Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB:s resultat för fjärde kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 7,1 miljarder kronor med en räntabilitet på 15,5 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 17,6 procent. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 6:25 kronor per aktie.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Det var ytterligare ett kvartal med hög kundaktivitet och tillväxten fortsatte i alla marknader.
SEB:s diversifierade affärsmodell är fortsatt gynnsam och vi drog nytta av de fördelaktiga finansmarknaderna. Rörelseresultatet ökade med 22 procent jämfört med samma period förra året.”

Finansiell information

  Kv4   Kv3     Kv4     Jan–dec
Mkr 2019   2019 %   2018 %   2019 2018 %
Summa rörelseintäkter 14 089   11 942  18   11 744  20   50 134 45 868  9
Summa rörelsekostnader -6 026   -5 589  8   -5 561  8   -22 945 -21 940  5
Förväntade kreditförluster, netto - 997   - 489  104   - 413  142   -2 294 -1 166  97
Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster
7 063   5 864  20   5 768  22   24 894 22 779  9
Jämförelsestörande poster                   4 506 - 100
Rörelseresultat 7 063   5 864  20   5 768  22   24 894 27 285 - 9
NETTORESULTAT 5 831   4 772  22   4 576  27   20 177 23 134 - 13
                       
Räntabilitet på eget kapital, % 15.5   13.2     12.4     13.7 16.3  
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 15.5   13.2     12.8     13.8 13.4  
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 2:70   2:21     2:12     9:33 10:69  

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör, 0771-621 000

Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06

Frank Hojem, chef Corporate Communications, 070-763 9947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020, cirka kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv 

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör, 0771-621 000

Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06

Frank Hojem, chef Corporate Communications, 070-763 9947