Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

19 viktiga frågor och svar om valresultatet

Donald Trump blir USA:s nya president. Vad innebär det för politik, ekonomi och säkerhet i USA, Sverige och den övriga världen? Läs 19 viktiga frågor och svar om valresultatet från SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Preliminärt valresultat och effekter (07.30 CET) 

1. Vem blev USA:s 45:e president?

Svar: På onsdagsmorgonen bekräftades att en majoritet av elektorsrösterna har gått till 70-årige republikanen Donald Trump som nu blir president för perioden 2017-2021. Resultatet överraskade nästan alla. 

2 Hur kommer makten i USA:s kongress att fördelas?

Svar: Republikanerna behöll makten i både representanthus och senat.  Den nya kongressen samlas 3 januari 2017 och är då därmed också beslutsför. 

3 Vad händer nu – vilka politiska steg ska tas?

Svar: Nu börjar Trump forma sin administration samtidigt som president Obama blir så kallad ”lame duck”. Om ca en månad väljs Trump formellt till president av elektorerna och resultatet presenteras för senaten 6 januari; 20 januari kl 12 installeras Trump som president. 

4 Hur har finansmarknaderna reagerat så här långt?

Svar: En Trumpseger var klart oväntad av marknaden även om sannolikheten inte var noll. Som väntat reagerar nu marknaderna negativt: dollarn tappar i värde liksom mexikanska peson medan global riskaversion har fått både räntor och aktiemarknader att reagera negativt.

USA:s politiska landskap från 2017                            

5 Får valet bestående inrikespolitiska effekter?

Svar: En historiskt ”smutsig” och bitvis hatisk valkampanj får varaktiga effekter på USA:s inrikespolitiska landskap. Trump inleder mandatperioden med stort förtroendeunderskott och starkt polariserade väljare som vill se åtgärder mot etablissemanget och Washington. Stora frågetecken omgärdar nu sakpolitiken som försvann under valkampen. Trump har förutsättningar att vinna mer inrikespolitisk popularitet men sannolikt på bekostnad av internationella relationer. Han står dock inför en mycket stor utmaning att nu överbrygga de djupa klyftor som valkampen och hans person skapat i USA.   

6 Hur påverkar utfallet republikanska partiet?

Svar: Ett splittrat parti har förutsättningar att enas efter att demokraterna nu förlorat makten efter åtta år. Trumps tålamod med sina kritiker är begränsat vilket kortsiktigt väntas skapa stora spänningar inom republikanska partiet. Det faktum att Trump också har kongressen med sig ger honom dock en ovanligt stark inrikespolitisk ställning.

Valets effekter på USA:s ekonomi                                  

7 Finns det skäl att nu ändra USA:s tillväxtprognos?

Svar: Trots att Trumps ekonomiska politik bär tydliga drag av tillväxtfokus genom bl a stora skattesänkningar, avregleringar och infrastruktursatsningar saknas ett helhetsgrepp om de offentliga finanserna. I det korta perspektivet kan ekonomin påverkas negativt p g a förhöjd osäkerhet. I det längre perspektivet avgörs utvecklingen av hur bl a handelsrelationer påverkas och det säkerhetspolitiska utvecklas.    

Valeffekter på global tillväxt & säkerhetspolitik

8 Finns det skäl att ändra global tillväxtprognos?

Svar: Världsekonomin uppvisar en tämligen medioker tillväxt med betydande risker för bakslag. Att USA:s ekonomi nu drabbas åtminstone kortsiktigt av förhöjd osäkerhet och världen kan få se ökade handelshinder gör att den globala tillväxten kan behöva justeras ned. Världen behöver dock mer information om USA:s handelspolitik innan dessa risker kan materialiseras.  

9 Hur förändras relationen till Kina och Mexiko?

Svar: USA:s relationer till Kina och Mexiko blir mer ansträngda givet att en tuffare behandling av dessa länder har utgjort en av hörnstenarna i Trumps valkampanj. Han-delspolitiken är också ett område där presidenten har mycket egen makt att kunna agera utan godkännande från kongressen.

10 Hur förändras relationen till EU och Ryssland?

Svar: Det globala säkerhetspolitiska läget med Trump som president kommer att bli mer osäkert och svårbedömt. Relationerna med Ryssland har goda möjligheter att förbättras men det komplicerar istället relationerna med EU. Konflikten i Ukraina riskerar att äventyra relationen mellan USA och EU samtidigt som Trumps mer isolationistiska inställning till USA:s roll i Nato riskerar att skapa ett säkerhetspolitiskt vakuum. För EU som redan ska hantera en egen splittring med Brexit blir situationen än mer prekär. Trumps valvinst riskerar dessutom att skapa momentum för populistiska partier/politiker även i Europa vilket adderar till osäkerheten inför det franska, tyska, holländska (och eventuellt italienska) valen under 2017.

11 Påverkas oljepriset (Brent) av valresultatet?

Svar: Amerikansk olje- och kolindustri är stora vinnare på Trumps seger. Lättare regleringar och bättre villkor för denna sektor i USA väntas gynna amerikansk oljeproduktion och därmed ha en dämpande effekt på oljepriset. För Opec kommer det att bli svårare att kunna få upp oljepriset genom att minska produktionen.

Globala finansiella slutsatser                                  

12 Hur ska dollarn utvecklas på kort och lång sikt?

Svar: Dollarn har försvagats kraftigt mot andra större valutor under valnatten i takt med att utsikterna för en Trumpseger stärktes. Dollarförsvagningen är en reaktion på den politiska osäkerhet som valutfallet orsakar kring USA. Även om dollarförsvagningen lär kvarstå så länge den politiska osäkerheten dominerar är vår bedömning att Trumps seger bör kunna gynna dollarn på längre sikt mot främst mindre valutor. Trumps ekonomiska politik, hotet mot global handel och växande geopolitisk osäkerhet bör skapa en miljö som är gynnsam för dollarn mot flertalet valutor däribland euron och kronan.

13 Hur går börserna på kort och lång sikt?

Svar: Den initiala effekten på börser är som väntat negativ och börserna har fallit i Asien under nattens handel och fallet lär fortsätta när Europa och USA öppnar senare idag. Vår bedömning är att Trumps seger även på längre sikt kommer att vara negativ för börserna genom hotet mot global handel som riskerar att drabba företagens lönsam-het negativt. 

14 Hur kommer Fed att reagera på valresultatet?

Svar: Med kraftigt ökad osäkerhet är risken överhängande att Fed avvaktar med den höjning marknaden hade räknat med på mötet i december. Trump och många republikaner i kongressen har varit djupt kritiska till Feds nuvarande lågräntepolitik och mot Fedchefen Janet Yellen. Även om Yellens mandat sträcker sig till februari 2018 är risken stor att hon ersätts redan innan mandatet löper ut. Trump är också anhängare av en ökad politisk styrning av centralbanken med minskad självständighet för Fed. I dagsläget betyder det stramare penningpolitik. Ytterligare en faktor för Feds framtida politik är hur mycket av Trumps finanspolitik som förverkligas. Mer expansiv finanspolitik bör på sikt leda till att Fed kan behöva strama åt penningpolitiken något snabbare än vi räknat med.

15 Vad händer med långa räntor?

Svar: Den initiala reaktionen är kraftigt fallande långräntor. Även om olika krafter ställs mot varandra bör obliga-tionsräntorna på längre sikt snarare stiga mer med en Trumpseger än vad vi annars hade räknat med de närmaste åren. Stramare penningpolitik, mer expansiv finanspolitik och risk för kraftigt ökade amerikanska underskott är de främsta drivkrafterna bakom högre obligationsräntor på längre sikt.

Påverkan på Sverige                                   

16 Får valet några svenska utrikespolitiska effekter?

Svar: Segern för Trump riskerar att göra den utrikespolitiska situationen mer oförutsägbar. USA:s relationer till Ryssland kommer antagligen att förbättras men risken är att det istället ökar spänningen runt Östersjön. För svensk del blir den säkerhetspolitiska situationen mer komplex och ett närmande till Nato är kanske inte lösningen på problemet om Trump vill minska USA:s Nato-engagemang. Troligare är då att Sverige söker ett ännu starkare och mer nära försvarssamarbete med EU.

17 Finns det skäl att ändra svensk BNP-prognos?

Svar: Risken för att USA och världen nu rör sig mot ökad protektionism och mindre frihandel utgör en klar nedåtrisk för svensk industri. Till det ska man också lägga den allmänna riskaversion som kommer av att det geopolitiska läget blir mer svårbedömt. Även om det fortfarande är många frågetecken kring hur dessa förändringar kan se ut och slå på olika länder och sektorer så lär sentimentet kring investeringar i, och utsikter för, exportindustrin komma att dämpas. På kort sikt ska man dock inte utesluta att de negativa effekterna kan kompenseras av att kronan försvagas än mer.

18 Hur påverkas räntor/Riksbanken av valet?

Svar: Den ökade osäkerheten gör att Riksbankens penningpolitik på kort sikt blir än mer beroende av vad ECB gör. Eftersom valresultatet höjer sannolikheten för att ECB ökar sina stimulanser förändras sannolikheterna för Riksbanken i samma riktning. Att kronan är så mycket svagare och att Fed sannolikt avstår från att höja i december lättar till viss del trycket på Riksbanken men sannolikheten för en ny räntesänkning eller utökad QE på kommande möten har nu ökat.

19 Hur påverkas kronan?

Svar: Risken för ökad protektionism i världen är en klart negativ faktor för kronan som av vissa investerare setts som en hedge mot en Trumpseger. Tillsammans med utsikter för en än mer expansiv penningpolitik från Riksbanken är risken stor att kronan kommer att fortsätta försvagas på kort sikt mot euron.