Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Extra marknadskommentar – globala åtgärder mot viruseffekter

Världshälsoorganisationen WHO bedömer att coronavirusutbrottet ska klassas som en pandemi, det vill säga en infektionssjukdom som får spridning över stora delar av världen. Centralbanker och regeringar utökar därför sina insatser, både för att hindra virusspridningen och för att mildra de ekonomiska effekterna. Oron lär dock bestå en tid till och risken är stor för nya nedgångar, även om mycket av de negativa nyheterna ligger redan i kurserna. För den långsiktige ser vi ändå goda skäl att vänta ut oron.

De senaste dagarna har osäkerheten om spridningen av coronaviruset och dess effekter tilltagit. WHO deklarerade den 11 mars virusutbrottet som en pandemi. Det har tydligt bidragit till att förstärka marknadsoron.

Samtidigt som färre smittas i Kina ökar antalet smittade i resten av världen. En faktor som ytterligare spär på oron är den senaste tidens kraftiga fall i oljepriset; ett resultat av strandade utbudsförhandlingar mellan Ryssland och Saudiarabien. Sammantaget har detta bidragit till ytterligare börsfall och turbulens i räntemarknaden.

Det är värt att ha i åtanke att världsbörsen steg med ca 30 procent under förra årets rekordstarka marknad, räknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet har den till igår fallit med cirka 21 procent.

Stödpaket och begränsningsåtgärder

Samtidigt genomförs nu kraftfulla åtgärder på global basis, både för att begränsa spridningen av viruset och de ekonomiska följderna av det. Kina var snabbt ute med att ”stänga ner” områden där smittorisken bedömdes som hög och det finns tecken på att antalet smittade avtar. Landet har börjat öppna upp verksamheter och fabriker. Det gör att det finns förhoppningar att produktionen i Kina inom någon månad kan vara tillbaka i någorlunda normal omfattning.

Även i andra drabbade länder har såväl regeringar som centralbanker agerat. Exempelvis har flera länder genomfört räntesänkningar, men än viktigare tillfört likviditet i marknaden, vilket bland annat ska underlätta för företag att få krediter.

Såväl EU som Italien, Storbritannien och andra enskilda länder lanserar krispaket för miljarder för att stödja sjukvården, ge stödlån till företag, kapa karensdagar och införa korttidsarbete. Genom att ställa in olika arrangemang, begränsa folksamlingar och låta människor stanna hemma hoppas man bromsa virusspridningen. I nuläget är det framförallt hastigheten och omfattningen av virusspridningen som styr marknaderna.

Ekonomin och börsutvecklingen

Vad händer nu? Situationen är naturligtvis mycket obehaglig och osäkerheten stor, vilket också återspeglas i media. Vi påverkas naturligtvis också, men det är ändå vår uppgift att försöka se bortom rubrikerna och sansat bedöma de troliga konsekvenserna för ekonomier och marknader.

Vårt huvudscenario är en U-formad utveckling för ekonomin, det vill säga att ett snabbt fall följs av en fördröjd ekonomisk återhämtning. De kraftfulla åtgärder som vidtas, och erfarenheterna från Kina, ger ändå hopp om att ett allt för obehagligt scenario ska kunna undvikas.

Vi räknar å andra sidan inte med att effekterna är snabbt övergående. Tid är en viktig faktor i detta. Därför är det både bra och viktigt att länder gör vad de kan för att begränsa smittspridningen. Om resten av världen relativt snart kan följa efter Kina, betyder det sannolikt att ekonomin och produktionen återhämtar sig mot slutet av året. Ett eller ett par kvartal med inbromsning kan mycket väl följas av en fartökning igen, driven av behov av att ”återta” förlorad produktion och konsumtion, påeldat av lägre räntor och stimulanser. I ett sådant scenario står börserna sannolikt klart högre om några kvartal än idag.

Viktigt att komma ihåg är att alla de åtgärder i form av sänkta räntor och ekonomiska stimulanser som nu sätts in för att mildra de ekonomiska effekterna av virusspridningen gör att ekonomin har mer växtkraft den dagen oron klingar av. Förutsättningarna kan då faktiskt komma att se bättre ut vad gäller tillväxt och vinster jämfört med före virusutbrottet.

Slutsats

På kort sikt är risken för nya stora börssvängningar uppenbar. Dagens oro på finansmarknaderna lär bestå tills takten i smittspridningen avstannar. Ytterligare virusspridning kommer att mötas med mer stimulansåtgärder från regeringar och centralbanker. Om tidigare erfarenheter stämmer, och givet det faktum att börserna redan har fallit kraftigt, talar ändå mycket för att den långsiktige får betalt för att vänta ut den oro vi nu ser.

Vi har ett risknyttjande runt neutralt i våra portföljer. Vi har naturligtvis en beredskap för att minska risken om bilden förvärras ytterligare. Men i dagsläget gör de redan stora nedgångarna att vi ser det som troligare att vi närmar oss ett köpläge, även om dagens oro manar till kortsiktig försiktighet. Om du upplever situationen och osäkerheten som obehaglig kan det vara klokt att se över risken i din portfölj. Med anledning av den kortsiktiga osäkerheten kan den försiktige avvakta med nya riskfyllda investeringar en tid framöver.

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg Investment Strategy
roger.tornkvist@seb.se

Pernilla Busch
Investment Communication Mgr Investment Strategy
pernilla.busch@seb.se

Detta dokument kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, s.k. US persons, och all sådan distribution kan vara otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.seb.se/mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. Investeringsprodukter ger avkastning i förhållande till risken. Deras värde kan både stiga och falla och historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information såsom faktablad för fonder, informations- och marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.