Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Nordic Energy

En fond som investerar i förnybar energi och möjliggör energiomställning.

Fonden SEB Nordic Energy fokuserar på direkta investeringar i infrastrukturtillgångar inom förnybar energi i Norden. 

Investeringar kommer att göras i geotermiska energisystem, vattenkraftverk, solenergi, vindkraft och kraftvärme/kraftvärme och energieffektivitet, både genom nybyggnation och genom uppgradering av befintliga anläggningar för att öka effektiviteten och energiproduktionen. Fonden är öppen för institutionella investerare med en investeringshorisont på mer än 15 år.

SEB Nordic Energy – Investor Update

SEB Nordic Energy – Investor Update på svenska med portföljförvaltare Richard Gavel och Elin Löfblad, juni 2024.

Intervju med Elin Löfblad, portföljförvaltare och Nicklas Sörensen, vd, Locus Energy.

SEB Nordic Energy i korthet

  • Direktinvesteringar i förnybara energitillgångar i Norden. 
  • Fonden klassificeras enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom ramen för artikel 9 som en artikel 9-fond, en fond som har hållbara investeringar som mål. 
  • 15-årig investeringshorisont. 
  • Målstorlek (eget kapital): 15 mdkr (inom 5 år).

SEB Nordic Energy skapades för att möjliggöra en accelererad omvandling av energisektorn genom att förvärva, utveckla och integrera små och medelstora energitillgångar i större portföljer och investera i ny teknik för att öka energiproduktionen samt för att uppfylla moderna hållbarhetsstandarder och miljökrav. 

Små och medelstora lokala tillgångar för hållbar energiproduktion har en nyckelroll att spela i en framgångsrik omvandling av dagens nordiska energilandskap till ett mer hållbart, motståndskraftigt och effektivt energisystem som kan leverera mer kraft och därmed möjliggöra den nödvändiga elektrifieringen av industri och transporter. 

Redan idag utgör dessa tillgångar en betydande del av energiproduktionen i de nordiska länderna. Fonden erbjuder ett attraktivt risk-avkastningserbjudande, inflationsskydd, låg volatilitet och långsiktiga alternativa investeringsmöjligheter. 

Investeringar i förnybar energi i fokus

Med fokus på Norden kommer investeringarna att göras både i väderberoende energi, det vill säga sol- och vindkraft, planerbar energiproduktion, det vill säga vattenkraft, och nödvändig infrastruktur, det vill säga lokala elnät som behövs för att möjliggöra elproduktion och överföring av el.

Utanför sin huvudstrategi kan delfonden opportunistiskt investera upp till trettio procent (30 %) av sina tillgångar i andra energiinvesteringar, det vill säga energilagringssystem.

Investeringsmöjligheter finns inom energikällor och energilösningar

Bergvärme 

Utveckla energisystem för fastigheter som ska hyras ut till fastighetsägarna. 

Solenergi 

Investeringar i solenergi, både dedikerade solcellsparker och takinstallationer. 

Vattenkraft 

Investeringar i befintliga vattenkraft-anläggningar som kommer att uppgraderas av fonden. 

Vindkraft 

Investeringar i befintliga vindkraftssiter som kommer att uppgraderas av fonden.

Kraftvärme 

Investeringar i befintliga kraftvärmeverk med potential för ökad elproduktion.

Energieffektivitet 

Investeringar i energieffektivitetsprojekt och åtgärder för att minska utsläppen.

Varför investera i fonden SEB Nordic Energy?

  • Få exponering mot infrastrukturtillgångar inom förnybar energi i de nordiska länderna genom en väldiversifierad portfölj av investeringar.
  • Få tillgång till små/medelstora tillgångar som vanligtvis inte är i fokus för större infrastrukturfonder.
  • Hjälp till att lindra energibristen i norra Europa – fonden kommer att investera i lokal ny energiproduktion och i uppgradering av äldre energianläggningar för att öka energiproduktionen.
  • Ökad efterfrågan på energi, i kombination med energibrist och utfasning av fossila bränslen, kräver stora investeringar i förnybar energi. Det finns därför en möjlighet för investerare att bidra med sitt kapital för att finansiera, samt att få exponering mot, omställningen till förnybar energi.
  • Investerarna kommer att tillgodose det lokala behovet av finansiering och kunskapsöverföring till lokala kommuner och företag, för att påskynda omställningen till ett förnybart energibaserat samhälle.

Transition in numbers

Hållbarhetsfrågor är en integrerad del av fondens strategi. Alla investeringar ska syfta till att öka mängden förnybar energi i Norden, oavsett om det handlar om att etablera en ny solcellspark, att förvärva och uppgradera ett vattenkraftverk för att öka energiproduktionen eller att investera i ett elnät för att möjliggöra överföring av grön energi.

Fonden är klassificerad som en artikel 9-fond (en mörkgrön fond enligt EU:s SFDR-förordning, med hållbara investeringar som mål), som investerar i företag som syftar till att lösa de globala klimatutmaningarna.

Fonden kommer att mäta mängden förnybar energi som skapas av dess investeringar för att säkerställa att målen uppnås.

Fonden kommer att rapportera enligt EU:s taxonomi. Vidare kommer fonden att bidra till SEB Asset Managements övergripande mål att anpassa investeringarna till Parisavtalet och att nå nettonollutsläpp av växthusgaser från sina investeringar till 2040.

Våra strategiska partner

Norska Asplan Viak har samma roll som Greenergy på den norska marknaden, men alla projekt koordineras av Greenergy på nordisk nivå.

Besök Asplan Viak AS

Det finska företaget Granlund fyller samma roll som Greenergy på den finska marknaden, men alla projekt koordineras av Greenergy på nordisk nivå.

Besök Granlund Oy

Greenergy är ett dotterbolag till teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB. Bolaget bistår fonden med att bygga lokal förnybar energi för fastighetsägare, kommuner och industrier i Norden. Greenergy har det övergripande åtagandet från projektidé till konstruktion, drift och förvaltning och fokuserar på geotermisk energi, solenergi, vätgas och värmekraft. I gengäld förbinder sig kunden att köpa den producerade energin till ett förutsägbart pris som inkluderar investeringskostnad och drift.

Besök Greenergy AB

SEB samarbetar med Locus Energy där de har ett särskilt fokus på förvärv och utveckling av befintliga tillgångar inom vattenkraft, vindkraft, bioeldade kraftvärmeverk och distributionsnät.

Besök Locus Energy AB

Rison Capital är ett svenskt finansieringsbolag inom klimatteknik. De erbjuder en heltäckande uthyrningslösning för sina kunders hela portfölj av energieffektivitet och utsläppsminskningsåtgärder. Kontrakten omfattar ofta, men är inte nödvändigtvis begränsade till, LED-belysning, uppvärmning, ventilation, elektrifiering och andra lösningar för förnybar energi på plats. Genom att samla många projekt, oavsett storlek, antal och teknik, i ett enda kontrakt får kunderna en praktisk och snabb lösning för deras omställning till klimatneutralitet.

Besök Rison Capital

Kontakta oss

Richard Gavel
Portfolio Manager, Real Estate & Infrastructure 
SEB Asset Management
richard.gavel@seb.se


Elin Löfblad

Portfolio Manager, Real Estate & Infrastructure 
SEB Asset Management
elin.lofblad@seb.se


Håkan Brodin
Institutional Sales
SEB Asset Management
hakan.brodin@seb.se


This information does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase any securities. Any such offer or solicitation offer may only be made at the time eligible investors receive confidential commitment agreements, prospectuses, and articles of association (“Fund Documents"), which include, among other things, information with respect to risk factors.

An investment in the Fund is only suitable for certain “Sophisticated Investors” (as defined by law) who have no need for near-term liquidity. Such an investment provides limited liquidity because interests in the Fund are not freely transferable and may be transferred only under the limited circumstances set forth in the Fund Documents. Please contact your client executive for further information.

The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law. Any person who comes into possession of this information is required to inform themselves about such restrictions.