Ansvarsfull och proaktiv rådgivning

Relationer och förtroende är grunden för allt vi gör. Våra kunder anförtror oss inte bara med sina pengar utan också med sina ambitioner och planer för framtiden. I ett samhälle där osäkerhet och komplexitet ökar, vill vi vara en förtroendefull partner med ett långsiktigt perspektiv.

Värderingar som guidar oss

Utgångspunkten för vår verksamhet bygger på våra värderingar – kunderna först, engagemang, samarbete och enkelhet. De vägleder våra handlingar och återspeglar vilka vi är och vad vi tror på. 

Läs mer om värderingarna här.

Ett viktigt verktyg för oss är vår Uppförandekod. Dokumentet, som uppdateras varje år, beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper medarbetare i deras ansträngningar att bygga långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter.

Läs mer om Uppförandekoden.

Ansvarsfull rådgivning och utlåning

Vi vill göra det lättare för våra kunder att få egen kontroll och en heltäckande bild av sin ekonomi. Vi förser dem med relevanta verktyg för att de ska kunna fatta egna beslut och lyfter fram både möjligheter och risker.

 En viktig del i ansvarsfull utlåning är att säkerställa att kunderna klarar av att betala sina skulder. Därför baseras alltid våra kreditbeslut på kundens individuella situation och återbetalningsförmåga. Vi arbetar med ärlig och etisk marknadsföring och undviker medvetet produkter som till exempel SMS-lån.

Hantera möjlig negativ påverkan

SEB strävar efter att identifiera och utvärdera områden inom klimat och miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer samt antikorruption, där banken genom sina affärsrelationer skulle kunna ha negativ påverkan.

I Sverige inleddes under 2019 ett pilotprojekt för att bättre stödja rådgivare till företagskunder i deras kunddialoger om hållbarhetsrelaterade risker. Rådgivarna fick en översikt över dessa risker samt frågor om miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt antikorruption, som var anpassade till specifika sektorer. 

Gensvaret på verktyget från kunder och rådgivare var positivt, eftersom det bidrog till att öka riskförståelsen och fördjupade relationen. 

Digital service

Banker liksom andra branscher ser en kraftigt ökande efterfrågan på digitala tjänster. Tillgången till relevant, tillgänglig och riktade information blir allt viktigare eftersom människor behöver fatta rätt beslut i vardagen. I Sverige och Baltikum har vi digitala verktyg för att underlätta rådgivning och förståelse för kundernas ekonomi. Vi erbjuder digitalt pensionsrådgivning via telefon med en delad skärm med kontrakt som kan signeras digitalt. 

Förbättrade kundupplevelser

Kunderna kan lämna synpunkter via flera kanaler – personligen på kontoret, via telefon eller digitala kanaler i olika former. Målet är att vi ska åtgärda ett klagomål direkt och så nära källan till det uppkomna ärendet som möjligt. Det finns ett särskilt kundrelationsteam som hanterar överprövningar i de fall kunden inte känner sig nöjd. Klagomålen registreras i SEB:s operationella riskinformationssystem. 

Kundens integritet

I SEB behandlar vi alltid informationen som våra kunder anförtros oss på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av de personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem och hur länge vi sparar uppgifterna.

Så behandlar vi personuppgifter