Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Styrelsens och verkställande direktörens uppdrag

Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda områden som är relevanta för SEB Kort. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl.a. bank och finansiering, försäkring, riskkontroll, redovisning, internationell industriell verksamhet, små- och medelstor affärsverksamhet, ledarskap etc. Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där SEB Kort verkar. Alla stämmovalda ledamöter har erfarenhet från exekutiva befattningar. 

Ägaren Skandinaviska Enskilda Banken AB bedömer hur väl den nuvarande styrelsens sammansättning svarar mot de krav som ställs och kommer att ställas. I det sammanhanget övervägs också styrelsens storlek och sammansättning från ett mångfaldsperspektiv. Hänsyn tas också till styrelsens policy för mångfald och lämplighetsprövning av styrelseledamöter som bl.a. har till ändamål att främja mångfald i styrelsen. De enskilda styrelseledamöternas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms. Styrelseledamöternas förmåga att var för sig bidra i styrelsearbetet är naturligtvis viktig men styrelsens samlade kompetens och förutsättningar att samarbeta är också avgörande och är föremål för bedömning.

Det sker en årlig utvärdering av styrelsens inklusive verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Utvärderingen regleras av styrelsens arbetsordning. Efter nominering av ägaren Skandinaviska Enskilda Banken AB, är det styrelsen som tillsätter respektive entledigar den verkställande direktören i SEB Kort.

Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i en bank får inneha. SEB Korts styrelseledamöters uppdrag följer de nya reglerna.

Styrelsen har uppdragit åt verkställande direktören att dels planera och genomföra utbildningsaktiviteter för nya ledamöter (särskild introduktionsutbildning), dels under en flerårsperiod på rullande basis göra särskilda genomgångar i styrelsen av bl.a. olika affärsområden och risker.