Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Plånboksnyheter 2020

Slopad värnskatt, höjt grundavdrag för pensionärer och återinfört och höjt uppskovstak vid bostadsförsäljningar. Det är några av de skatteförändringar som gäller från och med årsskiftet. 

Skatteförändringar

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (den så kallade värnskatten)

Från och med årsskiftet finns det bara en gräns för när man börjar betala statlig inkomstskatt: Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 509 300 kronor jämfört med 490 700 kronor 2019. Det är 18 600 kronor mer än förra året, vilket är en effekt av en omräkning med förändringen av KPI + 2 procentenheter.

  • Det innebär att du 2020 kan ha en månadslön på cirka 43 600 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt.
  • Pensionärer kan tjäna lite mer, cirka 47 958 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut.

Grundavdragen räknas som vanligt om med förändringen av konsumentpriserna (KPI)

  • Det innebär att det lägsta grundavdraget höjs från 19 700 (2019) till 20 100 kronor (2020)
  • Det högsta grundavdraget blir 36 500 kronor (2020) istället för 35 900 kronor (2019).
  • På inkomster över 365 700 kronor blir grundavdraget 13 900 kronor, vilket är 200 kronor högre än förra året.
Skillnader i skatt per månad för löntagare 2020 jämfört med 2019
Månadsinkomst, kronor Skillnad i skatt per månad 2019/2020, kronor

20 000

-13

25 000

-9

 30 000

-5

 35 000

-23

 40 000

-18

45 000

-327

50 000

-323

60 000

-412

70 000

-903

80 000

-1 394

Skatteberäkningen bygger på förändringar i skiktgräns, grundavdrag och förstärkt grundavdrag samt genomsnittlig kommunalskatt på 32,19 procent 2019 och 32,28 procent för 2020, oförändrad begravningsavgift på 0,23 procent samt med oförändrad månadsinkomst

Ytterligare sänkt skatt för pensionärer (förstärkt grundavdrag)

Nu tas ytterligare ett steg för att minska den så kallade skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer genom ytterligare förhöjt grundavdrag för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Denna gång stärks det förhöjda avdraget för månadsinkomster i intervallet 17 500 – 116 600 kronor. För inkomster under och över dessa nivåer blir det förhöjda grundavdraget oförändrat eftersom skatteklyftan sedan tidigare slutits.

Skillnader i skatt per månad för pensionärer 2020 jämfört med 2019

Månadsinkomst, kronor

Skillnad i skatt per månad 2019/2020, kronor

10 000

-13

15 000

-21

18 000

-74

20 000

-201

25 000

-359

30 000

-492

35 000

-634

40 000

-751

50 000

-917

60 000

-930

Skatteberäkningen bygger på förändringar i skiktgräns, grundavdrag och förstärkt grundavdrag samt genomsnittlig kommunalskatt på 32,19 procent 2019 och 32,28 procent för 2020, oförändrad begravningsavgift på 0,23 procent samt med oförändrad månadsinkomst.

Sänkt beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring.

Skatten beräknas genom att det så kallade kapitalunderlaget (i princip de pengar som fanns på kontot under året) multipliceras med statslåneräntan (SLR) per den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet, för att beräkna en schablonintäkt. Denna schablonintäkt ska beskattas med 30 procent. Statslåneräntan den 30 november 2019 fastställdes till minus 0,09 procent. Det innebär att skatten på ISK och i kapitalförsäkring blir lägre än 2019. Det finns ett golv för schablonintäkten som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. Eftersom (minus 0,09 procent + 1 procent) blir lägre än golvet så blir det 1,25 procent som gäller för 2020. Schablonintäkten beskattas med skattesatsen för inkomst av kapital på 30 procent. Skatten blir därmed 0,375 procent (1,25 * 0,3) av kapitalunderlaget.

Exempel: Ett Investeringssparkonto med ett kapitalunderlag på 100 000 kronor ska alltså beskattas med 375 kronor 2020( (1,25 %*0,3)*100 000). Det är 78 kronor lägre skatt än 2019 då schablonintäkten var 1,51 procent.

Public service-avgift (Radio och TV avgift)

Denna ingår numera i skattetabellerna. Alla som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala en public service-avgift, även de som inte har en tv. Avgiften är 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak som 2020 är 139 746 kronor. Som mest kommer avgiften att uppgå till 1 397 kronor per person. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år.

Bensinskatten höjs

Sänkt koldioxidskatt och energiskatt på bensin och diesel men den årliga inflationsuppräkningen ger en nettoskattehöjning på cirka 15 öre per liter bensin och med drygt 10 öre per liter diesel för hushållen.

Pensionärer

Årlig omräkning av de allmänna pensionerna

  • Den genomsnittliga totala pensionen efter skatt, inklusive tjänstepension, höjs 2020 med 240- 950 kronor per månad. Men höjningen och det totala utfallet för olika pensionärsgrupper påverkas av olika omräkningsfaktorer och regeländringar (skatter, basbelopp och bostadstillägg till pensionärer).
  • 2020 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 2,1 procent på grund av den så kallade följsamhetsindexeringen i pensionssystemet. Det innebär en höjning med i genomsnitt 148 – 384 kronor i månaden före skatt.
  • Garantipensionen höjs med 1,7 procent till följd av förändringen av prisbasbeloppet. Det, tillsammans med den höjda grundnivån, ger cirka 330 kronor mer per månad.

Höjd grundnivå i garantipensionen och höjt bostadstillägg

  • Garantipensionen höjs med maximalt 200 kronor före skatt och kommer att framgå av utbetalningsbeskedet i mitten av januari. Det innebär att garantipension för ogifta blir 8 596 kronor i månaden och 7 690 kronor för gifta.
  • Det maximala bostadstillägget ökar från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad för ogifta och från 2 800 kronor till 3 500 kronor för gifta. Höjningen har sin grund i att man höjer taket för bostadskostnaden från 5 600 kronor till 7 000 kronor samt ändrar hur olika inkomster påverkar storleken på bostadstillägget.

Höjd pensionsålder. Från och med 1 januari höjs lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 år till 62 år.

Det innebär att det är de som är födda 1959 eller 1960 som tidigast kan ta ut pension från 62 år.

Ytterligare kommande, men ej beslutade, privatekonomiska förändringar

Återinfört och höjt tak för uppskov vid försäljning bostad.

Den som säljer sin bostad med vinst har möjlighet att få uppskov med vinstbeskattningen om man köper en ny och dyrare bostad. Under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020 tog regeringen tillfälligt bort taket för uppskovet på 1 450 000 kronor. Den tillfälliga bestämmelsen löper ut den 30 juni 2020 och då vill regeringen höja taket från tidigare 1 450 000 kronor till 3 000 000 kronor. (Remissvar senast den 29 januari) Beslut under våren 2020.

Sänkt skatt via skattereduktion för glesbygdsbor

De som bor i vissa glesbygdskommuner (främst i Norrland och västra Svealand) kommer att få en skattereduktion på 1 650 kronor per år, det vill säga 138 kronor i månaden. Det är en del den gröna skatteväxlingen och omfattar cirka 80 kommuner. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2020 för ikraftträdande under 2020.

Skatt på plastkassar från och med 1 maj 2020

Från och med 1 maj 2020 föreslås en skatt på plastkassar med 3 kronor per kasse och för tunnare kassar 30 öre. På så sätt hoppas man nå upp till EU:s krav på högst 40 plastkassar per person och år till 2025. (Beslut planerat 29 januari 2020)

”Attefallshuset” utökas från 25 kvm till 30 kvm.

Den tillåtna arean för ett komplementsbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter- Föreslås att träda ikraft den 1 mars 2020. (Beslut planerat 15 januari 2020).

Ladda ned hela rapporten med ytterligare tabeller

Ytterligare tabeller med aktuella belopp 2020