Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommenterar Finansinspektionens sanktionsbeslut

SEB har analyserat Finansinspektionens (FI) sanktionsbeslut från den 25 juni gällande bankens rutiner och processer för att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbolagen, vilket resulterade i en anmärkning och en sanktionsavgift. Banken ger här sin samlade bedömning av beslutet.

SEB:s ambition är, och har alltid varit, att leva upp till gällande regelverk och bankens egna interna krav, samt att ha en hög standard för bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhantering. En del i detta arbete handlar om att löpande identifiera förbättringsmöjligheter för att fortsätta stärka bankens förmågor.

SEB noterar de iakttagelser som FI har gjort, varav många är sådana som banken själv har identifierat och löpande adresserat och rapporterat in till FI under åren. Däremot håller SEB inte med om FI:s slutsatser utifrån dessa iakttagelser gällande bankens styrning och kontroll av åtgärder för att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbankerna. SEB noterar vidare att FI i sitt beslut anser att bristerna inte har varit allvarliga, men heller inte ringa. FI konstaterar att SEB redan har vidtagit åtgärder, och planerar att vidta ytterligare åtgärder, för att stärka bankens motståndskraft. SEB bedömer att dessa åtgärder ryms inom det tidigare kommunicerade kostnadsmålet för 2021 och att de till stora delar redan inryms i bankens affärsplan.

FI har inte heller förelagt banken några ytterligare förbättringsåtgärder som myndigheten anser att SEB behöver vidta i förhållande till sina baltiska dotterbanker. SEB vill också poängtera att den faktiska penningtvättsrisken i de baltiska dotterbolagen har varit låg och sjunkande under undersökningsperioden, vilket bekräftats av de lokala tillsynsundersökningar som nyligen publicerats av de baltiska tillsynsmyndigheterna.

Vidare har FI uttryckt att SEB inte vill ta ansvar för sina baltiska dotterbolag. Detta påstående är felaktigt och tar inte hänsyn till de svar som SEB har lämnat till FI. De invändningar som SEB haft i denna fråga i sitt svar till FI handlar helt och hållet om den rättsliga grunden för och legaliteten i FI:s syn på ett moderbolags ansvar för ett dotterbolag. Detta ska inte förväxlas med det praktiska ansvar som SEB har tagit, tar och fortsatt kommer att ta för sina dotterbolag.

Mot denna bakgrund ställer sig SEB frågande till proportionaliteten mellan de synpunkter som FI framför och myndighetens beslut att ge banken en anmärkning och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Trots att avgiften motsvarar 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i detta ärende delar SEB inte FI:s bedömning av att den utgör ett måttligt belopp.

Trots att SEB inte håller med om FI:s beslut i alla delar så har banken efter en samlad bedömning beslutat att inte gå vidare med ett överklagande. Dels saknar lagstiftningen tydlighet och dels riskerar processen att bli utdragen. SEB anser att det skapar mer värde för bankens aktieägare, kunder och medarbetare att banken istället fokuserar på fortsatt utveckling av bankens förmågor att motverka penningtvätt samt på övriga delar av bankens verksamhet, såsom arbetet med digitalisering och ökat fokus på hållbarhet. SEB kommer att arbeta tillsammans med FI för att klargöra utestående oklarheter i den fortsatta dialogen med myndigheten.

SEB:s arbete för att stärka skyddet mot penningtvätt har fortsatt hög prioritet, både i moderbolaget och i bankens dotterbolag. Eftersom brottsligheten hela tiden hittar nya vägar för att utnyttja det finansiella systemet så måste även bankens skydd mot dessa brott kontinuerligt stärkas. SEB tillför kontinuerligt resurser, förbättrar bankens kundkännedomsprocess och utvecklar transaktionsövervakningen. Därtill fortsätter SEB att fördjupa de samarbeten som inletts med andra banker, finanspolisen och tillsynsmyndigheter för bättre informationsdelning. I förlängningen handlar SEB:s arbete mot finansiell brottslighet om att fortsätta förtjäna aktieägarnas och kundernas förtroende – och om att bidra till att stärka motståndskraften för hela det finansiella systemet och samhället i stort.