Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Plånboksnyheter 2017

Begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostad, ingen ränta på skattekontot och ytterligare breddning av rut-avdraget, är några av de privatekonomiska nyheterna för 2017. SEB:s privatekonom Jens Magnusson har gjort en omfattande sammanställning av de förändringar som väntar.

För inkomståret 2017 begränsas uppräkningen av både den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Grundavdragen räknas om som vanligt med förändringen av konsumentpriserna. Det innebär att det lägsta grundavdraget höjs till 19 000 kronor 2017 jämfört med 18 800 kronor 2016 och det högsta grundavdraget blir 34 500 kronor istället för 34 200 kronor. På inkomster över 352 200 kronor blir grundavdraget 13 200 kronor, 200 kronor högre än förra året.

Uppräkningen av både den nedre och övre skiktgränsen, d.v.s. den gräns där man börjar betala statlig inkomstskatt begränsas genom att de endast räknas om med förändringen av konsumentprisindex (KPI) + 1 procentenhet. Normalt brukar de räknas om med förändringen av KPI + 2 procentenheter. Regeringen har även föreslagit att uppräkningen av både nedre och övre skiktgränserna ska begränsas även 2018. Det innebär att det blir fler som kommer att betala statlig inkomstskatt än det annars skulle vara. De som betalar statlig inkomstskatt betalar också mer än de annars hade gjort.

Ny nedre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 438 900 kronor jämfört med 430 200 kronor 2016. Det innebär att skatten tas ut vid en månadslön på cirka 37 700 kronor. Pensionärer kan tjäna lite mer, cirka 39 840 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut.

Ny övre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt, så kallad värnskatt på ytterligare 5 procent, går vid 638 500 kronor, jämfört med 625 800 kronor 2016. Det innebär att värnskatten börjar tas ut vid en månadslön på drygt 54 300 kronor. För pensionärer motsvarar det en månadsinkomst på cirka 55 880 kronor.

Pensioner

2017 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 2,8 procent på grund av den så kallade följsamhetsindexeringen i pensionssystemet. Det innebär en ökning med i snitt 260 kronor efter skatt i månaden vid en pension på 14 000 kronor.

Garantipensionen höjs med 1,1 procent till följd av förändringen av prisbasbeloppet. För den som endast har garantipension innebär det cirka 80 kronor mer per månad efter skatt.

Höjd kommunal skatt i 36 kommuner och sänkt i åtta

Den genomsnittliga kommunalskatten ökar marginellt nästa år från 32.10 till 32.12 procent. Av landets kommuner lämnar de flesta de kommunala skattesatserna oförändrade. Det är endast 36 kommuner som höjer den och åtta kommuner som sänker den. 

Beskattning av sparande i investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring

Det så kallade kapitalunderlaget ska beskattas med 30 procent av statslåneräntan (SLR) per den 30 november året innan beskattningsåret plus 0,75 procentenheter. Det finns ett golv för räntan som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. Det är schablonintäkten  som ska beskattas med  skattesatsen  för inkomst av kapital på 30 procent. Exempel: 2016 beskattades ett kapitalunderlag på 100 000 kronor med 420 kronor. (SLR 0,65 + 0,75 procent x 100 000 x 30 procent). SLR för inkomståret 2017 är 0,27 procent. 2017 ska samma kapitalunderlag beskattas med 375 kronor. Detta för att SLR 0,27 + 0,75 är lägre än golvet 1,25 procent,(100 000 x 1,25 procent x 30 procent).

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Beloppsgränsen för resor till och från arbetet höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor. Det innebär att avdrag endast medges med belopp som överstiger 11 000 kronor.

Slopat takbelopp för uppskov av privatbostäder

Förändringen gäller för försäljningar som sker av privatbostäder under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020. Dessutom kommer metoden för att räkna fram uppskovsbeloppet ändras vid köp av billigare bostad. Dessa regler tillämpas för försäljningar som sker efter den 31 december 2016. Har försäljning skett under perioden 21 juni till 31 december 2016 tillämpas de om den skattskyldige själv begär det. Det bör dock observeras att den årliga skatten på uppskovsbeloppet kvarstår (cirka 0,5 procent på hela beloppet). I dagens läge innebär det en högre ränta på den uppskjutna skatten än vad man i de flesta fall får betala i ränta på vanliga bolån. Den som kan ta ett banklån till lägre ränta än 3,25 procent tjänar i de flesta fall på att göra det i stället för att begära uppskov. Åtgärderna är tänkta att öka rörligheten på bostadsmarknaden och därmed frigöra fler bostäder.

Rutavdraget breddas ytterligare

Nu kan du även få rutavdrag för reparationer och underhåll av vitvaror i hemmet. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till avdraget, inte kostnader för material, resor, installation och service. De tjänster som omfattas är reparation och underhåll av till exempel tvättmaskiner, torktumlare, kyl, frys, diskmaskin, spis, ugn och liknande. Reparation och underhåll av köksapparater omfattas inte.
Reglerna gäller för arbeten som utförs och betalas från och med den 1 januari. Även de som bor i hyresrätt har rätt till avdraget också på maskiner som hyreshusägaren äger under förutsättning att hyresgästen betalat reparationen.

Det totala taket för skattereduktion för HUS (ROT + RUT) är 50 000 kronor. 

ROT-avdragets maximala storlek är 50 000 kronor per person oavsett ålder. 
Subventionsgraden för rot är 30 procent av arbetskostnaden och taket är på maximalt 50 000 kronor per år och person. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som är knappt 167 000 kronor per år.

RUT-avdragets maximala storlek är 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. För de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång är rut-avdragets storlek 50 000 kronor per person och år. Subventionsgraden är 50 procent för rut-tjänster.

Flerbarnstillägget för det tredje barnet höjs med 126 kronor per månad

Dagens allmänna barnbidrag är 1 050 kronor per barn och månad. Om man har två barn får man ett flerbarnstillägg på 150 kronor i månaden för det andra barnet och 454 kronor för det tredje barnet. Det är det sista beloppet som höjs med 126 kronor från 454 till 580 kronor. Har man två barn får man således sammanlagt 2 250 kronor i månaden och har man tre barn ökar det från 3 754 till 3 880 kronor per månad.

Jämställdhetsbonusen avskaffas från och med 2017

Däremot kommer de gamla reglerna, 50 kronor per bonusdag maximalt 13 500 kronor, gälla för jämställdhetsbonus som avser tid före den 1 januari 2017. Det innebär att bonus som föräldrar har kvalificerat sig för före upphävandet fortfarande kan betalas ut enligt den upphävda lagen.

Inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs

För en ensamstående förälder innebär det att inkomsten kan uppgå till 127 000 kronor och för makar 63 500 kronor per år (tidigare 117000 respektive 58 500 kronor) innan bostadsbidraget börjar trappas av.

Adoptionsbidraget höjs till 75 000 kronor per barn

Höjningen sker från tidigare 40 000 kronor per barn.

Förbättrad arbetslöshetsförsäkring för deltidsanställda

Regeringen ändrar reglerna för a-kassan så att det blir möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor. Tidigare kunde en arbetssökande endast få 75 ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbetet. Det innebar att den som tidigare försökte komma tillbaka till arbete kunde bli tvungen att tacka nej av ekonomiska skäl.

Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning

Sjukersättning är en ersättning för den som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom och som är mellan 30-64 år.

Aktivitetsersättning är ersättning för en ung person som troligen inte kommer kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Garantiersättning får den som haft låga eller inga inkomster alls.  Garantiersättningen för hel sjuk- och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp vilket innebär en höjning med 187 kronor per månad före skatt.

Höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Ersättningsgraden i bostadstillägget höjs från 93 till 95 procent. Eftersom man kan få bostadstillägg upp till en bostadskostnad på maximalt 5 000 kronor per månad innebär det som mest 100 kronor mer per månad. (Förändringen är likadan som den man gjorde för ålderspensionärerna hösten 2015).

Det allmänna tandvårdsbidraget höjs för äldre mellan 65 och 74 år

Tidigare var det 150 kronor per år och det höjs nu till 300 kronor. Detta innebär att personer mellan 65 och 74 år får samma nivå som de som är 75 år och äldre.

Gratis tandvård upp till 21 års ålder

Från och med 2017 förlänger man den avgiftsfria tandvården upp till 21 års ålder från tidigare 19 år.

Höjda energiskatter på bensin och dieselbränsle

Från och med 2017 och framåt kommer skatten på bensin och diesel utöver den normala omräkningen av energi- och koldioxidskatterna med förändringen av KPI, även räknas upp med ett schablontillägg på två procentenheter.