Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Frågor och svar om Finansinspektionens beslut

Hur ser SEB på Finansinspektionens kritik? Här är frågor och svar om torsdagens beslut.

Varför har Finansinspektionen granskat SEB?

Finansiella aktörers arbete mot penningtvätt har aktualiserats de senaste åren till följd av ett antal omvärldshändelser och ökat ljus på det samhällsproblem som finansiell brottslighet innebär.

SEB omfattas av olika regulatoriska system och krav i alla de jurisdiktioner där banken bedriver verksamhet. Tillsynsmyndigheternas arbete handlar om att granska att finansiella aktörer följer de regelverk som finns. Att vara föremål för deras tillsyn ingår därmed som en naturlig del i att bedriva bankverksamhet. Tillsynsmyndigheter genomför regelbundet granskningar av SEB:s regelefterlevnad, inklusive områden såsom finansiell stabilitet, transaktionsrapportering, åtgärder mot penningtvätt, investerarskydd och dataskydd. SEB rapporterar återkommande om detta i sina kvartalsrapporter.

Vad handlar Finansinspektionens beslut om?

Finansinspektionen har, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, tittat närmare på SEB:s rutiner och processer gällande regelverken för arbetet mot penningtvätt.

FI har undersökt SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i sina baltiska dotterbanker. Sanktionsbeslutet omfattar perioden 2015 till första kvartalet 2019. FI har även undersökt SEB:s rutiner och processer gällande regelverken för arbetet mot penningtvätt i Sverige. Sanktionsärendet gällande den svenska verksamheten avsåg andra halvan av 2018.

I det baltiska ärendet har FI beslutat att ge SEB en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig. Myndigheten har också beslutat att ge SEB en sanktionsavgift på 1 miljard kronor, vilket motsvarar cirka 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i detta ärende. I det svenska ärendet har FI beslutat att ge SEB ett föreläggande att göra vissa åtgärder för att förbättra sin övervakning av transaktioner.

Finansinspektionen har bedrivit sin tillsyn i samarbete med de baltiska tillsynsmyndigheterna. Samtliga tillsynsmyndigheter i Sverige och Baltikum har i och med detta avslutat sina undersökningar gällande SEB:s arbete mot penningtvätt.

Hur ser ni på Finansinspektionens kritik?

SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn.

SEB:s ambition är att alltid leva upp till gällande reglering, högt ställda interna krav och etiska riktlinjer, samt ha en hög standard för bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhantering. SEB arbetar kontinuerligt med att ytterligare stärka bankens förmågor.

Innebär Finansinspektionens beslut att det kan ha förekommit penningtvätt i SEB?

Finansinspektionens tillsynsärenden handlar inte om huruvida banken har utnyttjats för penningtvätt, utan om hur bankens processer och regelefterlevnad har sett ut. Ingen bank – inte heller SEB – kan garantera att den varken har blivit eller kommer att bli utnyttjad för försök till penningtvätt. Mot denna bakgrund utvecklas vårt arbete mot penningtvätt hela tiden, inte minst eftersom brottsligheten ständigt hittar nya vägar. Här blir vi aldrig färdiga.

SEB:s ansvar är att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt brottslighet. Det är också att avsluta kundrelationer om det finns misstanke om brott eller om banken inte fullt ut förstår varför en kund vill använda våra produkter och tjänster.

Vi rapporterar löpande misstänkta transaktioner och kundbeteenden. Under de senaste tio åren har SEB i Baltikum rapporterat mer än 6 000 misstänkta fall till Finanspolisen, varav cirka 1 500 bara under 2019.

I höstas redovisade SEB data över hur flödena i SEB:s estniska dotterbank har sett ut historiskt, samt effekterna av de åtgärder vi har vidtagit.

Läs mer om detta i pressmeddelandet från november 2019 på sebgroup.com

Vad kommer SEB att vidta för åtgärder?

SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn.

SEB har under lång tid och i ökande takt förstärkt bankens skydd mot penningtvätt, förbättrat transaktionsövervakningen och tillfört resurser. Det är ett pågående arbete där vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre. Inom ramen för SEB:s nu gällande affärsplan är arbetet mot penningtvätt prioriterat, där banken genom ett dedikerat program för att förhindra finansiell brottslighet bland annat investerar i ny teknik för transaktionsövervakning. Ökad användning av artificiell intelligens och maskininlärning kommer att ytterligare stärka bankens förmågor framåt.

I tillägg till detta krävs ännu bättre samarbete i hela samhället för att komma åt den här typen av brottslighet. Vi arbetar därför också för att öka samarbetet och informationsdelningen mellan banker, polisen, myndigheter och andra delar av samhället.

Kunde ni ha gjort någonting annorlunda?

SEB:s ambition är och har varit att vid varje givet tillfälle leva upp till gällande regelverk samt bankens etiska riktlinjer och högt ställda interna krav, samt ha en hög standard för bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhantering.

Vi arbetar intensivt med de här frågorna, och har gjort det under lång tid, men när vi ser tillbaka på historien utifrån dagens kunskap och dagens regelverk så finns det säkert vissa åtgärder som vi kunde ha vidtagit ännu tidigare. Under åren har regelverken skärpts, medvetenheten ökat och bankens rutiner och processer förbättrats. Våra system är inte perfekta, men vi arbetar kontinuerligt med att stärka våra förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänka fall av penningtvätt.

Läs mer om hur SEB arbetar med att förhindra penningtvätt och annan finansiell brottslighet finns här