utländsk bakgrund (hit räknas personer som är födda utomlands och/eller vars båda föräldrar är födda utomlands). Denna kan då ställas i relation till hur det ser ut för befolkningen i sin helhet.

SCB:s statistik visar att 25,9 procent av befolkningen har utländsk bakgrund vid årsskiftet 2020/21. Inom SEB är andelen lägre, men den växer. Siffrorna visar att antalet medarbetare med utländsk bakgrund har ökat med nära fyra procentenheter under de senaste fyra åren, från 16 procent 2016 till 19,6 procent 2021. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat från 10 till 14,3 procent under samma period.

– Vi ser en klart positiv tendens, men har fortfarande ett gap gentemot samhället i stort. Ser man enbart till personer som själva är födda utomlands har andelen ökat från 12.1 till 13,5 procent. Här ser vi också att det är den grupp som är födda utanför Europa som svarar för den största ökningen, säger Mia Hamstedt.

Könsmässig fördelning

Ser man till den könsmässiga fördelningen inom hela SEB-koncernen är omkring 56 procent kvinnor och 44 procent män. Bland chefer är relationen den omvända, 52 procent är män och 48 procent kvinnor. Bland första linjens chefer är kvinnorna i majoritet, men sedan faller andelen till 43 procent bland mellanchefer och 36 procent bland seniora chefer.

– Även här ser vi en positiv utveckling, framförallt bland seniora chefer där andelen har ökat med fem procentenheter sedan 2016. Men, vi är inte nöjda och här arbetar vi aktivt för att få en jämnare könsbalans på alla nivåer och inom alla typer av yrkesgrupper, säger Mia Hamstedt. 

Hur arbetar SEB vidare med inkludering och mångfald?

– Vi arbetar med en bred palett av åtgärder både vad gäller rekrytering och andra HR-processer. Dit hör exempelvis rutiner för att proaktivt säkerställa att det finns ett brett urval av sökande när tjänster ska tillsättas. Vi sätter också mål på chefsnivå för hela organisationen och följer löpande upp dessa för att säkerställa att utvecklingen rör sig i rätt riktning. Frågor om inkludering och mångfald ingår sedan ett par år tillbaka i SEB:s personalnöjdhetsmätning och vi har genomfört separata enkätundersökningar om exempelvis förekomsten av sexuella trakasserier.

– Vi arbetar också med mjuka faktorer, exempelvis utbildning och interna workshoppar för chefer och medarbetare. Det handlar bland annat om att öka medvetenheten om hur vår hjärna ofta styr våra beslut utan att vi är medvetna om det, säger Mia Hamstedt

Exempel på aktivititeter under den europeiska mångfaldsmånaden

29 april Feminvest podd om Financial Equality tillsammans med SEB:s Emma Heikensten. Programmet handlar bland annat om SEB:s jämställdhetsarbete. Finns där poddar finns.

30 april Pengarna och Livet-podden. Programledarna Kristin Gejrot och Américo Fernández intervjuar Emma Heikensten om kvinnors investeringspreferenser, hållbarhet med mera.

10 maj Podden Ung Ambition på tema mångfald bland entreprenörer med Lea Koerner och Tobias Kihlberg.

12 maj SEB Talks Diversity. Deltar gör bland andra Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister. Seminariet hålls på engelska.

Mitten av maj. Mentor Inclusion Powered by SEB. Digital utbildning som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 17 år. Framtagen av SEB i samarbete med Mentor. Kommer att publiceras på seb.se.

27 maj SPOTLIGHT på tema mångfald med Paula da Silva. SEB Spotlight är ett livesänt event som sänds via Instagram-kontot SEB Career. Sänds på engelska.