Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

2011 – ännu ett bra år för kronan

Det såg som allra mörkast ut för svensk ekonomi i mars 2009. Sedan dess har kronan gjort en remarkabel återhämtning och är nu på sin starkaste nivå mot euron sedan 2001. Vi tror att trenden håller i sig och att även 2011 blir ett bra år för kronan. Det skriver Johan Javéus, SEB:s chefsstrateg, i den här veckans krönika.

Vad talar för fortsatt kronförstärkning?

Det första man kan konstatera, är att kronan är en konjunkturkänslig valuta. När den globala ekonomin förbättras och efterfrågan på svenska exportvaror ökar så ökar också efterfrågan på kronor.  Eftersom 2011 ser ut att bli ett rätt starkt tillväxtår globalt så finns en viktig grundförutsättning för ytterligare kronstyrka.

En bidragande orsak till kronsvagheten 2008/09 var den finansiella oron och svenska bankers stora exponering mot de krisdrabbade länderna i Baltikum. Idag har den finansiella riskbilden ändrats dramatiskt – riskerna för de baltiska ekonomierna har minskat medan ökade risker för de skuldtyngda ekonomierna i södra Europa gjort kronan till något av en säker hamn för investerare som tvivlar på eurons framtid. Finansiella risker har alltså svängt till kronans fördel.

Fortsatta riksbankshöjningar

Den starka återhämtningen i svensk ekonomi har också lett till att Riksbanken börjat höja räntan i Sverige långt före flertalet andra centralbanker. Det är också en viktig positiv faktor för kronan eftersom räntehöjningar i Sverige ökar avkastningen på att hålla kronor relativt andra valutor. Att den globala återhämtningen nu står på fastare mark brukar sammanfalla med minskad volatilitet på finansiella marknader och rätt god riskaptit hos investerare. Normalt är det en miljö där just ränteskillnader mellan länder brukar vara en dominerande drivkraft för valutakurser.

När man funderar över kronans utveckling de kommande månaderna blir därför synen på Riksbanken en mycket viktig faktor. Den starka utvecklingen för svensk ekonomi och den senaste tidens inflationsuppgång gör att Riksbanken kommer ha lätt att motivera fortsatta räntehöjningar. Vår prognos är att inflationen (på totalnivå) fortsätter uppåt och toppar på strax under tre procent i sommar. Det ökar sannolikheten för att Riksbanken kommer att höja räntan mer än vad den nuvarande räntebanan implicerar. Eftersom ECB kommer att dröja med räntehöjningar kommer ränteskillnaden mellan Sverige och eurozonen fortsätta utvecklas till kronans fördel.

Kronan undervärderad mot euron

En annan fråga av betydelse är vad som är en långsiktigt rimlig nivå för kronan? SEB:s nya makromodell för valutor pekar på att en jämviktskurs för kronan ligger på runt 8,30 mot euron och 6,90 mot dollarn. Även om jämviktsberäkningar är behäftade med stor osäkerhet tyder det ändå på att kronan fortfarande är undervärderad mot euron. Även i Riksbankens direktion har majoriteten hittills valt att se kronförstärkningen som en naturlig anpassning till mer rimliga nivåer och därmed inte som ett hinder för fortsatta räntehöjningar.

Är en stark krona ett problem?

Det många oroar sig för är att kronan ska bli ett problem för exportindustrin och därmed riskera att sätta krokben för återhämtningen. För att stilla den oron kan man dra sig till minnes att exportföretagen bara hade begränsad hjälp av den rekordsvaga kronan för två år sedan. Man kan säga att kronan då utgjorde en krockkudde för ekonomin men att hjälpen den gav ändå var alldeles för svag för att kompensera för att efterfrågan i omvärlden hade kollapsat. På samma sätt är det nu rimligt att se den starka kronan som något som dämpar en del av styrkan i exporten men samtidigt inte blir en så negativ faktor att den bryter uppgången. För exportföretagen är och förblir den viktigaste faktorn att det finns en stark global efterfrågan.

Vad ska man då sammanfattningsvis sätta för prognos för kronan de kommande månaderna? Vi räknar med att förstärkningstrenden fortsätter men att takten blir långsammare. Vår prognos är att kronan lagom till sommarsemestrarna har stärks till 8,70 mot euron och 6,20 mot dollarn.