Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s yttranden över förslag till årsstämman

Carl Axel Bruno (punkt 22)

Förslag

BankID används brett i samhället av exempelvis banker, myndigheter och vården och vi är trygga i att BankID uppfyller de högt ställda krav och regelverk som finns för tekniska säkerhetsfunktioner. Vi bedömer inte att den förändring som beskrivs i förslaget är korrekt eller nödvändig. Vi vill också framhålla att SEB har stort fokus på våra kunders säkerhet, och att vi noggrant följer utvecklingen i samhället och kontinuerligt utvärderar och stärker våra rutiner, processer och system.

Johan Appelberg (punkt 23)

Förslag

Förnyelse av BankID på kort är att likställa med ett nytt BankID, även om man behåller samma PIN och PUK-kod. För att få ett nytt BankID på kort i SEB idag finns det två sätt. Man kan antingen boka tid på ett bankkontor och där legitimera sig med en giltig svensk ID-handling, eller ringa telefonbanken där man behöver legitimera sig antingen med digipass eller mobilt BankID (detta eftersom det inte finns någon lösning för att kunna legitimera sig med BankID på kort via telefon).

Det finns i dagsläget inte möjlighet att beställa BankID på kort via Internetbanken, och vi har i nuläget inte några planer på att införa en sådan lösning. Vi ser dock kontinuerligt över våra processer. 

Vad gäller frågan om automatiska utskick av BankID på kort när giltighetstiden löpt ut är detta inte möjligt. Det beror på att BankID-kort i regelverken som SEB måste följa likställs med pass eller annan ID-handling, och på att inga fysiska ID-handlingar därmed får skickas ut utan beställning av kunden.

Greenpeace Nordic och Naturskyddsföreningen (punkt 24)

Förslag

SEB har förbundit sig till att kontinuerligt anpassa sin affärsstrategi så att den bidrar till Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål, och har utformat en hållbarhetsstrategi som är i linje med den utveckling som behövs av både SEB och dess kunder för att uppfylla målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Då det inte finns några vedertagna vägar för hur finansiella institut ska agera på kort, medel, och lång sikt, har SEB utformat egna riktlinjer. I detta sammanhang är bankens Index för fossilexponering det mest vägledande och innebär att SEB kommer att vara i linje med, eller överträffa, de mest trovärdiga scenarierna från The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) samt Internationella energirådet (IAE) vad gäller att leva upp till målen i Parisavtalet. Som en av de grundande undertecknarna till Net Zero Banking Alliance har SEB också åtagit sig att anpassa sin kreditportfölj i enlighet med målet att nå netto-nollutsläpp år 2050 eller tidigare, och har som del i detta satt netto-nollanpassade delmål till 2030 för specifika sektorer. Avslutningsvis ser SEB det som sin roll att möjliggöra den nödvändiga hållbarhetsomställningen genom att samarbeta med våra kunder, vilket betyder att vi både engagerar oss och stöttar våra kunder på deras omställningsresor, men också att vi avslutar kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka. I tillägg vill SEB att våra kunders omställning ska snabbt, men utan att skapa oproportionerliga konsekvenser för samhället i stort. 

Nedan berättar SEB mer om sin hållbarhetsstrategi, de ambitioner och mål som banken har antagit på klimatområdet, samt hur SEB ser på sin roll i hållbarhetsomställningen.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och vår riktning är tydlig – SEB är och skall vara en del av den omställning som måste ske. Vi har förbundit oss till att vara det genom att skriva under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och gå med i Net Zero Banking Alliance, vilket betyder att vi åtagit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi så att den bidrar till Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål.

Detta är mycket viktigt för oss då vi som bank har förmågan, möjligheten och ansvaret att påverka den värld vi verkar i. Det är också därför vi har som vår ambition att vara en ledande katalysator i hållbarhetsomställningen. Vi ser det som vår roll att möjliggöra denna nödvändiga förändring genom att samarbeta med våra kunder i deras omställning till mer hållbara affärsmodeller och stödja samhället att nå nettonollutsläpp till 2050. Det betyder att vi både engagerar oss och stöttar våra kunder i deras omställning, men också att vi avslutar kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.

Vi har alla en stor uppgift framför oss. Den nödvändiga hållbarhetsomställningen kommer att kräva stora ansträngningar från hela samhället om vi ska lyckas uppnå de resultat vi strävar efter. Vi måste omvärdera de flesta aspekter av hur vi lever, konsumerar, transporterar och tillverkar. En ytterligare utmaning är det faktum att omställningen måste ske snabbt, men utan att skapa oproportionerliga störningar för samhället i stort. 

Vi är medvetna om att detta är komplexa frågeställningar och att det finns olika synsätt om vad som är den bästa vägen framåt, och vi välkomnar dialog och samarbete med alla intressenter. Det är också därför vi kontinuerligt har, och genom åren har haft, omfattande dialog med olika intressenter och experter.

En viktig aspekt i omställningen är samhällets behov av att minska sitt beroende av fossilrelaterade produkter givet deras stora negativa inverkan på klimatet. Detta är en uppfattning som SEB delar till fullo. Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle kommer samtidigt att kräva omfattande investeringar. Enligt Internationella energirådet (IAE) och andra sakkunniga kommer de befintliga energibolagen att spela en väldigt viktig roll i denna omställning och kommer att behöva stora summor kapital för att kunna ställa om. En stor del av kapitalet till dessa investeringar kommer att behöva genereras genom dessa bolags nuvarande aktiviteter, varför dessa aktiviteter på kort sikt är en nödvändighet för bolagens och övriga samhällets omställningsförmåga.    

Från vårt perspektiv råder det ingen motstridighet mellan våra åtaganden om FN:s klimatmål, Parisavtalet och Net Zero Banking Alliance och att stötta kunder med stora klimatavtryck att ställa om – tvärtom. Om samhället ska lyckas uppfylla Parisavtalet måste de företag som har de största klimatavtrycken ställa om. Det är också viktigt att komma ihåg att fossilrelaterade produkter kommer att vara en nödvändighet för att våra samhällen ska fungera under omställningen. Därför ser vi det inte heller som ett problem att ha kunder som tillhandahåller produkter som är nödvändiga under omställningen, så länge dessa ligger i framkant vad gäller omställningen inom sina respektive branscher och har trovärdiga omställningsplaner. Parallellt stöttar vi också företag och privatpersoner som konsumerar dessa produkter att ställa om till mindre fossilintensiv produktion och konsumtion samt förnybar energi, och adresserar därmed även efterfrågesidan av utmaningen.

I linje med våra ambitioner har vi de senaste åren stärkt våra åtaganden på klimatområdet:

 • Olje- och gasstrategi
  SEB har utvecklat en olje- och gasstrategi för att gradvis minska SEB:s kreditexponering mot sektorn. 2019 definierade SEB en riskaptit i absoluta termer för sin kreditexponering mot prospektering och produktion av olja och gas (E&P) samt sektorn för tjänster kopplade till oljefält. Denna riskaptitnivå revideras ner på årlig basis. Sedan 2019 har exponeringen minskat med 49% (2022).     
 • Reviderad branschpolicy
  Under 2021 stärkte SEB sin branschpolicy om fossila bränslen och antog en strategi som innebär en gradvis förflyttning från företag som saknar en trovärdig omställningsplan (Scope 1&2&3) i enlighet med Parisavtalet. Detta i enlighet med vår övertygelse att vi kan uppnå störst positiv påverkan för klimatet genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem i deras omställning. Om vi dock över tid inte ser den önskad utvecklingen kommer vi att avsluta kundrelationen. Detta är också en del av vår strategi. 
  Policyn definierar och reglerar SEB:s syn på fossilbranschen, och innefattar bland annat restriktioner för SEB:s finansieringsaktiviteter samt en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot olika typer av fossila bränslen och utvinningsmetoder. Den stärkte också SEB:s riktlinjer om känsliga miljöområden såsom Arktis.
 • Uppdaterad koncerngemensam hållbarhetsstrategi samt nya ambitioner och mål
  Under 2021 presenterade SEB en uppdaterad hållbarhetsstrategi för koncernen som beskriver SEB:s roll i omställningen till ett hållbart samhälle.
  Som en del i detta introducerade SEB även ett mål – Index för fossilexponering (det bruna) – för att minska fossilexponeringen i energiportföljen med 45 till 60% år 2030 jämfört med 2019 års basvärde. Detta mål för bankens utlåning bygger på Internationella energirådets (IEA) och Network for Greening the Financial Systems (NGFS) 1.5-gradersanpassade scenarier, i vilka framgår att utbudet av fossil energi behöver minska med a) IEA (världen) 30%[1] och b) NGFS (Europa) 45%.[2]

  SEB antog även en ambition – Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna). Det syftar till att öka den genomsnittliga aktiviteten inom fyra områden med 6-8 gånger fram till 2030 jämfört med 2021 års basvärde. Dessa områden är grön finansiering, hållbar rådgivningsbaserad verksamhet, riskkapital-investeringar inom grön teknik, samt hållbart sparande[3] som andel av SEB:s fonderbjudande (eget och externt).   

  I slutet av 2022 hade Index för fossilexponering minskat med 17% jämfört med 2019 års basvärde, vilket är i linje med 2030-målet. Index för hållbarhetsaktiviteter hade samtidigt ökat med 59% jämfört med 2021 års basvärde, vilket också är i linje med planen.   
 • Netto-nollanpassade sektormål för olje- och gassektorn (E&P och raffinering)
  I tillägg till detta har SEB, i enlighet med sina åtaganden inom Net Zero Banking Alliance (NZBA), satt netto-nollanpassade sektormål för olje- och gassektorn (E&P och raffinering).

  För dessa NZBA-relaterade mål är huvudscenariot som SEB använder IEA:s ”Net Zero by 2050”. Enligt detta netto-nollscenario skall utsläpp kopplade till förbränningen av olja och naturgas minska med 23% till år 2030 jämfört med 2020. Som jämförelse är SEB:s netto-nollanpassade mål för olje- och gassektorn (E&P och raffinering) att minska finansierade utsläpp med minst 55% fram till 2030. 

SEB:s netto-nollanpassade 2030-mål för specifika sektorer:

Sector

Emissions, scope

Metric

2020 baseline

2030 target

Oil & Gas E&P1) and refining

S1&2&32)

mtCO2e3)

18.4

8.3 (-55%)

Power generation

S1&2

g CO2e/kWh

123

70 (-43%)

Steel

S1&2

t CO2e/t steel

1.40

0.98 (-30%)

Car manufacturing

S34)

g CO2e/km

153

61 (-60%)

Household mortgage Sweden

S1&2

kg CO2e/m2

3.12

2.18 (-30%)


SEB kommer, som framgår ovan, att gradvis förflytta sig från olje- och gasföretag som saknar en trovärdig omställningsplan och vi är, som framgår i vår hållbarhetsrapport, på god väg. Trovärdiga omställningsplaner är individuella och avhängiga den struktur och affärsmix som bolaget i fråga har. Vårt syfte och våra restriktioner, krav och förväntningar framgår samtidigt tydligt i den sammantagna redovisningen av våra ambitioner och våra policyer. Dessa tillämpar vi också när vi tillhandahåller finansiella tjänster till alla våra kunder.

Avslutningsvis vill vi säga att vi uppskattar utbyte av dessa komplexa frågeställningar, och att vi ser fram emot fortsatt dialog med Greenpeace, Naturskyddsföreningen och andra organisationer.

[1] Enligt IEA:s “Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector”

[2] NGFS “Divergent Net Zero” scenario, utvecklat med modellen REMIND-MAgPIE 2.1-4.2 för EU regionen

[3] Artikel 9 fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)