Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tips inför årsskiftet 2017/2018

Fram till årsskiftet kan du fortfarande påverka skatten i nästa års deklaration. Till exempel kan du göra pensionsavdrag även om det inte längre är möjligt att pensionsspara med avdragsrätt och du kan också kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster. Glöm inte heller att betala rot- och rutfakturor före årsskiftet. 
Läs mer om tipsen från SEB:s privatekonom Jens Magnusson.
 

Ta kontroll över din skatt
Fram till årsskiftet har du fortfarande möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration.

Vill du skaffa dig ett riktigt grepp om hur mycket skatt du ska betala kan du göra en preliminär självdeklaration. På Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se finns blanketter, instruktioner och hjälpprogram.

Men för många kan en bra början vara att gå igenom vinster och förluster man gjort på sina aktie- och fondaffärer. Har du vinster eller förluster kan de kanske kvittas bort. Har du haft jämkning på grund av ränteutgifter på dina bolån kan det om du fått sänkt ränta under året innebära att du betalat för lite i skatt för inkomståret 2017. Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring, behöver du inte fundera på kvittningsreglerna. Kom dock ihåg att du i stället blir schablonbeskattad i inkomstslaget kapital.

Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster
Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot årets förluster respektive vinster. Om du hittills gjort nettoförluster på aktier kan du kvitta dessa helt och hållet mot vinster på alla slags marknadsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper (dock inte räntefonder som enbart placerar i svenska kronor).

Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Därför kan det vara en bra idé att sälja vinstaktier du har och på så sätt "plocka" fram vinster att kvitta mot dina förluster. Du kan på samma sätt också plocka fram förluster om du har sålt värdepapper med vinst under året. Om du vill fortsätta att äga de aktier/fonder du sålt för att kunna kvitta så kan du alltid köpa tillbaka dem igen.

Har du gamla uppskovsbelopp från tidigare år, aktiebyten från aktier som AstraZeneca, ABB och Pharmacia & Upjohn? Då kan du använda dessa för att skapa kapitalvinster att kvitta mot 2017 års förluster. Det gör du i så fall först i inkomstdeklarationen 2018. På så sätt blir du av med den latenta skatteskuld du har.

Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till Investeringssparkonto (ISK) så räknas det som en försäljning, som ska deklareras.
Om det efter kvittning av vinst mot förlust på t ex aktier ändå återstår en kapitalförlust får endast 70 procent av förlusten dras av mot andra kapitalinkomster, (exempelvis utdelningar, ränteinkomster och vinst vid försäljning av privatbostad). Du tjänar alltså på om du kan kvitta förluster på aktier mot aktie- och fondvinster.

Du har även möjlighet att använda dig av uppskovsbelopp från tidigare försäljning av privatbostad för att kvitta vinsten på uppskovsbeloppet mot förluster. En frivillig återföring av uppskovsbelopp som du tar upp i din deklaration måste vara minst 20 000 kronor. Detta gör du först i den deklaration som lämnas 2018. Observera att du bara kan kvitta uppskovet mot 70 procent av värdepappersförlusten.

Tänk på att du måste ha skatt att kvitta emot!
Har du utnyttjat rot- och rutavdrag under året och vet med dig att du har haft låga inkomster är det inte självklart att du ska kvitta bort eventuella kapitalvinster eftersom det då kommer saknas tillräckligt med skatt att kvitta emot. Har du möjlighet kan du även vänta med att betala fakturan för rot-och rutarbete till 2018 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2019. Läs mer om rot- och rutavdraget nedan.

Tänk på att du inte har nytta av dina skattereduktioner om dessa är större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan inte spara icke utnyttjade skattereduktioner.

Glöm inte bort dina schablonintäkter när du räknar fram dina kapitalinkomster
Äger du fondandelar(investeringsfonder), har ISK eller ett bostadsuppskov ska du även räkna med schablonintäkterna som inkomst av kapital.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid 2017 års ingång.
Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2017 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent på 100 000 kronor). Skatten blir 120 kronor (30 procent på 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.

Schablonintäkten för ISK 2017 är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag
Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2017 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent på 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Schablonintäkten för bostadsuppskovet är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som fanns den 1 januari 2017. Skatten blir 30 procent av schablonintäkten d.v.s. cirka 0,5 procent av uppskovet. Tänk på att årets schablonintäkt inte kommer att påverkas av om du gör en frivillig återföring i den deklaration som lämnas 2018. Först 2018 års schablonintäkt påverkas. Exempel; Uppskovsbeloppet är 1 000 000 kronor. Schablonintäkten är 16 700 kronor (1,67 procent på 1 000 000 kronor). Skatten på det beloppet blir 5 010 kronor (30 procent på 16 700 kronor) vilket motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Fortfarande avdragsrätt för privat pensionssparande för anställda utan pensionsrätt i anställning och i aktiv näringsverksamhet
Det är inte längre möjligt att som privatperson, löntagare med pensionsrätt i anställning, pensionsspara med avdragsrätt. Men för anställda som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjligheten att göra pensionsavdrag. Avdraget är maximalt 35 procent på en inkomst som 2017 uppgår till högst 448 000 kronor. För dem som fortfarande har denna möjlighet måste premien vara betald och registrerad senast 31 december för att vara avdragsgill 2017.

Betala kostnadsränta i tid
Även kostnadsräntor, till exempel räntor som du betalar på bostadslån, ska vara betalda och registrerade senast den 31 december för att vara avdragsgilla 2017. Om ni är två eller flera låntagare med gemensamt betalningsansvar för lånet, tänk på att meddela banken om ni har annat än lika fördelning av räntan.

Om dina förluster, räntekostnader med mera, i inkomstslaget kapital är så stora att det totala underskottet överstiger 100 000 kronor, blir skattereduktionen endast 21 procent på det belopp som överstiger 100 000 kronor. Det finns alltså anledning att se över fördelningen av räntor för gemensamma lån så att inte underskottet i inkomstslaget kapital för någon av låntagarna överstiger 100 000 kronor, om så är möjligt. För underskott upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent. Meddela banken innan årsskiftet hur räntan ska fördelas så blir det rätt på kontrolluppgiften och förtryckta belopp på inkomstdeklarationen blir också korrekta.

Men det går givetvis även att ändra och fördela om räntorna i inkomstdeklarationen nästa år när ni deklarerar.

Betala rot- och rutfakturor före årsskiftet
Rot- och rutavdragen, som bland annat gäller renoveringar i bostaden och hushållsnära tjänster som städhjälp och barnpassning m.m. påverkar den slutliga skatten. Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per år och person. Halveringen av arbetskostnaden på fakturan är endast en preliminär skattereduktion.

För att få skattereduktionen för arbete utfört under 2017 måste du betala fakturan i år. Betalar du senare får du avdraget först i 2019 års deklaration. Dessutom måste utföraren ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2018.

Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rutavdraget i 2017 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2018. Tänk på att du ska ha skatt att kvitta rot och rut emot, annars har du ingen nytta av avdraget.

Skattesubventionen är 30 procent på arbetskostnaden för rot-tjänster. Den som köper rot-tjänster har en subventionsgrad med 30 procent av arbetskostnaden upp till maximalt 50 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt 167 000 kronor per år och person. Det är alltså arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Rutavdragets maximala storlek är 25 000 kronor per person och år för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Subventionsgraden är 50 procent för rut-tjänster med en maxgräns på 25 000 kronor per person och år. För personer som är 65 år eller äldre är maxgränsen 50 000 kronor per person och år. Det är även här arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag. Om du vill kontrollera hur mycket du utnyttjat av dina rot- och rutavdrag har Skatteverket tagit fram en speciell app för ändamålet. Du kan även hitta dessa uppgifter via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats. Det finns även en funktion där du kan göra en uträkning för 2017 och uppskatta ditt rot- och rutavdrag.

Har du rätt jämkning?
Om du vet med dig att du har betalt för mycket i skatt 2017 och inte vill vänta till i mitten eller slutet av nästa år med att få tillbaka pengarna så ansök om jämkning redan nu. Gör en preliminär skatteberäkning på Skatteverkets webbplats. Omvänt kan det vara så att du har en jämkning som grundar sig på tidigare högre bostadsräntor och nu i rådande låga ränteläge fått lägre kostnad. Är det så är risken stor att du betalat för lite i skatt. Det kan vara en bra idé att se över din eventuella jämkning och lämna in en ny för 2018 så att du nästa år betalar rätt skatt från början.

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.