Ansvarsfull och proaktiv rådgivning

Relationer och förtroende är grunden för allt vi gör. Våra kunder anförtror oss inte bara med sina pengar utan också med sina ambitioner och planer för framtiden. I ett samhälle där osäkerhet och komplexitet ökar, vill vi vara en förtroendefull partner med ett långsiktigt perspektiv.

Värderingar som guidar oss

Utgångspunkten för vår verksamhet bygger på våra värderingar – kunderna först, engagemang, samarbete och enkelhet. De vägleder våra handlingar och återspeglar vilka vi är och vad vi tror på. 

Läs mer om värderingarna här.

Ett viktigt verktyg för oss är vår Uppförandekod. Dokumentet, som uppdateras varje år, beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper medarbetare i deras ansträngningar att bygga långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter.

Läs mer om Uppförandekoden.

Ansvarsfull rådgivning och utlåning

Vi vill göra det lättare för våra kunder att få egen kontroll och en heltäckande bild av sin ekonomi. Vi förser dem med relevanta verktyg för att de ska kunna fatta egna beslut och lyfter fram både möjligheter och risker.

 En viktig del i ansvarsfull utlåning är att säkerställa att kunderna klarar av att betala sina skulder. Därför baseras alltid våra kreditbeslut på kundens individuella situation och återbetalningsförmåga. Vi arbetar med ärlig och etisk marknadsföring och undviker medvetet produkter som till exempel SMS-lån.

Digital service

Banker liksom andra branscher ser en kraftigt ökande efterfrågan på digitala tjänster. Tillgången till relevant, tillgänglig och riktade information blir allt viktigare eftersom människor behöver fatta rätt beslut i vardagen.

 I Sverige och Baltikum har vi digitala verktyg för att underlätta rådgivning och förståelse för kundernas ekonomi. Vi erbjuder digitalt pensionsrådgivning via telefon med en delad skärm med kontrakt som kan signeras digitalt. Under 2018 lanserade SEB i Sverige ett verktyg för digital rådgivning som ger kunderna möjlighet att få en diagnos på sin privatekonomi. SEB använder sig av en funktion, som utgår från kundens ekonomiska helhet, inte bara från ett investeringsperspektiv.

Förbättrade kundupplevelser

Allteftersom den tekniska utvecklingen går framåt vill vi möta våra kunder via fler nya kanaler. Sociala medier som Facebook, Twitter och Skype är kanaler där vi samverkar och kan ge stöd. 

Kunderna kan lämna synpunkter via flera kanaler – personligen på kontoret, via telefon eller webbkanaler i olika former. Det gäller både vid beröm, förslag eller klagomål. Målet är att vi ska åtgärda ett klagomål direkt och så nära källan till det uppkomna ärendet som möjligt. Om den medarbetare som tar emot ärendet inte kan lösa frågan kontaktar vi kunden inom två arbetsdagar med besked om beslutad åtgärd eller om ärendet ska utredas vidare.

Det finns ett särskilt kundrelationsteam som hanterar överprövningar i de fall kunden fortfarande inte känner sig nöjd. Klagomålen registreras i SEB:s operationella riskinformationssystem. 

Kundens integritet

Förtroendet från SEB:s kunder är grundat på respekt för, och skydd av, deras integritet. SEB har aktivt arbetat för att efterleva GDPR, EU:s reformerade lagstiftning om dataskydd som trädde i kraft 2018 och som har stärkt individernas rättigheter när det gäller hur deras uppgifter hanteras av företagen.