Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Plånboksnyheter 2019

Lägre statlig inkomstskatt, ett sjätte jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag för pensionärer är några skatteförändringar som gäller från och med årsskiftet. Dessutom finns det några skatteförändringar som annonserats men ännu inte beslutats, till exempel slopad avdragsrätt för fackföreningsavgift och slopad flygskatt, skriver Jens Magnusson i Plånboksnyheter för 2019.

Skatteförändringar

För inkomståret 2019 räknas både grundavdragen och den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt upp enligt normala regler medan den nedre skiktgränsen höjs mer än normalt.

Grundavdragen räknas som vanligt om med förändringen av konsumentpriserna (KPI). Det innebär att det lägsta grundavdraget höjs till 19 700 kronor jämfört med 19 300 kronor 2018 och det högsta grundavdraget blir 35 900 kronor istället för 35 100 kronor. På inkomster över 365 700 kronor blir grundavdraget 13 700 kronor, vilket är 300 kronor högre än förra året.

Den nedre skiktgränsen, d.v.s. den gräns där man börjar betala statlig inkomstskatt om 20 procent, bestäms till 490 700 kronor. Det är 16 800 kronor mer än enligt den normala uppräkningen, det vill säga med förändringen av KPI + 2 procentenheter. Den övre skiktgränsen, den gräns då man börjar betala den högre statliga inkomstskatten om 25 procent, räknas om på normalt sätt.

Ny nedre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 490 700 kronor jämfört med 455 300 kronor 2018. Det innebär att skatten tas ut vid en månadslön på cirka 42 000 kronor. Pensionärer kan tjäna lite mer, cirka 45 600 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut.

Ny övre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt, så kallad värnskatt, på ytterligare 5 procent, går vid 689 300 kronor, jämfört med 662 300 kronor 2018. Det innebär att värnskatten börjar tas ut vid en månadslön på cirka 58 600 kronor. För pensionärer motsvarar det en månadsinkomst på cirka 61 100 kronor.

Det utökade jobbskatteavdraget innebär att skatten minskar med som mest 210 kronor i månaden vilket inträffar vid cirka 30 000 kronor i månadsinkomst. Avtrappningen av jobbskatteavdraget vid inkomster över cirka 53 000 kronor ligger kvar även 2019.

Public service-avgift (Radio och TV avgift) betalas via skatten från och med 1 januari 2019. Alla som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala en public service-avgift, även de som inte har en tv. Avgiften är 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak som 2019 är 134 724 kronor. Som mest kommer avgiften att uppgå till 1 347 kronor per person och år. De som har en lägre inkomst än 13 600 kronor per månad betalar en reducerad avgift. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år.

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. Skatten beräknas genom att det så kallade kapitalunderlaget (i princip de pengar som fanns på kontot under året) multipliceras med statslåneräntan (SLR) per den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet, för att beräkna en schablonintäkt.

Denna schablonintäkt ska beskattas med 30 procent. Statslåneräntan den 30 november 2018 fastställdes till 0,51 procent vilket är 0,02 procentenheter högre än vid motsvarande tidpunkt 2017. Det innebär att skatten på ISK och i kapitalförsäkring skärps något 2019 jämfört med 2018.

Det finns ett golv för schablonintäkten som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. 2019 blir schablonintäkten 1,51 procent (SLR 0,51 + 1 procent) och den schablonintäkten beskattas med skattesatsen för inkomst av kapital på 30 procent. Skatten blir därmed 0,453 procent (1,51 * 0,3) av kapitalunderlaget. Exempel: Ett Investeringssparkonto med ett kapitalunderlag på 100 000 kronor ska alltså beskattas med 453 kronor 2019 (((SLR 0,51 + 1 procentenhet)*0,3)*100 000).

Pensioner

Den genomsnittliga totala pensionen efter skatt höjs 2019 med 170- 430 kronor per månad. Men höjningen och det totala utfallet för olika pensionärsgrupper påverkas av olika omräkningsfaktorer och regeländringar (skatter, basbelopp och bostadstillägg till pensionärer). 2019 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 1,4 procent på grund av den så kallade följsamhetsindexeringen i pensionssystemet. Det innebär en ökning på 100 – 260 kronor i månaden före skatt. Garantipensionen höjs med 2,2 procent till följd av förändringen av prisbasbeloppet. Det innebär en ökning på 40 – 130 kronor per månad.

Sänkt skatt för pensionärer genom ytterligare förhöjt grundavdrag för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Det innebär en skattesänkning för de allra flesta pensionärer. Skatten sänks för de med pensioner både över och under 17 000 kronor per månad. Det innebär ca 150 kronor lägre skatt för den som har en pension på 20 000 kronor och för den med 12 000 kronor i pension en skattesänkning på cirka 70 kronor. För den som har en månadsinkomst på 25 000 kronor blir skattesänkningen cirka 350 kronor i månaden. 

Ytterligare privatekonomiska förändringar

Underhållsstödet för äldre barn (11 -14 år) höjs med 150 kronor till 1 723 kronor per månad. Första utbetalningen sker i februari månad.

Ändringar av vab-anmälan. Det blir lättare att vabba då anmälningskravet slopas. Nu räcker det med att ansöka senast 90 dagar efter den första vab-dagen till Försäkringskassan.

Ny åldersgräns för fri tandvård. Tandvården är avgiftsfri till och med det år man fyller 23 år.

Karensdag ersätts med karensavdrag. Det nya karensavdraget är ett 20-procentigt avdrag på sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. För den som arbetar heltid med femdagarsvecka från måndag till fredag och är sjuk en heldag innebär det ingen förändring jämfört med tidigare karensdag. Men för den som blir sjuk en halv dag blir det skillnad. De nya reglerna blir mer rättvisa för personer som arbetar oregelbundna arbetstider.

Minskat stöd till solceller på taken. Förslaget innebär en sänkning av stödet till 20 procent av investeringskostnaden från dagens 30 procent.

Elfordonspremie vid köp av elcykel, elmoped m.m. avskaffas Det innebär att den prisreduktion på 25 procent upp till en kostnad på maximalt 10 000 kronor per fordon som gällde under 2018 upphör. Det är inte längre möjligt att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket.

Eventuellt kommande skatteförändringar

Budgeten innehåller som nämnts ett antal punkter som inte beslutats trots att själva budgeten antagits. Riksdagen ska därför – enligt budgetbeslutet – ta ställning till dessa åtgärder under 2019, och förslagen ska – om de antas av riksdagen – börja gälla från den 1 juli 2019.

Avskaffad särskild löneskatt på 6,15 % för personer över 65 år

Avskaffad flygskatt

Lägre uppräkning av bensinskatten

Höjd moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne

Återinförande av skattereduktion för gåvor till välgörande ändamål

Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kronor. Dessutom ska en utredning tillsättas för att se över en breddning av antalet tjänster som ska omfattas, en ytterligare höjning av taket till 75 000 kronor samt ett högre avdrag för äldre.

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift, från och med 1 april 2019. Avdragsrätten infördes 1 juli 2018. Skattereduktionen är 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.