Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB satsar på klimatneutralitet redan nästa år

SEB har satt nya mål som syftar till att minska bankens egen klimatpåverkan och siktar på att utsläppen av växthusgaser från energikonsumtion, pappersförbrukning, tjänstebilar och affärsresor ska vara närmare noll senast 2045. Banken kommer dock genom att klimatkompensera nå en nettoeffekt på noll redan nästa år.

De nya mål som nu har fastställts av SEB:s verkställande ledning innehåller ett antal milstolpar som jämfört med basåret 2008 innebär en 66-procentig minskning fram till 2025, en minskning med 75 procent fram till 2030 och en 100-procentig minskning år 2045.

– Vår tydliga ambition avseende hållbarhet ställer också vårt eget fotavtryck i ljuset. Nu har vi fattat beslut om ett ambitiöst, men fullt genomförbart mål om att i linje med Parisavtalet minska våra utsläpp ner mot noll till 2045, säger SEB:s Chief Sustainability Officer Hans Beyer.

SEB strävar efter att bidra till en hållbar utveckling och hjälpa kunderna i deras omställning till en mer hållbar värld. Det är här banken på allvar kan göra skillnad genom att väga in ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer i alla affärsbeslut. Men klimatavtrycket från bankens egen verksamhet är också viktigt.

Därför har SEB sedan 2008 mätt koldioxidutsläppen från den egna verksamheten i form av energikonsumtion, pappersförbrukning, tjänstebilar och affärsresor. Jämfört med startåret 2008 har utsläppen fram till 2019 minskat med 55 procent. Mellan 2015 och 2019 var minskningen dock marginell, medan den väntas bli påtaglig under 2020 på grund av minskat resande i coronapandemins spår.

– En stor del av de utsläpp vi kan mäta idag är relaterade till flygresor. Det blir därmed ett naturligt ställe att börja på. Att minska fotavtrycket för flygresor innebär inte nödvändigtvis att vi flyger mindre. Till exempel erbjuder många flygbolag idag resor med biobränslen som en betydande del av bränslet. Det kravet skall vi ställa på dem som bokar våra resor framgent. Självklart spelar också reserutiner en roll och pandemins effekter på vårt framtida resande kan sannolikt bli en bidragande orsak till ett lägre fotavtryck, säger Hans Beyer.

Andra viktiga åtgärder som krävs för att uppnå målen är bland annat att säkerställa att SEB:s elkonsumtion i ännu högre grad går över till förnyelsebara energikällor, samt att bankens tjänstebilflotta blir helt elektrifierad.

Den nya planen kommer årligen att utvärderas för att se över om fler faktorer som påverkar bankens eget klimatavtryck ska tas med i uppföljningen, eller om det finns mer effektiva sätt att framgent göra bättre beräkningar.