Utestående aktier

Antal utestående aktier 
28 augusti 2017
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt före nyemissionen 663 004 123 24 152 508 687 156 631
Nyemissionen 1 507 015 171   1 507 015 171
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram * -27 417 022 0 -27 417 022
Återköpta aktier för kapitaländamål ** 0 0 0
Summa utestående aktier

-2 197 436 316

24 152 508

-2 221 588 824

* Utnyttjande av fortlöpande långsiktiga incitamentsprogram 2009 – 2017
** Beslut vid årsstämman 2017, inga återköp gjorda