Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Extra marknadskommentar – Massiva globala insatser

Spridningen av coronaviruset och dess effekter fortsätter att pressa världens finansiella marknader. De massiva åtgärderna från regeringar och centralbanker har än så länge inte lyckats skapa lugn. Oron lär bestå en tid till och risken är stor för fortsatt kraftiga svängningar för såväl börsen som räntemarknaden. För den långsiktige ser vi ändå goda skäl att vänta ut oron.

Samtidigt som färre smittas av coronaviruset i Kina ökar antalet smittade fortfarande i resten av världen. Förutom det mänskliga lidandet som det skapar, så påverkas de finansiella marknaderna i mycket stor omfattning. De senaste tre veckornas börsnedgång i USA på cirka -25 procent är det snabbaste fallet någonsin med den storleken.

Även andra marknader som exempelvis Europa har drabbats kraftigt. En faktor som spär på oron är den senaste tidens kraftiga fall i oljepriset som nu befinner sig på 2016 års nivåer, då priset också rasade kraftigt. Detta skapar problem för bland annat den amerikanska oljeindustrin som är i behov av ett tydligt högre oljepris. Det har bidragit till ytterligare börsfall och turbulens för delar av räntemarknaden.

Massiva stödpaket och begränsningsåtgärder

För att begränsa virusspridningen genomförs massiva åtgärder på global basis för att påverka spridningen av viruset, men även dämpa de ekonomiska följderna. Flera länder har valt att, likt Kina, stänga ner stora delar sina verksamheter.

Folksamlingar i teatrar, restauranger, skolor och andra sammankomster stoppas. Människor uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt arbeta hemma och undvika resor. Många länder i Europa har också stängt sina gränser.

Även ekonomiskt tas det krafttag i en omfattning som aldrig skådats. Mycket görs för att stötta företag och undvika accelererande arbetslöshet och varsel. Centralbanker sänker räntor och säkerställer likviditet i marknaden. Regeringar sjösätter enorma stimulanspaket. Listan av åtgärder är lång. Såväl centralbanker som regeringar har också aviserat att man är beredd att göra mer.

Varför fortsätter då marknaden att vara så orolig? För det första ser man ännu inte en stabilisering av antalet nya smittade i många länder. Att det finns en slutpunkt för epidemins spridning är många överens om, men så länge man inte ser den behåller osäkerheten sitt grepp.

För det andra finns en oro för att alla de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, eller till och att botemedlet med begränsande ingrepp i många människors vardag kan vara värre än själva sjukdomen. Men i nuläget är det framförallt hastigheten och omfattningen av virusspridningen som styr marknaderna.

Det finns flera ljusglimtar

Men det finns ljusglimtar. I Kina finns tecken på att antalet smittade avtar. Landet har börjat öppna upp verksamheter och fabriker. Det gör att det finns förhoppningar att produktionen i Kina inom någon månad kan vara tillbaka i någorlunda normal omfattning.

Positiva signaler kommer också från Sydkorea som tidigt drabbades av viruset, och där man nu ser att spridningen avtar. Tid är en viktig faktor i sammanhanget. Om övriga världen följer ungefär samma scenario som Kina och även Sydkorea, så har vi en jobbig period framför oss en tid till, men sedan finns möjligheter en stabilisering.

Vårt huvudscenario är en U-formad utveckling för ekonomin, det vill säga att ett snabbt fall följs av en fördröjd ekonomisk återhämtning. De kraftfulla åtgärder som vidtas, och erfarenheterna från Kina, ger ändå visst hopp om att ett allt för obehagligt scenario ska kunna undvikas.

Coronavirusets effekt på världsekonomin kommer dock att vara tydlig. Men om resten av världen ändå relativt snart kan följa efter Kina, betyder det att ekonomin och produktionen har goda möjligheter att återhämta sig mot slutet av året. Ett första halvår med inbromsning kan mycket väl följas av en fartökning igen, driven av ett uppdämt behov av att ta igen förlorad produktion och konsumtion, påeldat av lägre räntor och de andra stimulanser som genomförts och som fortfarande kommer att finnas kvar en tid.

Förutsättningarna kan då faktiskt komma att se bättre ut vad gäller tillväxt och vinster jämfört med före virusutbrottet. I ett sådant scenario står börserna sannolikt klart högre om några kvartal än idag.

Slutsats

På kort sikt är risken för nya stora börssvängningar fortfarande stor. Oron på finansmarknaderna lär bestå tills takten i smittspridningen avstannar. Regeringar och centralbanker står redo med fler åtgärder för att bromsa virusspridningen och stötta ekonomin om så skulle behövas. Kraftiga börsnedgångar kan utlösas av olika anledningar och är därför svåra att jämföra. Tidigare erfarenheter talar dock för, givet det faktum att börserna redan fallit kraftigt, att den långsiktige kommer att få betalt för att vänta ut den oro vi nu ser.

Vi har ett risknyttjande runt neutralt i våra portföljer. Vi har naturligtvis en beredskap för att ändra detta om bilden förändras. I dagsläget gör de redan stora nedgångarna att vi ser det som troligare att vi närmar oss ett köpläge, även om dagens oro manar till kortsiktig försiktighet. Om du upplever situationen och osäkerheten som obehaglig kan det vara klokt att se över risken i din portfölj. Med anledning av den kortsiktiga osäkerheten kan den försiktige avvakta med nya riskfyllda investeringar en tid framöver.

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg
Investment Strategy
roger.tornkvist@seb.se

Pernilla Busch
Investment Communication Mgr
Investment Strategy
pernilla.busch@seb.se

Detta dokument kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, s.k. US persons, och all sådan distribution kan vara otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.seb.se/mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. Investeringsprodukter ger avkastning i förhållande till risken. Deras värde kan både stiga och falla och historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information såsom faktablad för fonder, informations- och marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.