Så här arbetar vi

Vår hållbarhetsstyrning

Styrelse

Antar hållbarhetspolicyn (CS). I förekommande fall behandlas ärenden av styrelsen eller dess särskilda kommittéer - Risk- och kapitalkommittén, Revisions- och compliance-kommittén och Ersättnings- och Human Resources-kommittén.

Verkställande ledningen

Verkställande ledningen fattar beslut om koncernens målsättningar och SEB:s hållbarhetsstrategi. Godkänner hållbarhetspolicyn. Koncernens kommunikationschef ansvarar för hållbarhetsarbetet i Verkställande ledningen.

Hållbarhetskommittén

En underkommitté till Verkställande ledningen. Har ett delegerat ansvar för samordning, förankring och genomförande av hållbarhetsstrategin, dess mål samt årets aktivitetsplan. Kommittén har 14 medlemmar, som representerar alla affärsenheter och stödfunktioner. Ordförande i kommittén är koncernens kommunikationschef.

Centrala hållbarhetsteamet

Ingår i Group Communications. Koordinerar övergripande och driver hållbarhetsarbetet inom SEB. Är ansvarigt för genomförandet av hållbarhetsstrategin samt för rapportering om årliga framsteg. Övervakar utvecklingen av och stödjer koncernens affärs- och stabsenheter i deras arbete med genomförandet av strategin och de åtta affärsprioriteringarna. Funktionen arbetar nära affärsdivisionerna och koncernfunktioner som HR, Compliance, Säkerhet, Inköp och Fastigheter, Samordningsansvariga finns på landsnivå i Tyskland, Estland, Lettland och Litauen.

Lokala hållbarhetskommittéer

Sköter det dagliga hållbarhetsarbetet på inom respektive uppdelning, land eller stabsfunktion. Rapporterar om framstegen.

Chefer och medarbetare

Varje avdelningschef, affärsområde och koncernfunktion ansvarar för att säkerställa att aktiviteter genomförs och att instruktioner är i linje med applicerbara riktlinjer och policys, såsom hållbarhetspolicyn.