Så arbetar vi

Hållbarhet är integrerat i SEB:s verksamhet inom områden där vi har stora möjligheter att påverka. Genom att fokusera på dessa områden vill vi bidra till omställningen till en hållbar framtid.

Ansvarsfull och proaktiv rådgivning

Vi strävar efter att underlätta kundernas egen kontroll och förståelse för deras ekonomiska situation. Vi engagerar oss också för att förstå våra kunders behov och preferenser i deras omställning. Vår rådgivning ska vara av hög kvalitet utifrån både kort- och långsiktiga behov och inkludera miljö-, sociala och styrningsrelaterade aspekter (ESG). 

Läs mer

Hållbar finansiering

Vi strävar efter att bidra till att skifta kapitalflöden till koldioxidsnål verksamhet, öka andelen grön finansiering och omställningsfinansiering och positivt påverka kundernas hållbarhetsfokus.

Läs mer

Hållbara investeringar

Vi strävar efter ett omfattande och konkurrenskraftigt erbjudande där miljö-, sociala och styrningsrelaterade faktorer är helt integrerade i alla investeringsprocesser. Vi utför vår ägarroll på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer 

Innovation och entreprenörskap

Vi drivs av en stark tro på att entreprenörer och innovativa företag är nyckeln för att skapa en bättre värld. Vi stödjer innovation och entreprenörskap för att driva den ekonomiska utvecklingen och för att bidra till att skapa nya jobb och tillväxt i samhället.

Så jobbar vi med innovation och entreprenörskap

Miljö- och klimatfrågor är väsentliga delar i alla framgångsfaktorer, både ur risk- och möjlighetsperspektiv.

Så här jobbar vi med vårt eget klimatavtryck

Grundläggande aspekter

Fem grundläggande aspekter – finansiell styrka och motståndskraft, riskhantering, affärsetik och uppförande, brottsförebyggande och medarbetare – utgör basen för bankens långsiktiga framgång. SEB är ett företag i en förtroendebransch, och brister inom något av dessa områden skulle begränsa våra möjligheter att skapa långsiktiga värden för intressenterna.