Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tips inför årsskiftet 2016/2017

SEB:s privatekonom Jens Magnusson har ställt samman några saker att tänka på inför årsskiftet.

Ta kontroll över din skatt

Fram till årsskiftet har du fortfarande möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration.

Vill du skaffa dig ett riktigt grepp om hur mycket skatt du ska betala kan du göra en preliminär självdeklaration. På Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se finns blanketter, instruktioner och hjälpprogram.

Men för många kan en bra början vara att gå igenom vinster och förluster man gjort på sina aktie- och fondaffärer. Har du vinster eller förluster kan de kanske kvittas bort. Har du haft jämkning på grund av ränteutgifter på dina bolån kan det på grund av att du fått sänkt ränta innebära att du betalat för lite i skatt för inkomståret 2016. Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett Investeringssparkonto(ISK) eller kapitalförsäkring, behöver du inte fundera på kvittningsreglerna. Kom dock ihåg att du istället blir schablonbeskattad i inkomst av kapital.

Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster

Det är bara före årsskiftet du kan kvitta årets vinster och förluster. Om du hittills gjort nettoförluster på aktier kan du kvitta dessa helt och hållet mot vinster på alla slags marknadsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper (dock inte räntefonder som enbart placerar i svenska kronor).

Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Därför kan det vara en bra idé att sälja vinstaktier du har och på så sätt "plocka" fram vinster att kvitta mot dina förluster. Du kan självklart på samma sätt också plocka fram förluster om du har sålt värdepapper med vinst under året. Om du vill fortsätta att äga de aktier/fonder du sålt för att kunna kvitta så kan du alltid köpa tillbaka dem igen.

Har du gamla uppskovsbelopp från tidigare år, aktiebyten från aktier som AstraZeneca, ABB och Pharmacia & Upjohn? Då kan du använda dessa för att skapa kapitalvinster att kvitta mot 2016 års förluster. Det gör du i så fall först i inkomstdeklarationen 2017. På så sätt blir du av med den latenta skatteskuld du har.

Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till Investeringssparkonto (ISK) så räknas det som en försäljning, som ska deklareras. 

Om det efter kvittning återstår en kapitalförlust får endast 70 procent av förlusten dras av mot andra kapitalinkomster, (exempelvis utdelningar, ränteinkomster och vinst vid försäljning av privatbostad). Du tjänar alltså på om du kan använda förlusterna för att kvitta mot aktie- och fondvinster.

Du har även möjlighet att använda dig av uppskovsbelopp från tidigare försäljning av privatbostad för att kvitta mot förluster, dock minst 20 000 kronor. Detta gör du först i kommande deklaration. Observera att du bara kan kvitta uppskovet mot 70 procent av värdepappersförlusten.

Tänk på att du måste ha skatt att kvitta emot!

Så har du har utnyttjat rot- och rut-avdrag under året och vet med dig att du har haft låga inkomster under året är det inte självklart att du skall kvitta bort eventuella kapitalvinster. Har du möjlighet kan du även vänta med att betala fakturan för rot-och rut-arbete till 2017 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2018. Läs mer om rot- och rutavdraget nedan. 

Tänk på att du inte har nytta av dina skattereduktioner om dessa är större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan inte spara icke utnyttjade skattereduktioner.

Glöm inte bort dina schablonintäkter när du räknar fram dina kapitalinkomster

Äger du fondandelar (investeringsfonder) har ISK eller ett bostadsuppskov ska du även räkna med schablonintäkterna i inkomst av kapital.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid 2016 års ingång.

Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2016 var 100 000 kronor.
Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent på 100 000 kronor) Skatten blir 120 kronor (30 procent på 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.

Schablonintäkten för ISK är 1,40 procent av ett framräknat kapitalunderlag
Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2016 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 400 kronor och skatten blir 420 kronor (30 procent på 1 400 kronor). Det motsvarar 0,42 procent av kapitalunderlaget.

Schablonintäkten för bostadsuppskovet är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som fanns den 1 januari 2016. Skatten blir 30 procent av schablonintäkten d.v.s. cirka 0,5 procent av uppskovet. Tänk på att årets schablonintäkt inte kommer att påverkas om du gör en återföring i 2017 års deklaration. Först 2018 års schablonintäkt påverkas. Exempel; Uppskovsbeloppet är 1 000 000 kronor. Schablonintäkten är 16 700 kronor (1,67 procent på 1 000 000 kronor). Skatten på det beloppet blir 5 010 kronor (30 procent på 16 700 kronor) vilket motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Slopat tak för uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad på väg

Regeringen har föreslagit förändringar av uppskovsreglerna för privatbostad. Det innebär att dagens uppskovstak på maximalt 1 450 000 kronor slopas och blir obegränsat under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020. Dessutom har man föreslagit ändring av metod för att räkna ut vinsten vid köp av billigare bostad.
Vi förväntar oss att förslagen beslutas under december 2016.

Fortfarande avdragsrätt för privat pensionssparande för anställda utan pensionsrätt i anställning och aktiv näringsverksamhet

Möjligheten att som privatperson spara avdragsgillt i ett pensionssparande försvann helt i år för löntagare med pensionsrätt i anställningen. Anställda som helt saknar sådan pensionsrätt via anställningen eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet har fortfarande möjlighet att göra avdrag. Avdraget är maximalt 35 procent på en inkomst som 2016 uppgår till högst 443 000 kronor. För dem som fortfarande har denna möjlighet måste premien vara betald och registrerad senast 31 december för att vara avdragsgill 2016.

Betala kostnadsränta i tid

Även kostnadsräntor, till exempel räntor som du betalar på bostadslån, ska vara betalda och registrerade senast den 31 december för att vara avdragsgilla 2016. Om ni är två eller flera låntagare med gemensamt betalningsansvar för lånet, tänk på att meddela banken om ni har annat än lika fördelning av räntan.

Om dina förluster, ränteavdrag m.m. i inkomst av kapital är så stora att det totala underskottet överstiger 100 000 kronor blir skattereduktionen endast 21 procent på det som överstiger 100 000 kronor. Det finns alltså anledning att se över fördelningen av räntor för gemensamma lån så att inte underskottet i inkomst av kapital för någon av låntagarna överstiger 100 000 kronor. För underskott upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent. Meddela banken innan årsskiftet hur räntan ska fördelas så blir det rätt på kontrolluppgiften och förtryckt på inkomstdeklarationen.

Men det går givetvis även att ändra och fördela om räntorna i inkomstdeklarationen nästa år när ni deklarerar.

Fler tjänster i rutavdraget från och med 1 augusti 2016

Från och med den första augusti 2016 har man utökat rutavdraget med vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och enklare IT-tjänster. När det gäller trädgårdstjänster är det utökat med bl.a. beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar. Flyttjänsterna omfattar bland annat flytt av bohag mellan bostäder men även till magasinering samt packning och uppackning i samband med flytt. IT-tjänster ger rätt till rutavdrag när de utförs i bostaden. Avdraget gäller arbete som leder till att ta i bruk, installera, reparera och underhålla data på exempelvis läsplattor, persondatorer, tv-apparater, skrivare, scanner moden och routrar m.m. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Betala rot- och rut-fakturor före årsskiftet

Rot- och rutavdragen, som bland annat gäller renoveringar i bostaden och hushållsnära tjänster som städhjälp och barnpassning m.m. påverkar den slutliga skatten. Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan sammanlagt maximalt vara 50 000 kronor per år och person. Halveringen av arbetskostnaden på fakturan är endast en preliminär skattereduktion.

För att få skattereduktionen för arbete utfört under 2016 måste du betala fakturan i år. Betalar du senare får du avdraget först i 2018 års deklaration.

Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rut-avdraget i 2016 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2017. Tänk på att du ska ha skatt att kvitta rot och rut mot, annars har du ingen nytta av avdraget.

Skattesubventionen är 30 procent på arbetskostnaden för rot-tjänster. Den som köper Rot-tjänster har en subventionsgrad med 30 procent av arbetskostnaden upp till maximalt 50 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt 167 000 kronor per år och person.

Rut-avdragets maximala storlek är 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Subventionsgraden är 50 procent för rut-tjänster med en maxgräns på 25 000 kronor. För personer som är 65 år eller äldre är maxgränsen 50 000 kronor.

Om du vill kontrollera hur mycket du utnyttjat av dina rot- och rutavdrag har Skatteverket tagit fram en speciell app för ändamålet. Du kan även hitta dessa uppgifter via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

Har du rätt jämkning?

Om du vet med dig att du har betalt för mycket i skatt 2016 och inte vill vänta till i mitten eller slutet av nästa år med att få tillbaka pengarna så ansök om jämkning redan nu. Gör en preliminär skatteberäkning på Skatteverkets webbplats. Det kan vara en bra idé att samtidigt lämna in en ny jämkningsansökan för 2017 så att du nästa år betalar rätt skatt från början.