Årsstämma 2021

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas tisdagen den 30 mars 2021.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen till stämman. För att med säkerhet få ärendet behandlat bör sådan begäran ha inkommit till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Group Legal, KA1, 106 40 Stockholm senast den 9 februari 2021.