Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Stiftelsen – bankens pensionsstiftelse

Information med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet.

Syftet med SEB-Stiftelsen

Syftet med SEB-Stiftelsen – som nedan benämns Stiftelsen – är att trygga de pensionsförmåner som Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) utfäst sig i en pensionsplan som bygger på gällande kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation och Finansförbundet eller på annan överenskommelse.

Pensionsplanen berör personer som är eller har varit anställda i SEB och/eller i Skandinaviska Banken eller i Enskilda Banken, eller i helägt dotterbolag till SEB (som nedan benämns Bolagen), samt efterlevande till sådana personer, om inte pensionsutfästelserna är försäkrade. I det nedanstående kallas dessa Destinatärerna.

Även om Bolagen gör avsättningar till Stiftelsen för att trygga sina åtaganden, är det likafullt Bolagen som ansvarar för pensionsåtagandena och den finansiella risk som hänger ihop med dem.

Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse som består av sex ledamöter. Tre av ledamöterna utses av arbetsgivaren, det vill säga SEB. Övriga tre skall vara Destinatärer till Stiftelsen och befattningshavare i SEB.

Stiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholm. De bestämmelser som reglerar Stiftelsens verksamhet finns i huvudsak i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., samt i Finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser (FFFS 2019:19).

Stiftelsen är registrerad i Stockholm, Sverige, med adress KG5,106 40 Stockholm och med följande telefonnummer och e-postadress:

Telefon +46 771 621 000

E-post: sebstiftelsen@seb.se

Principer för aktieägarengagemang

Stiftelsens styrelse har delegerat den löpande förvaltningen till en placeringskommitté. I kommittén ingår Stiftelsens ordförande, en styrelseledamot som representerar Bolagen och en ledamot som representerar Destinatärerna. I kommittén finns också placeringsexperter från SEB. Placeringskommittén är den instans som löpande fattar beslut om Stiftelsens investeringar inom ramen för Stiftelsens placeringsriktlinjer.

Principerna för aktieägarengagemang gäller samtliga större innehav som Stiftelsen har. När det är tekniskt möjligt och viktigt ur ett aktiestyrningsperspektiv deltar Stiftelsen i röstningar i bolag. Det gäller bolag där Stiftelsen har en betydande andel av rösterna eller där innehavet har ett stort ekonomiskt värde för Stiftelsen.

Placeringsprofil

Stiftelsen har en profil för sina investeringar som möjliggör att portföljen som helhet över tid ska uppnå en positiv realavkastning.

Investeringsstrategin bygger på matchnings-, diversifierings- och portföljprincipen.

Matchningsprincipen innebär att Stiftelsens portfölj är placerad på sådant sätt att det är möjligt att nå avkastningsmålet.

Diversifieringsprincipen medför att portföljen är spridd inom och mellan olika tillgångsslag, marknader, branscher, etc. i syfte att minska effekten av enskilda negativa händelser bland portföljens innehav.

Portföljprincipen innebär att portföljen kan innehålla tillgångar som var för sig kan ses som riskfyllda, men som i sammanhanget – som en del av portföljen – har egenskaper som gör att matchnings- och diversifieringsprinciperna efterlevs.

Stiftelsen följer SEB:s policy för hållbara investeringar i sina placeringar. SEB:s policy för hållbarhetsfrågor finns på sebgroup.com.

Ekonomisk ställning

Stiftelsens kapital uppgick per den 30 november 2020 till 38 684 Mkr.

Tillhandahållande av information i pappersform

Stiftelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla följande information pappersform till sina Destinatärer

  • Informationen som anges ovan
  • Stiftelsens stadgar
  • Stiftelsens placeringsriktlinjer
  • Stiftelsens årsredovisning

För att få del av sådan information kontaktar du: sebstiftelsen@seb.se