Vårt förhållningssätt

På SEB har vi en stark ambition att bidra till hållbar utveckling, och vi engagerar oss för att stötta våra kunder i omställningen till en bättre värld.

För oss innebär hållbar utveckling att vi tar hänsyn till vår ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan i alla våra affärsbeslut. Det innebär också att vi anpassar vår strategi för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Genom långsiktiga relationer och engagerade medarbetare tillhandahåller vi innovativa produkter och tjänster, kvalitativ rådgivning, tillsammans med de högsta standarderna för bolagsstyrning, efterlevnad och riskhantering.
På så sätt vill vi bidra till långsiktig hållbar tillväxt och skapa värde för våra kunder, aktieägare, anställda och samhället i stort.

Del av SEB:s affär

Hållbarhet är en viktig del av SEB:s affärsstrategi

  • Vi fokuserar på innovation av nya produkter och tjänster för att möta våra allt mer avancerade hållbarhetsbehov hos våra kunder.
  • Vi klassificerar kreditportföljen och det förvaltade kapitalet som förvaltas enligt hållbarhetskriterier.
  • Vi stärker rådgivningstjänster för att hjälpa våra kunder i deras omställning.
  • Vi utvecklar och stärker kontinuerligt våra egna policys, integrerar hållbarhets-KPIer i incitamentsprogram för ledande befattningshavare och ökar kunskapen om hållbarhet bland våra medarbetare.