Så här arbetar vi

Tydliga och effektiva strukturer för ansvarsfördelning säkerställer att SEB:s hållbarhetsarbete riktar in sig på relevanta frågor och att de implementeras i hela företaget. Stark etik, effektiv styrning och adekvat rapportering stödjer vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsstyrning

Styrelse

Styrelsen är ansvarig för att besluta om SEB:s strategi och förhållningssätt till hållbarhet. I förekommande fall behandlas frågor i någon av styrelsens inrättade kommittéer: Risk and Capital Committee; Remuneration and Human Resources Committee; och Audit and Compliance Committee.

VD och koncernledningen

Verkställande direktören beslutar i koncernledningen om utveckling och genomförande av företagets hållbarhetsstrategi i enlighet med strategi som fastställts av styrelsen.

Hållbarhetskommittén

VD har utsett en operativ styrgrupp, Hållbarhetskommittén, som ansvarig för SEB:s hållbarhetsaktiviteter. Hållbarhetskommittén leds av en ledamot i Verkställande ledningen (Chief Marketing and Communications Officer) och omfattar seniora representanter från alla divisioner samt tillämpliga koncernfunktioner, inklusive koncernens centrala hållbarhetsteam.

Centrala hållbarhetsteamet

Centrala hållbarhetsteamet ansvarar för att samordna och driva den övergripande hållbarhetsagendan inom SEB, säkerställa genomförande i enlighet med styrelsens direktiv och att rapportera om framsteg.

Genomförande

Chefer för division, affärsområde och koncernfunktion ansvarar för att säkerställa att aktiviteter genomförs och att instruktioner är i linje med applicerbara riktlinjer och policys, såsom hållbarhetspolicyn.