Styrning, policys och rapportering

Tydliga och effektiva strukturer för ansvarsfördelning säkerställer att SEB:s hållbarhetsarbete riktar in sig på relevanta frågor och att de implementeras i hela företaget. Stark etik, effektiv styrning och adekvat rapportering stödjer vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsstyrning

Styrelse

Styrelsen ansvarar för att upprätta en strategi för hållbarhetsarbetet och en organisation för att genomföra denna strategi. Styrelsen godkänner SEB:s hållbarhetspolicy liksom hållbarhetsredovisningen, som ingår i SEB:s årsredovisning. Styrelsen uppdateras regelbundet i hållbarhetsfrågor.

VD och koncernchef

Verkställande direktören och koncernchefen ansvarar för genomförandet av hållbarhetsstrategin och införandet av styrningsstrukturen som fastlagts av styrelsen.

Group Executive Sustainability Committee

VD och koncernchef har inrättat en koncernövergripande hållbarhetskommitté (GESC) för att hantera genomförandet av SEB:s hållbarhetsstrategi. GESC är ett beslutsorgan som leds av VD.

Sustainable Bankning 

Sustainable Banking är ett operativt organ i SEB som ansvarar för att samordna och driva den övergripande hållbarhetsagendan i nära samarbete med divisionerna och koncernens stabs- och stödfunktioner. Sustainable Banking leds av Chief Sustainability Officer som är medlem i GESC.

Divisioner

Alla divisionschefer, liksom chefer för stabs- och stödfunktioner ansvarar för att säkerställa att rutiner och kontroller finns på plats för att genomföra och följa företagens mål, strategi och policyer som fastställts av styrelsen, VD och GESC.

För fullständig beskrivning av SEB:s modell för hållbarhetsstyrning, läs mer i Corporate Sustainability Policy (på eng).