Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Extra marknadskommentar: Ljusning i sikte trots fortsatt allvarlig bild

Virusepidemin och reaktionerna därpå bland beslutsfattare och marknadsaktörer verkar gå in i en andra fas. Alla vet att de kortsiktiga problemen är och blir stora, men fokus flyttas nu gradvis till frågan om när återhämtningen kommer och hur den ser ut. Trots den mycket allvarliga utvecklingen omkring oss, med tragiska konsekvenser för många, ser vi ändå försiktigt optimistiskt på utsikterna till att ekonomier återhämtar sig mot slutet av året, och att finansmarknaderna reagerar positivt innan dess, när den bilden blir tydligare.

Vi går mot en andra fas

Coronavirusets grepp om världen hårdnar. De kommande veckorna blir utan tvekan extremt påfrestande i stora delar av världen, inte minst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Påfrestande framför allt, så klart, ur ett mänskligt perspektiv, vi känner med alla drabbade. Men också ur det perspektiv vi har ett ansvar för att tolka, för ekonomier och marknader.

Vi ser nu ganska tydligt att världen, ekonomier och marknader går in i en sorts andra fas. Vi vet mer om virusets spridning, om vilka motåtgärder som vidtas och deras effekter – men inte allt. Den ökande möjligheten att överblicka situationen och göra prognoser får marknaderna att lugna ner sig något, men fortsatt mycket stor osäkerhet gör att vi får leva med oroliga marknader länge.

Utsikter till kulmen i virusspridningen

Det syns nu en del tecken på att vi kan närma oss kulmen vad gäller virusspridningen. Detta är relativt tydligt i delar av Europa (Italien, i viss mån Spanien mfl) och optimisten hoppas på motsvarande i alla fall i New York. Många bedömare talar nu om att de lamslående nedstängningarna skulle kunna börja hävas om ett par månader, någonstans mellan mitten av maj och midsommar, beroende på land och utveckling. Vi delar den bilden. Allt kommer dock inte att återgå till det normala, den processen lär bli tämligen segdragen. De exakta förloppet vet förstås ingen, det beror på den osäkra virusutvecklingen.

Mindre restriktioner mot sommaren

Vår bedömning är att världsekonomin ”tål” denna extrema påfrestning utan att alltför stora långsiktiga värden ska förstöras varaktigt. Alla de extremt kraftfulla åtgärder som satts in för att mildra effekterna av virusspridningen har potential att dämpa fallet och skynda på återhämtningen när den väl kommer, särskilt om prognoserna håller så att vi kan börja lätta på restriktionerna före sommaren.

Det är dock en väl optimistisk prognos att tro att allt ska återgå till det normala inom kort. Vi kommer att få se effekter på utbudet av varor och tjänster då förlorade produktionsresurser i form av företag som gått i konkurs eller reducerat sin kapacitet kraftigt tar tid att ersätta/återställa. Men också på efterfrågan, då köpkraften minskar i takt med att folk förlorar sina jobb, samtidigt som en del konsumtionsmönster sannolikt påverkas varaktigt, som att vi kanske reser mindre och sparar mer.

Den ekonomiska återhämtningen

Vårt huvudscenario är fortfarande en ekonomisk återhämtning som till sin form påminner om bokstaven U.

Vi har det inledande branta fallet bakom oss och tragglar oss nu fram på ”botten” av U:et, med förhoppningen att det relativt snart börjar röra sig uppåt igen. Till skillnad från ett skrivet U får vi dock räkna med att resan tillbaka upp till de gamla nivåerna blir väsentligt längre än resan ned till botten har varit. I vår huvudprognos räknar vi ändå med en världsekonomi som växlar upp mot slutet av året och växer i relativt god takt under nästa år. Vi startar på en lägre nivå, med bland annat högre arbetslöshet och en del nya strukturella obalanser att hantera, men trenden blir ändå positiv.

Marknadseffekter

Vad betyder allt detta för finansmarknaderna i allmänhet och börserna i synnerhet?

Om vi börjar med räntemarknaden så har räntorna för statsobligationer fallit rejält, främst i USA där det fanns en fallhöjd. Räntorna där var högre och även styrräntorna som nu sänkts kraftigt av centralbanken Federal Reserve. Räntorna för företagsobligationer har dock samtidigt gått åt andra hållet och stigit kraftigt, det vill säga priserna på obligationerna har sjunkit. Det har inneburit en tuff tid för alla som placerat i företagsobligationer, speciellt de med högre risk, så kallade High Yield-obligationer (HY). Att detta sker är inte konstigt; risken för att företag ska få betalningsproblem ökar ju i tider som dessa, vilket placerarna vill kompensera sig för i form av högre räntor och därmed lägre kurser på obligationerna. Detta har förstärkts av att likviditeten i marknaden tidvis varit ansträngd.

Vi ser nu att dagens räntor för HY-obligationer ger god kompensation även för en tämligen negativ utveckling framöver. Det gör att vi ser god avkastningspotential för den långsiktige. I närtid kan priserna dock svänga rejält, så den som vill köpa bör göra det i omgångar.

För aktiemarknaderna ser vi en likartad, men inte lika tydlig bild. Att kurserna nu är 20-25 procent under tidigare toppnivåer från februari gör att marknaden redan prisat in en hel del svaghet framöver. Vi räknar också med att vinstprognoserna för detta och kanske nästa år kommer att behöva justeras ner kraftigt, så nedgången är till viss del motiverad. Men när bilden av utvecklingen mer entydigt talar för att världen inom rimlig tid är på väg mot en normalisering, då har aktiekurserna sannolikt också slagit in på en mer positiv trend och då finns sannolikt utrymme för att göra prognoser om stigande vinster framöver.

Vinglig väg framåt

Vägen framåt är dock kantad av extrema osäkerheter. Historiska erfarenheter visar att när vi går in i en så kallad ”bear market” (nedgångar på över 20 procent) så faller det ofta vidare. Den genomsnittliga nedgången har då varit runt 35 procent. Det är i linje med den bottennivå vi hade för en dryg vecka sedan, men idag är ju kurserna väsentligt högre än så och nya negativa nyheter skulle därför kunna framkalla nya nedgångar.

Det är också ett vanligt historiskt mönster att vi efter en snabb inledande nedgång får en eller flera ”falska starter”, följda av nya test av bottennivåerna innan det varaktigt vänder upp. Om det sker denna gång är såklart svårt att sia om; kanske väljer placerarna redan nu att ”se igenom” de dåliga nyheterna och blicka mot den återhämtning som alla kraftfulla åtgärder ger hopp om.

I dagsläget ser vi dock tydliga risker för att den svaga ekonomiska statistik som lär komma in under kommande veckor, och fortsatta rapporter kring virusspridningen, kan ge nya kursnedgångar. Men om ljusningarna vid horisonten förstärks är det i sådana fall sannolikt att betrakta som köplägen. Vi följer självklart utvecklingen noga, med ett särskilt öga på riskerna. Kom ihåg att några av de mest framgångsrika långsiktiga investeringarna ofta gjorts när osäkerheten är som störst; det lär sannolikt gälla även denna gång.

Johan Hagbarth
Placeringsstrateg
Investment Strategy
johan.hagbarth@seb.se

Detta material kommer från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) och innehåller allmän marknadsinformation. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen.
Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering.
Varken materialet eller de eventuella investeringsrelaterade instrument som nämns är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, s k U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Dessa finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Mer information för en fond såsom faktablad, informationsbroschyr eller fullständigt prospekt, finns på seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB.