Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB vill ha fullständigt fri flytträtt

”Vi vill ha helt fri flytträtt då vi anser att det är individen som själv ska besluta vem som ska förvalta pensionskapitalet,” säger Jan Stjernström, chef för division Liv inom SEB, i en kommentar till bankens remissvar till Livförsäkringsutredningen.

Fondförsäkringsaktiebolaget inom SEB ställer sig bakom Svensk Försäkrings yttrande till den så kallade Livförsäkringsutredningen som har skickats in till Finansdepartementet. Det förslag utredningen lämnat ger uttryck för att det är den anställde som själv äger rätten att flytta sitt försäkringskapital och att individen därmed själv kan välja vem som ska förvalta kapitalet. Vi vill dock gå längre än utredningen föreslår och Fondförsäkringsaktiebolaget har därför tillsammans med ett antal livförsäkringsföretag lämnat in ett kompletterande remissyttrande avseende flytträttens omfattning.

SEB ställer sig i huvudsak positiva till utredningens förslag avseende flytträttens omfattning. Vi tillstyrker därför bl.a. följande:

  • Den försäkrades rätt att efter upphörd premiebetalning och anställningens avslutande på egen hand och med retroaktiv verkan få besluta om en överföring av försäkringskapitalet i en premiebestämd företagsägd tjänstepensionsförsäkring.
  • Tvingande regler om flytträtt med retroaktiv verkan även avseende kollektivavtalad premiebestämd tjänstepensionsförsäkring där premiebetalning har upphört och anställningen avslutats.

SEB håller inte med utredaren i ett antal slutsatser. Det gäller i korthet:

  • Det finns inte anledning att i någon del ha särskilda regleringar för flytträttens omfattning avseende kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar. En sådan asymmetrisk flytträtt där kollektivavtalade tjänstepensioner utesluts från den tvingande flytträtten är oacceptabel, då detta leder till en grav snedvridning av konkurrensen mellan livförsäkringsföretagen.
  • Det bör förtydligas att tvingande flytträtt gäller med retroaktiv verkan, i likhet med förslaget avseende privat pensionsförsäkring, för privatägd premiebestämd tjänstepensionsförsäkring.
  • Det saknas skäl att begränsa retroaktiviteten för företagsägd tjänstepensionsförsäkring till de fall där premiebetalning har upphört och anställning har avslutats. Vi anser att en sådan begränsning är onödig, om försäkringstagaren och den försäkrade är överens om att överföra försäkringskapitalet oavsett om försäkringen är kollektivavtalsgrundad eller inte.
  • Utredningen har på delvis felaktiga grunder uteslutit förmånsbestämd tjänstepensionsförsäkring från den tvingande flytträtten. Det finns i många situationer ett stort intresse för konsumenten att kunna flytta värdet av sin förmånsbestämd pensionsrätt, i likhet med intresset av att flytta värdet av en premiebestämd tjänstepensionsförsäkring. I avsaknad av en verklig analys i betänkandet föreslås ytterligare utredning av denna problematik.
Dagens tjänstepensionssystem behöver reformeras

Det är i grunden sunt att ansvaret för pensionen delas mellan spararna, arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter.

Med den övergång som har skett från förmånsbestämda pensioner till avgiftsbestämda, har det skett en förskjutning av allt mer ansvar till individen. En sådan förskjutning måste följas av att individen också får ökade möjligheter till mer inflytande och självbestämmande över sitt sparkapital. Det bör vara upp till var och en om hon eller han vill prioritera att allt sparkapital hamnar på samma ställe, eller vill ha ökad eller minskad risk eller någon annan inriktning på sitt sparande.

Dagens tjänstepensionssystem behöver reformeras. Idag finns en inbyggd asymmetri då olika regler gäller för olika typer av tjänstepension. Det är en tjänstepensionsmarknad som varken skapar sunda konkurrensförhållanden mellan livförsäkringsbolagen eller ger bra förutsättningar för spararna.

Arbetsmarknaden har blivit mer rörlig och människor byter arbete oftare än tidigare.  Det har fått som konsekvens att många har sitt sparande spritt över olika system och avtalsområden. Vissa har flytträtt och andra inte – ibland är det obligatoriskt med omval och flytt då nya upphandlingar görs, ibland inte. Regleringarna på tjänstepensionsområdena skiljer sig åt och de regler som gäller kan göra stor skillnad för en individs sparande.

Sverige behöver ett tjänstepensionssystem med samma regler för alla sparare. Eftersom sparkapital från olika perioder i livet regleras på olika sätt hindras förmånstagarna att lägga upp sitt sparande efter egna preferenser. En stor del av kapitalet är fastlåst i system som spararna inte kan påverka.

Samma spelregler måste gälla över hela marknaden

Oavsett hur förslaget om flytträtt ser ut i sin slutgiltiga form vill vi understryka vikten av att samma spelregler gäller över hela marknaden. Det är till exempel inte rimligt att olika regler för flytträtt för ska gälla för tjänstepensioner inom respektive utanför kollektivavtals-områdena. Den asymmetri som finns idag bör försvinna och spararna måste kunna få en överblick över sitt sparande och planera det på längre sikt.

Med flytträtt inom alla tjänstepensionsförsäkringar skulle spararna själva få välja hur de vill placera sina pengar. Tidigare val kan göras om, och man kan agera efter det som man själv finner rimligt.

Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har prioriterat sänkta avgifter, men det kan ifrågasättas om det är något som alla sparare prioriterar. Analyser har visat att avkastningen inte har blivit bättre i de upphandlade lösningarna. I opinionsmätningar som har genomförts i frågan vill en majoritet av alla individer ha ökade möjligheter att flytta sitt sparkapital och de flesta sparare anser att avkastningen efter avgifter är viktigare än avgiften i sig. Med en utvidgad flytträtt kan spararna få fullt inflytande över var deras pengar förvaltas.

Gemensamt ansvar

SEB är för fri flytträtt, eftersom vi anser att det är individen som ska ha rätten att själv besluta vem som ska förvalta pensionskapitalet. En grundförutsättning för att en fri flyttmarknad ska kunna fungera att flytten sker på ett ansvarsfullt sätt som långsiktigt säkrar kundens samlade sparkapital. Det är därför viktigt att kunden har tillgång till kvalificerad rådgivning och att kunden alltid får tydlig information från både bolaget som kunden lämnar samt från det bolag till kunden flyttar för att kunna göra välinformerade val. Här har lagstiftaren tillsammans med branschen ett gemensamt ansvar för att detta kommer att fungera i praktiken.