Hållbarhetsrisk och påverkan i investeringsbeslut och rådgivning

SEB har som ambition att ha kunder som är välinformerade om hur SEB som finansinstitut arbetar för att integrera hållbarhetsrisk och påverkan i investeringsbeslut och -rådgivning, i linje med Europeiska unionens Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Som stor institutionell investerare i Norden för privat-, företags- och institutionella kunder har SEB som ambition och ansvar att skapa hållbart värde för våra kunder samtidigt som vi tar hänsyn till potentiell negativ påverkan av vår investeringsverksamhet på miljö och samhälle.

SEB-koncernen erbjuder investeringsprodukter och tjänster till privatkunder, företag och institutioner. SEB tillhandahåller också traditionell försäkring och fondförsäkring som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

För att stödja våra kunder och andra intressenter vill vi här ge en övergripande beskrivning av vårt sätt att arbeta, i linje med EU:s Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Sustainable Finance Disclosure Regulation) som trädde i kraft den 10 mars 2021.

Som övergripande dokument har SEB antagit Policyn för integrering av hållbarhetsrisk och påverkan i investeringsbeslut och investeringsråd för SEB-koncernen (på engelska).  Policyn beskriver ramverket för hur hållbarhetsrisker och negativa hållbarhetspåverkan hanteras i relation till investeringsbeslut och investerings- och försäkringsrådgivning i SEB AB (banken), SEB Investment Management AB (SEB:s fondbolag) och i SEB Pension & Försäkring (SEB:s livförsäkringsbolag).

  • Principer för hur vi integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och investerings- och försäkringsrådgivning. Principerna omfattar diskretionära mandat, fonder som förvaltas inom SEB-koncernen och i fonder som förvaltas av externa parter.
  • Principer för hur vi betraktar negativ hållbarhetspåverkan i investeringsbeslut, investerings- och försäkringsrådgivning:
    - För diskretionära mandat och SEB-fonder har SEB-koncernen ett ramverk för hållbarhetspolicyer för att identifiera negativ påverkan och vägleda kredit- och investeringsbeslut. Policyerna, som revideras löpande, är integrerade i de olika divisionerna och dotterbolagen och justeras för deras specifika verksamhetsområden.
    - För externa fonder som SEB erbjuder ställs flera krav på det externa förvaltningsbolaget, till exempel att de ska ha undertecknat PRI (Principles of Responsible Investments)Ersättningspolicy – i ersättningspolicyn för SEB-koncernen har hållbarhetsrisker inkluderats.
  • Läs om hur SEB integrerar hållbarhetsrisk och påverkan i investeringsbeslut och -rådgivning och beaktar negativ hållbarhetspåverkan.

För privatkunder
Hållbarhet för privatkunder, Privat Bankingkunder och Förvaltning av diskretionära mandat
Hållbarhet i SEB:s fondbolag
Hållbarhet i SEB Pension och Försäkring
Hållbarhet i Traditionell försäkring Gamla Liv