Hållbara investeringar

Hållbarhet blir allt viktigare, inte bara för oss på SEB utan också för våra kunder och samhället. För oss handlar det om att fatta bättre investeringsbeslut och skydda våra kunders pengar.

SEB är en av de största institutionella investerarna i Norden med över 2 000 miljarder kronor i förvaltade tillgångar för privata och institutionella kunder. Vi strävar efter att ha ett omfattande och konkurrenskraftigt erbjudande till privatkunder, företag och institutioner där miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter är fullt integrerade i investeringsprocesserna för att möta kundernas förväntningar och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. SEB:s fondbolag Investment Management AB och SEB Liv & Pension har omfattande hållbarhetspolicyer som tillämpas på alla investeringar.

Hållbarhet i fondbolaget

Investeringsstrategierna i SEB:s fondbolag SEB Investment Management AB baseras på inkludering av företag som bedriver ett bra hållbarhetsarbete eller har väl definierade planer för omställning, exkludering av branscher och företag som inte uppfyller fondbolagets hållbarhetskriterier, samt kontinuerligt engagemang i de företag som det investerar i.

I december 2020 antogs en stärkt hållbarhetspolicy, tillsammans med en klimatstrategi, av fondbolagets styrelse. Framöver kommer samma metoder och kriterier att användas för alla fonder, vilket till exempel innebär att företag som producerar eller utvinner fossila bränslen utesluts.

Under 2020 höjde SEB ytterligare hållbarhetsnivån i sina egna fonder. Vid årsskiftet förvaltades nära 45 procent (35), 304 miljarder kronor, av fondbolagets kapital enligt den högsta nivå av hållbarhetskriterier. Av SEB:s totalt förvaltade kapital, förvaltades cirka 14 procent (13) enligt samma kriterier.  Läs mer om hållbarhet i fondbolaget. 

Påverkansinvesteringar

SEB är en av Europas största förvaltare av mikrofinansfonder. Genom att investera i mikrofinansfonder kan investerare få avkastning samtidigt som den får social påverkan. Via mikrofinansinstitutioner erbjuder mikrofinansfonder lån till låginkomsttagare i utvecklingsländer, vilka ofta är uteslutna från de finansiella marknaderna. Det totala värde var vid slutet av 2020 nära 8 miljarder kronor, kapital som når över 22 miljoner entreprenörer i omkring 60 utvecklingsländer.

Den nya Lyxor SEB Impact Fund investerar i företag som bidrar till att lösa framtida globala utmaningar. Företagen verkar inom fem områden kopplade till FN:s hållbara utvecklingsmål – hållbar energi, vattenförsörjning, livsmedel och jordbruk, resurseffektivitet och social utveckling. 

Det totala värdet av SEB påverkans- och tematiska fonder (inkluderar mikrofinansfonder, Impact Opportunity Fund, Green Bond Fund och Lyxor SEB Impact Fund) var vid slutet av 2020 över 12 miljarder kronor. 

Vi följer PRI som förvaltare och ägare

SEB undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2008 och har sedan dess årligen rapporterat hur de sex principerna följts. I PRI:s klassificering av hållbara investeringar 2020 fick SEB:s fondbolag högsta möjliga betyg (A+) för strategi och styrning, och betyget A i alla andra kategorier.

SEB:s livbolag Pension och försäkring har undertecknat PRI som kapitalägare. Att även inkludera kapitalägarperspektivet ger SEB en möjlighet att nå nya samarbetsforum och kunna föra en dialog kring hållbarhet med andra kapitalägare samt ställa krav på externa förvaltare.

Hållbarhet i Livbolaget

På SEB Pension och försäkring är hållbarhet är integrerad i investeringsanalysen, vilket innebär att vi utvärderar investeringens påverkan på miljö, människor och samhället. Vi analyserar risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv innan vi fattar ett investeringsbeslut. Vår investeringsmodell innefattar också SEB:s policyer och värderingar liksom internationella riktlinjer och konventioner.

På livbolaget använder vi oss av inkludering, exkludering och engagemang, och för att få större genomslag i har vi ett nära samarbete med SEB:s fondbolag. Läs mer om hållbarhet i Pension och försäkring.

Externa fonder som ingår i SEB:s utbud

SEB erbjuder fonder som förvaltas av externa parter (externa fonder) och som utvärderas av ett speciellt fondanalysteam hos SEB. Hållbarhetsutvärderingen är integrerad i hela beslutsprocessen, både i urvalet av externa fonder och i övervakningen av utvalda förvaltare. Alla externa fondbolag är skyldiga att underteckna principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). Vid utgången av 2020 hade 100 procent (100) av dessa företag undertecknat PRI.