Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

EU-paket driver omställning mot hållbar ekonomi

På tisdagen presenterade EU-kommissionen ett paket med åtgärder för att driva omställningen mot en hållbar ekonomi. Här ingår en strategisk handlingsplan, en standard för gröna obligationer och detaljerade riktlinjer för företagens taxonomirapportering.

– De nyheter som släppts i kommissionens juli-paket är bara en del av hållbarhetsresan som inleddes för fem år sedan. Grönt kommer att vara det nya svarta i många år framöver så det är lika bra att sätta sig in i kontexten i dag för att förstå framtiden, säger Marie Baumgarts, chef för Sustainability Regulatory Affairs på SEB.

– Den innehåller en färdplan för vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att det finansiella systemet stödjer omställningen. Strategin kompletterar EU:s handlingsplan från 2018 och innehåller ett antal nya åtgärder och regler för att täcka till luckor i de befintliga regelverken, säger Anne Kristin Kästner, Sustainable Finance Specialist.Den första delen av juli-paketet är en förnyad strategi för hållbar finansiering, ”Renewed Strategy for Sustainable Finance”.  

Paketet innehåller också ett förslag på standard för gröna obligationer inom EU.

– Det blir den första gemensamma standarden för gröna obligationer inom EU. Den kommer att vara helt taxonomianpassad, vilket alltså innebär att de pengar som lånas upp till 100 procent ska gå till miljömässigt hållbara projekt enligt taxonomins definitioner. Förslaget behöver fortfarande gå igenom EU-parlamentet och Europeiska Rådet. säger Anne Kristin Kästner. 

Taxonomirapportering

Den tredje delen av paketet, som just nu har mest direkt påverkan för företag och banker är en delegerad akt för taxonomiförordningen.

– Den förklarar hur finansiella och icke-finansiella företag ska rapportera enligt taxonomin, exakt vilka nyckeltal som ska rapporteras, hur de ska beräknas och när det ska ske.

Icke-finansiella företag kommer att behöva rapportera hur stor del av deras omsättning, driftskostnader och kapitalutgifter som är taxonomiförenlig. För finansiella företag gäller att de ska rapportera hur stor del av krediterna som är taxonomiförenliga (Green Asset Ratio) och hur stor del av investeringarna som är det (Green Investment Ratio).

– Införandet kommer att ske i två steg. Det första året behöver företagen bara redovisa hur stor del av deras verksamheten som faller inom ramen för taxonomin (taxonomy eligibility). År två ska de även mäta och redovisa utfallet, alltså hur stor del av den berörda verksamheten som också uppfyller kraven i taxonomin (taxonomy alignment), säger Anne Kristin Kästner.

För banker gäller att de har två år på sig innan de behöver rapportera hur stor del av deras krediter och investeringar som är taxonomiförenliga.  

Kravet på obligatorisk taxonomirapportering omfattar i dag alla företag inom EU med fler än 500 anställda.

Läs mer om julipaketet i ett nyhetsbrev från SEB

SEB Research (sebgroup.com)