Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årsdag för PRB – två år av hållbarhetsframsteg

För två år sedan, i september 2019, undertecknade SEB UNEF FI:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking, ett FN-initiativ som betraktas som centralt för  att engagera finansbranschen att bidra till den hållbara omställningen. Så, vilka framsteg har SEB gjort sedan principerna signerades.

– Under de här två åren har vi tagit stora steg framåt med fokus på att stödja våra kunder i deras transformation, på produktinnovation och att integrera hållbarhet i vår egen verksamhet, säger Hans Beyer, Chief Sustainability Officer.

Syftet med principerna är att säkerställa att banker engagerar sig i att bidra till ett framtidssäkert samhälle. Genom att underteckna principerna har SEB bland annat åtagit sig att anpassa affärsstrategin så att den bidrar till målen i Parisavtalet och FN:s hållbara utvecklingsmål, öka positiva och minska negativa effekter från dess finansierings- och investeringsverksamhet och genomföra engagemang genom effektiv styrning.

Här en summering av några av de viktigaste åtgärderna och prestationerna:

 • Lanserat organisationen Sustainable Banking, som samlar kunskap och expertis som bidrar till att stödja våra kunder och driver integrationen av hållbarhet inom banken.
 • Introducerat en modell för hållbarhetsklassificering av kunder, som utvärderar våra företagskunders nuvarande påverkan såväl som deras framtida omställningsplaner. Det gör det möjligt för oss att stödja bolagen i deras omställning med tjänster och finansiering av potentiella investeringsbehov. Det gör det också möjligt för SEB att mäta och rapportera klimatportföljens aggregerade klimatpåverkan och sätta strategiska mål för att anpassa verksamheten till Parisavtalets klimatmål.
 • Fungerat som rådgivare vid utgivningen av ett stort antal gröna och hållbarhetslänkade obligationer och lån, exempelvis svenska statens första gröna obligation, samt fungerat som ensam strukturell rådgivare vid framtagandet av Daimlers gröna ramverk för att finansiera omställningen till en fordonsflotta med nollutsläpp. SEB hjälpte också Asian Development Bank när de för första gången gav ut en obligation med jämställdhetstema på 2 miljarder norska kronor. SEB har även haft en central roll vid utvecklingen av ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer.
 • Rankad som nummer ett i Norden vad gäller hållbarhetsrådgivning både av företag och finansiella institutioner I Prosperas kundundersökning 2021.
 • SEB var först I Norden med att erbjuda hållbarhetslänkad leverantörsfinansiering.
 • SEB var först i Sverige med att lansera ett grönt sparkonto.
 • Stärkt expertis när det gäller regelutveckling inom EU.
 • Stärkta policyer bland annat när det gäller fossila bränslen. Denna policy innehåller en målbild för hur SEB ska fasa ut exponeringen mot kol och okonventionell oljeutvinning samt hur vi gradvis kommer att fasa ut kreditexponeringen mot fossila bränslen inom olje- och gassektorn.
 • SEB Investment Management har antagit en ny hållbarhetspolicy med ökade ambitioner vad gäller engagemang och exkludering med målet att hela investeringsportföljen ska vara koldioxidneutral 2040.
 • Vi har anslutit oss till FN-initiativet Net Zero Banking Alliance, vilket innebär att vi åtagit oss att sätta mål på att reducera koldioxidutsläppen både inom lån- och investeringsverksamheten så att de ligger i linje med Parisavtalet.
 • Lanserat en obligatorisk utbildning om klimatförändring för medarbetare.
 • Stärkt fokuset på finansiell jämställdhet i kundrådgivning, marknadskampanjer och i vårt stöd till entreprenörer.

Hans Beyer sammanfattar:

– Vi ska verkligen vara stolta över det vi uppnått, men vi måste komma ihåg att förväntningarna på oss från kunder, investerare, framtida medarbetare och samhället är höga. Med den nya hållbarhetsstrategin, som stöttar SEB:s 2030-strategi ökar vi takten mot vårt långsiktiga mål – att vara den ledande katalysatorn i omställningen till ett hållbart samhälle.