Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ingen fossil energi i SEB:s indexnära fonder

Allt fler av SEB:s kunder efterfrågar hållbara investeringar. Därför gör vi om indexfonderna och utesluter utvinning av fossila bränslen och fossil energiproduktion. 

–Nu gör vi om tre av våra indexfonder med ett sammanlagt förvaltat kapital om drygt 43 miljarder kronor och exkluderar utvinning av alla fossila bränslen och även energibolag som genererar energi baserad på fossila bränslen, berättar Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet och ägarstyrning inom Investment Management.

Fonderna blir nu ”indexnära”, vilket innebär att fonderna även i fortsättningen kommer att följa jämförelseindex, men kommer att avvika mer från index än traditionella indexfonder då de exkluderar bolag som inte följer fondbolagets hållbarhetskrav.

– Hållbarhet är en viktig del av alla våra investeringsprocesser. Att kunna exkludera bolag som inte lever upp till hållbarhetskraven på ett tydligt och enkelt sätt är viktigt för oss i processen för vår indexnära förvaltning, säger Peter Svalstedt, chef för Index och Solutions.

{}

Fonderna utesluter sedan tidigare företag enligt flera kriterier.
– Men nu tas ytterligare ett steg där vi anpassar produkterna i linje med kundernas ökade hållbarhetskrav på indexprodukter, säger Kristina Hermann-Holst, product manager på Investment Management. Detta innebär att samtliga tre fonder i och med denna förändring får samma nivå av exkluderingar gällande fossila bränslen. (se faktaruta)

– Det är glädjande att vi gör denna förändring inom vårt passiva och indexnära utbud, då våra kunder i allt högre utsträckning efterfrågar hållbara fonder och dessutom ställer allt högre krav på nivån, säger Fredrik Öberg som är ansvarig för SEB:s institutionella kapitalförvaltning och distribution i Sverige.

För kunderna innebär detta inte några förändringar gällande avgifter eller risknivåer. De fonder som från och med den 21 augusti blir ”indexnära” är SEB Europa Indexfond, SEB USA Indexfond, och de två indexfonderna SEB Etisk Global Indexfond och SEB Hållbarhetsfond Global Index som slås ihop till en indexnära fond. Samtliga fonder kommer att marknadsföras under namnet ”indexnära” i Sverige.

Indexnära fonder

  • SEB Europa Indexfond blir indexnära och får den högsta nivån av hållbarhet enligt Investment Managements hållbarhetspolicy. Fonden byter också namn till SEB Hållbar Europa Indexnära*
  • SEB USA Indexfond blir indexnära och får den högsta nivån av hållbarhet enligt Investment Managements hållbarhetspolicy. Fonden byter också namn till SEB Hållbar USA Indexnära**
  • SEB Hållbarhetsfond Global Index och SEB Etisk Global Index slås ihop, blir indexnära och får den högsta nivån av hållbarhet enligt Investment Managements hållbarhetspolicy. Fonden byter också namn till SEB Hållbar Global Indexnära***

De legala fondnamnen

* SEB Sustainable Europe Exposure Fund – en delfond i SEB Fund 1

** SEB Sustainable US Exposure Fund – en delfond i SEB Fund 3

*** SEB Sustainable Global Exposure Fund – en delfond i SEB Fund 3

Exkluderingskriterier för indexnära fonder:

Fonderna investerar inte i:

  • Företag som utvinner kol, olja eller gas
  • Företag som genererar energi som kommer från fossila bränslen
  • Företag vars omsättning till mer än 50% kommer från distribution och tjänster kopplade till fossila bränslen
  • Företag med betydande verksamhet inom vapen, alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet eller pornografi
  • Företag som tillverkar, utvecklar eller säljer vapen som strider mot internationella konventioner (klusterbomber, personminor samt även kemiska och biologiska vapen) eller som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen.
  • Bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption eller arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen.