Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Dubbelt så många män som kvinnor äger företag

Ägarfördelningen har jämnats ut under de senaste 15 åren, men fortfarande är det mer än dubbelt så många män som kvinnor som äger företag i Sverige. Det visar tankesmedjan Ownershifts senaste rapport.

– Vi ser en positiv förflyttning i nästan alla branscher, men den går sakta. Det är viktigt att vi håller i skyndar på förändringen. Som mamma till två döttrar vill jag att de ska växa upp i en värld där de har samma förutsättningar som sina dagiskompisar, säger Emma Heikensten, som arbetar som senior hållbarhetsspecialist på SEB och på ideell bas fungerar som forskningsledare för Ownershift.

Emma Heikensten, Senior Sustainability Specialist at SEB and Head Researcher for Ownershift.
Emma Heikensten, Senior Sustainability Specialist at SEB and Head Researcher for Ownershift.

– Det är viktigt både för den enskilda individen och för en positiv samhällsutveckling. Vi vet att företag och organisationer gynnas av ökad mångfald. Det gäller på alla nivåer, även ägande. Ägandet är en grundbult i en marknadsekonomi, säger hon.

I Ownershifts andra rapport, den första som lanserades i partnerskap med SEB, låg fokus på de historiska orsakerna till att kvinnor äger betydligt mindre än män inom rad olika tillgångsslag, allt från aktier till bilar och sparkapital. I senare rapporter har Ownershift bland annat undersökt hur det ser ut för ägande av fastigheter och analyserat giftermål och skilsmässors effekter på ägande.

Fokus på företagande

Fokus för 2023 års rapport ligger på företagande och entreprenörskap. Den utgår från uppgifter från Statistiska Centralbyrån och Skatteverket, som visar att det finns 460 000 personer som äger privata och aktiva, inte börsnoterade företag i Sverige. Av dessa är cirka 70 procent män och 30 procent kvinnor.

– Men, det blir bättre över tid. Vi har tittat på statistik sedan 2004 och under den perioden ökar andelen kvinnor som äger med ca 0,25 procentenhet per år, säger Emma Heikensten.

Ökningen av kvinnors ägande i förhållande till männens är relativt jämnt fördelad mellan olika branscher. Av de 13 branscher som ingår i studien har kvinnors ägande ökat i sex av dessa, medan den är oförändrad i sex. Den enda bransch där andelen har minskat är kultursektorn, men där är kvinnor redan i majoritet, så även det innebär en utjämning. Byggbranschen är det område där kvinnors ägande är lägst.

Kön större särskiljande faktor än härkomst

Ownershift har också tittat på hur ägandet är fördelat när det gäller personer med svensk eller utländsk bakgrund*. Den visar att kön på det hela taget är en större särskiljande faktor än härkomst.

Den största andelen företagsägare finns bland män födda i Sverige (9 procent). Därefter kommer män födda utomlands eller med minst en utrikesfödd förälder (6 procent), kvinnor födda i Sverige (4 procent) och den allra lägsta andelen (3 procent) finns bland kvinnor födda utomlands eller med minst en utrikesfödd förälder

Engagemanget kommer till nytta

Emma Heikensten menar att arbetet för organisationen kommer till nytta i hennes jobb som hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management.

– Engagemanget i Ownershift är nästan som en fortsättning på min forskningsbakgrund. Det är en erfarenhet som jag har stor nytta av i kombination med de sakfrågor som organisationen tar upp.

– Investment Management har exempelvis skapat fonden Global Equal Opportunity som baserar sig på insikter om att företag som har bättre transparens, tar bättre hand om sina anställda och satsar på inkludering och mångfald har bättre förutsättningar att skapa värde, säger hon.

Fonden lanserades för ett och ett halvt år sedan och levererade under 2022 en avkastning som var 0,9 procent högre än jämförelseindex. Fonden visade därmed det tredje bästa resultatet bland artikel 9-fonder i Sverige.

SEB har sedan 2020 samarbetat med Ownershift och på basen av data från organisationens rapporter genomfört marknadskampanjer på temat ekonomisk jämställdhet.

* Siffrorna utgår från SCB:s definition. Med svensk bakgrund menas en person som är född i Sverige med minst en svenskfödd förälder. Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Detta är Ownershift

Ownershift är en partipolitiskt obunden tankesmedja som arbetar för att öka andelen kvinnligt ägande markant under vår livstid. Ett ökat kvinnligt ägande leder till att kvinnor får mer makt över sina egna livsbeslut samtidigt som det gör samhället mer jämställt. En mångfald bland de som äger innebär en mångfald i beslutsfattarmakten vilket leder till bättre samhällen för alla.