Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Rapport om banksektorn och energimarknaden

Fair Finance Guide publicerar idag sin rapport om svenska bankers finansiering och investeringar i fossil kontra hållbar energi efter Parisavtalet. Rapporten drar slutsatsen att de svenska storbankerna fortsätter att främja den fossila energisektorn även efter Parisavtalet. Samtidigt visar rapporten att bankernas utlåning till hållbar energi har ökat betydligt efter Parisavtalet.

Den svenska rapporten, som ingår i en större internationell studie, är baserad på publik data och är indelad i två områden, investeringar och utlåning. Sammantaget visar den att de fem största bankerna i Sverige i genomsnitt har investerat och lånat ut nästan dubbelt så mycket till fossil energi (64 procent) jämfört med hållbar energi (36) under perioden 2016 – 2017.

Störst andel på det fossila lägger Swedbank (73 procent) och Nordea (72 procent). För SEB är motsvarande andel 61 procent, enligt studien.

Investeringar

Ser man enbart till bankernas investeringar inom energisektorn så utgörs 70 procent av fossil energi, medan 16 procent går till hållbar energi och 13 procent till övrig energi (vattenkraft, bioenergi och kärnkraft). Här tillhör SEB dem som har störst andel inom fossil energi (runt 80 procent).
– Vi är medvetna om att vi kan bli bättre, men vi tycker samtidigt inte att undersökningen ger en helt rättvisande bild, då rapporten inte gör skillnad på utvinning och användning av fossila bränslen. säger Hans Ek, tillförordnad chef inom Investment Management.

– Vi har valt att inte välja bort bolag som använder t ex olja (energibolag), utan arbetar istället för att aktivt påverka dessa, för att få dem att ställa om till förnybar energi. De har möjligheten att gå från olja till gas och vidare till t ex bioenergi, men det tar tid. Om vi skulle exkludera dessa bolag missar vi möjligheten att påverka dem. I denna fråga samarbetar vi aktivt med andra internationella investerare, i synnerhet gentemot europeiska energibolag där vi är stora ägare.
Värt att nämna är också att SEB under de senaste två åren har minskat investeringarna i bolag som utvinner olja, kol eller gas med motsvarande drygt 20 miljarder SEK.

Utlåning

Inom utlåningen visar rapporten att förhållandet mellan fossil energi och hållbar energi är mer positiv. Ungefär hälften av bankernas utlåning till energisektorn har efter Parisavtalet gått till hållbar energi (det vill säga vattenkraft och bioenergi i Norden samt sol- vind- och vågkraft och geotermisk energi).

Bland bankerna har SEB, Nordea och Danske bank lånat ut störst belopp till fossil energi under perioden, SEB cirka 1 miljard USD. Lånen har gått till befintliga kunder.

– Vi är medvetna om den globala utmaningen vi står inför och för SEB och våra kunder är klimatfrågorna viktiga. Under sommaren undertecknade vi TCFD, som är rekommendationer för hur klimatrelaterad finansiell data kan redovisas på ett jämförbart sätt. Vi har nu påbörjat arbetet med att implementera dessa rekommendationer i verksamheten, säger Jukka Honkaniemi, som är ansvarig för hållbarhetsfrågor inom division Stora företag & Finansiella institutioner.

– Vi ser att intresset för förnybart ökar från företags- och institutionella kunder, vilket ligger helt i linje med bankens ambition att stödja omvandlingen till förnybara energikällor, säger Jukka Honkaniemi. Men det görs inte över en natt, energisektorn är en central del i samhället och genomgår en stor omvandling vilket också speglas i vår utlåning.

– Glädjande nog visar Fair Finance Guide-rapporten också att SEB har den största utlåningen till icke fossila energikällor och har ökat andelen förnybar energi 2016 – 2017 jämfört med föregående rapport från 2015.