Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Climate Focus High Yield

Investera för framtiden idag.

SEB Climate Focus High Yield Fund är en företagsobligationsfond som investerar i högränteobligationer, så kallade high yield-obligationer, med starkt klimatfokus.

Fonden är en artikel 9-fond som syftar till att investera i bolag och projekt som bidrar till en hållbar framtid. Bolag som redan idag fokuserar på hållbarhetsfrågor har möjlighet att ligga i framkant i en framtid som kräver mer hållbara lösningar. Antingen genom att de redan nu har anpassat sina affärsmodeller eller genom att de hittar nya affärsmöjligheter som kan bli viktiga i framtiden.

Om fonden i korthet

Nordiskt fokus

Investeringarna i SEB Climate Focus High Yield Fund fokuserar på Norden, där ett stort antal bolag leder vägen inom hållbarhet och klimatfrågor. För att skapa en diversifierad och likvid portfölj inkluderar förvaltarna även investeringar i europeiska bolag. Dessutom kan fonden investera i klimatprojekt genom gröna obligationer.

Positiv klimatpåverkan

Fondens förvaltare analyserar bolagens vilja och förmåga att ställa om befintliga affärsmodeller för att skapa en mer positiv klimatpåverkan. De följer noggrant bolagens arbete med att minska koldioxidutsläpp, öka sin resurseffektivitet och tar i beaktande hur stor del av företagens intäkter som omfattas av EU:s miljötaxonomi. Förvaltarna för även en kontinuerlig dialog med många av företagen för att säkerställa och motivera att de följer sin klimatstrategi.

Hållbarhet som mål

Fonden klassas som en artikel 9-fond med hållbara investeringar som mål enligt EU:s nya hållbarhetsregelverk SFDR, även kallad mörkgrön fond.

Varför investera i klimatet?

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. SEB Climate Focus High Yield investerar i högavkastande företagsobligationer emitterade av bolag som tar sig an dessa utmaningar. Möt fondförvaltarna Charlotte Lind och Peter Tram som berättar om varför de tror att en investering i klimatet är en investering för framtiden.

Nyckeltal baserade på data från 31 mars 2024

6,8 %
Yield to worst (YTW), innan avgifter
2,5
Duration
315
Option-Adjusted Spread (OAS)
BB/BB+
Genomsnittligt kreditbetyg Standard & Poor’s
79
Emittenter
3 av 7
Risknivå i fonden

KPI:er för hållbarhet baserade på data från 31 mars 2024

63 %
Gröna obligationer
>40 %
Andel av innehaven som arbetar enligt godkända Science Based Targets (SBTi).
Artikel 9
Enligt EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Frågor och svar

Företagsobligationer är obligationer utfärdade av företag för att finansiera sina verksamheter eller andra affärsaktiviteter. Företagsobligationer med hög kreditvärdighet (Investment grade) anses vara mindre riskfyllda och kan erbjuda lägre avkastning jämfört med högavkastande obligationer (high yield). Å andra sidan utfärdas högavkastande obligationer av företag med lägre kreditbetyg och erbjuder högre avkastning för att kompensera för den ökade risken.

Att investera i företagsobligationer, kan ge goda fördelar för att öka riskspridningen i en portfölj eftersom de vanligtvis har lägre korrelation med andra tillgångsklasser såsom aktier och andra typer av ränteinvesteringar.

Högavkastande obligationer, så kallade high yield-obligationer, kan vara attraktiva för dig som söker högre avkastning jämfört med traditionella ränteinvesteringar. Avkastningen på högavkastande obligationer kan vara högre än på företagsobligationer med högre kreditrating så kallade Investment Grade-obligationer och värdet på högavkastande obligationer kan vara mer känsligt för ränteförändringar eller andra ekonomiska faktorer.

Bolagen väljs ut genom en noggrann och väl dokumenterad process med syfte att hitta engagerade bolag som skapar en positiv påverkan på klimatet. Urvalsprocessen bedömer bolagens vilja, förmåga och konkreta åtgärder för att bidra till en positiv klimatpåverkan. För att bolaget ska kunna bli ett innehav i portföljen så måste det godkännas av SEB Investment Managements ESG-kommitté och en grundlig analys av bolagets verksamhet, produkter och tjänster med fokus på deras påverkan på miljön genomförs. Dessutom utvärderas deras marknadspositioner och finansiella nyckeltal ur ett kreditperspektiv för att fastställa bolagens återbetalningsförmåga. Detta omfattande tillvägagångssätt säkerställer att vi investerar i bolag som delar våra värderingar, har potential för hållbar långsiktig tillväxt och bidrar till en positiv påverkan på klimatet.

Fondförvaltarna följer bolagens arbete och utvärderar deras prestationer för att säkerställa att de fortsätter att arbeta med klimatfokus. Som ett av Nordens största fondbolag har SEB Investment Management AB en stark position för att bedriva meningsfulla dialoger med bolagen vi investerar i och kan därmed påverka bolagen i en riktning för att göra hållbara val.

Fonden fokuserar på klimatfaktorer och vill att varje bolag som ingår i portföljen bidrar till en positiv klimatpåverkan samtidigt som de undviker betydande skada inom något område. Fondens förvaltare utvärderar också bolagens ledningsstruktur och relationer med anställda för att säkerställa god bolagsstyrning och att deras metoder inte skadar andra hållbarhetsfaktorer.

Medan hållbarhetsrelaterade funktioner är betydande i investeringsbeslutsprocessen, övervägs också noggrant andra egenskaper, som också beskrivs i fondens prospekt. När du bestämmer dig för att investera i fonden, beakta inte bara dess hållbarhetsrelaterade egenskaper utan även alla andra egenskaper som beskrivs i prospektet.

Fonden kategoriseras som en Artikel 9-fond som syftar till att fonden ska göra hållbara investeringar. 

Genom att investera i hållbara bolag syftar fonden till att främja positiva klimatresultat samtidigt som den kan generera avkastning för sina investerare.

SEB:s fondbolag, SEB Investment Management, har upplevt en ökad efterfrågan från investerare som önskar att investera i hållbara bolag som kan generera en god avkastning samtidigt som de har en positiv inverkan på klimat och samhälle.

Fondbolaget anser vidare att investeringar i hållbara bolag är en investeringsstrategi som kan leverera långsiktigt god avkastning för investerare. Det bygger på antagandet om att bolag som arbetar med hållbarhetsfrågor redan idag positionerar sig för en mer hållbar framtid och därmed bör lyckas på lång sikt vilket då leder till ökad omsättning och marknadsandelar.

Fonden förvaltas av Peter Tram och Charlotte Lind på SEB Investment Management. Peter har arbetat med förvaltning sedan 2010 och Charlotte har lång erfarenhet från räntemarknaden och företagsobligationer. Tillsammans använder de sina kompetenser för att skapa en hållbar investeringsstrategi.

Yield to worst (YTW) är den lägsta möjliga avkastningen som du som obligationsägare kan få om du håller obligationen till förfall, förutsatt att det inte sker någon betalningsinställelse. För att få en uppfattning om fondens YTW kan du räkna ut genomsnittet av YTW för alla obligationer i fonden baserat på deras portföljvikter. Detta kan hjälpa dig att bedöma portföljens avkastningspotential och totala risk.

Yield to worst ska inte ses som förväntad avkastning utan ger en överblicksbild av den nuvarande avkastningen i fondens underliggande investeringar före eventuella avgifter och kostnader för valutasäkringar. Inte heller priset på obligationerna och valutakursnivåer tas hänsyn till i måttet. 

Duration är ett mått på hur känslig en portfölj av obligationer är för förändringar i räntorna på marknaden. Genom att beräkna portföljens genomsnittliga duration kan du få en uppfattning om hur länge det tar för portföljen att betala tillbaka sitt investerade kapital och hur mycket portföljens värde kommer att förändras om räntorna rör sig uppåt eller nedåt. Om portföljen har en längre duration är den mer känslig för ränteförändringar.

Option-Adjusted Spread (OAS) är ett mått på skillnaden mellan räntan på en portfölj av obligationer och räntan på en liknande riskfri portfölj, efter att ha justerat för eventuella optioner eller andra komplexa säkerheter i portföljen. Genom att räkna ut portföljens OAS kan du bedöma portföljens risk och värde och jämföra den med andra liknande investeringar. 

Science-Based Targets (SBTi) är ett initiativ som hjälper bolag att sätta vetenskapligt grundade mål för att minska sina koldioxidutsläpp och bidra till att begränsa den globala uppvärmningen. Bolag som åtar sig att sätta sådana mål åtar sig att minska sina utsläpp i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2°C jämfört med förindustriella nivåer. SBT-initiativet har blivit alltmer populärt bland bolag som vill visa sitt åtagande för att minska sin klimatpåverkan och ta ett ledarskap i omställningen till en mer hållbar framtid.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.